din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1550 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare

  Publicat: 17 Jun 2024       608 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 12 iunie 2024.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementeaza statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare, stabileste drepturile si obligatiile specifice, modalitatile de angajare si promovare si buna conduita in cercetarea stiintifica, sfera de aplicare incluzand si creatia artistica si activitatea sportiva.

(2) Prezenta lege constituie cadrul prin care se organizeaza regimul general privind formarea continua, dezvoltarea si motivarea resursei umane in vederea asigurarii competentei, bunei conduite si deontologiei profesionale in activitatile de cercetare, dezvoltare si inovare, a libertatii cercetarii stiintifice si pentru participarea personalului din domeniu la promovarea si evaluarea activitatilor ce ii revin.

Art. 2.

(1) Sistemul national de cercetare-dezvoltare, denumit in continuare sistemul national CD, este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In sensul prezentei legi, organizatiile de cercetare reprezinta entitatile reglementate la art. 7 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care o organizatie de cercetare nu are personalitate juridica, atributiile si responsabilitatile acesteia derivate din prezenta lege, pentru indeplinirea carora este necesara existenta calitatii de persoana juridica, precum incheierea contractelor de munca si a actelor aditionale la acestea, aprobarea statelor de functii, organizarea de concursuri de incadrare in sistemul national CD sau de examene de promovare pe grade profesionale de cercetare-dezvoltare superioare, elaborarea unor regulamente/proceduri/metodologii, evaluarea periodica a performantei stiintifice a cercetatorilor, aplicarea prevederilor privind etica in cercetarea stiintifica, sunt indeplinite prin intermediul persoanei juridice in cadrul careia este constituita organizatia de cercetare fara personalitate juridica.

(4) Aderarea organizatiilor de cercetare la Carta europeana a cercetatorilor, prevazuta in anexa II la Recomandarea Consiliului din 18 decembrie 2023 privind un cadru european pentru atragerea si pastrarea in Europa a talentelor din domeniul cercetarii, inovarii si antreprenoriatului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C/2023/1640 din 29 decembrie 2023, si respectarea principiilor prezentate in aceasta reprezinta un criteriu de eligibilitate pentru competitiile de proiecte de cercetare finantate din fonduri publice si este luata in considerare de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, denumit in continuare MCID, la elaborarea pachetelor de informatii aferente acestor competitii.

Art. 3.

MCID este autoritatea de stat cu rol de reglementare, reprezentare, coordonare, sinteza si control in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii si cu atributii in asigurarea implementarii prezentei legi.

CAPITOLUL II

Statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare

SECTIUNEA 1

Categorii de personal, functii si grade profesionale

Art. 4.

(1) Resursa umana de cercetare, dezvoltare si inovare, denumita in continuare personal CDI, include personalul din sistemul national CD, care desfasoara activitate de cercetare, dezvoltare si inovare, denumita in continuare activitate de CDI. Personalul CDI indeplineste conditiile de studii prevazute de lege, are obligatia respectarii bunei conduite si deontologiei profesionale si este supus evaluarii periodice a performantei stiintifice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), din personalul CDI fac parte si persoanele care desfasoara activitate de cercetare, dezvoltare si inovare in cadrul unor nuclee de cercetare constituite in cadrul institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale stabilite de Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu fac parte din sistemul national CD.

(3) Nucleul de cercetare reprezinta structura organizatoric-functionala infiintata prin ordin al conducatorului institutiei cu atributii in domeniul securitatii nationale, al carei scop principal este de a desfasura activitati de cercetare fundamentala, cercetare aplicativa si dezvoltare tehnologica.

Art. 5.

(1) MCID are urmatoarele responsabilitati directe:

a) in acordarea gradelor profesionale si elaborarea de reglementari privind functiile si gradele profesionale, precum si de norme si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei in domeniu;

b) in identificarea si implementarea masurilor privind atragerea, dezvoltarea si atestarea personalului CDI, in conformitate cu dispozitiile legale, in vederea consolidarii perspectivelor carierei de cercetator si a stabilitatii acesteia;

c) in instaurarea unei piete a muncii deschise pentru cercetatori, bazata pe profesionalism, transparenta si eficienta;

d) in asigurarea resursei umane calificate in activitatea CDI, in scopul obtinerii avansului cunoasterii stiintifice si a progresului tehnologic, pentru ameliorarea calitatii vietii, asigurarea bunastarii cetatenilor si intarirea competitivitatii;

e) in monitorizarea aplicarii prevederilor nationale si europene privind recrutarea, incadrarea si promovarea personalului CDI, inclusiv prin intermediul Observatorului de cercetare si inovare care raspunde recomandarilor privind monitorizarea carierelor de cercetare prevazute in Carta Europeana a Cercetatorilor.

(2) MCID dezvolta si implementeaza politici publice, astfel incat:

a) sa asigure un mediu adecvat si stimulativ de cercetare si de formare pentru activitatea CDI;

b) sa asigure si sa faciliteze accesul cercetatorilor la echipamente, instalatii, baze de date, precum si conditiile adecvate pentru colaborarea la distanta prin intermediul retelelor de cercetare;

c) sa dezvolte instrumente administrative pentru asigurarea mobilitatii personalului CDI, inclusiv pentru transferabilitatea granturilor de cercetare-dezvoltare si inovare si respectarea dispozitiilor in materie de securitate sociala, conform reglementarilor legale in vigoare;

d) sa respecte si sa se ghideze dupa principiile generale si conditiile la care face referire Carta Europeana a Cercetatorilor;

e) sa respecte si sa se ghideze dupa principiile libertatii academice si libertatii cercetarii stiintifice la care face referire Declaratia de la Bonn privind libertatea cercetarii stiintifice din 20 octombrie 2020.

Art. 6.

(1) Personalul CDI este constituit din specialisti care lucreaza la conceperea sau la crearea de cunostinte, produse, procedee, soiuri/hibrizi/rase, tehnologii si/sau secvente tehnologice, metode si sisteme noi, precum si la administrarea proiectelor aferente.

(2) Personalul CDI are urmatoarele obligatii:

a) asimileaza, utilizeaza si genereaza noi cunostinte si aplica cele mai bune practici in domeniul specific de activitate;

b) respecta misiunea cercetarii, buna conduita si deontologia profesionala in domeniul CDI;

c) isi desfasoara activitatea cu responsabilitate si profesionalism in toate etapele carierei stiintifice, inclusiv in rolul de coordonator de proiecte, mentor, consilier de cariera sau specialist in comunicarea si diseminarea rezultatelor stiintifice.

Art. 7.

Activitatea personalului CDI este de interes national si cuprinde:

a) dezvoltarea cunostintelor stiintifice;

b) initierea si/sau participarea la activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare experimentala si inovare;

c) participarea la transferul cunostintelor si tehnologiilor in toate domeniile vietii economice si sociale;

d) participarea la valorificarea eficienta a rezultatelor activitatii CDI pentru dezvoltarea durabila a societatii, inclusiv prin participarea la infiintarea de spin-offuri/start-upuri;

e) diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul activitatii de cercetare stiintifica prin: publicarea de carti si capitole de carte, de studii, de articole in reviste stiintifice sau in volumele unor manifestari stiintifice si altele;

f) depunerea de cereri de finantare in cadrul unor competitii nationale si internationale de proiecte de cercetare;

g) editarea unor publicatii stiintifice de specialitate sau organizarea unor manifestari stiintifice;

h) participarea la programele de pregatire a studentilor doctoranzi sau la alte activitati didactice in invatamantul superior;

Afişează Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 183/2024    Statutul personalului de cercetare    legea cercetarii    legea cercetarii    Statutul personalului de cercetare    Legea 319/2003

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.