din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3420 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  Publicat: 26 Apr 2010       20682 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 26 aprilie 2010

Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Afectiuni ale extremitatilor membrelor inferioare, in principal ale soldului, genunchiului si picioarelor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Forma actualizata a OUG 158/2005 >>>> AICI


Luandu-se in considerare presiunile financiare exercitate asupra Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, determinate de cresterea cheltuielilor si a numarului de beneficiari de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, nedublata insa de crestere proportionala a veniturilor realizate din sumele reprezentate si contributii pentru a acorda si. indemnizatii, avandu-se in vedere insuficienta sumelor alocate in cadrul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, asupra caruia in ultimii ani sa exercitat o presiune din ce in ce mai crescuta a sumelor decontate beneficiarilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se impune. implementarea unui mecanism menit sa protejeze asiguratii de o eventuala incapacitate de plata de catre fond a acestor drepturi . In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, apreciind ca interventia legislativa de urgenta si extraordinara este justificata de necesitatea reglementari exprese in vederea cheltuirii responsabile si eficient a banului public. prin responsabilizarea atat a furnizorilor de servicii medicale, cat si a beneficiarilor de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, tinand seama de fapt ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea in continuare a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, afectand astfel interesele asiguratilor, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Arta. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii. de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta
; zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile de stabilitate prin intermediul aplicarii a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate."

2. La articolul 4, alineatul (1) se abroga.

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv financiara cheltuielilor cu plata drepturilor de autor. prevazute de prezentare ordonanta de urgenta, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de incheiat de persoane prevazute. la art. 1 alin. (2) lit. e), si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."

4. La articolul 6, alineatele (1), (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii.
.................................................. ...............................................
(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate in contractul de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e).
.................................................. .............................................
(9) Baza de calcul lunara a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoane prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara."

5. La articolul 8 alineatul (1), literele b) si c) se abroga.

6. La articolul 8 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiilor in vederea cresterii. copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448 /2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care la stabilitatea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizatiei lor. utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3), veniturile care se iau in considerare sunt:
a��a��a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficii, prevazute la art. 8 alin. (2). );
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b);
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau , in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c)."

8. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordat unui asigurat pentru celelalte afectiuni ."

9. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare. sau din bugetul Fondului national unic de asigurare sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Acestea sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate."

10.La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actului justificativ, in termenul de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le. solicita.``

11. La articolul 47 alineatul (2), litera c) se abroga. 12. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

Afişează OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 36/2010    OUG 158/2005    Concedii    Indemnizatii    Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate    Legea 448/2006    Stagiu de cotizare    Concediu medical

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.