din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3987 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

  Publicat: 31 Aug 2010       35013 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 26 august 2010

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Proces prin care legislatiile tarilor membre si ale celor ce doresc sa adere la UE se aliniaza normelor dreptului comunitar.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .


Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Prezenta ordonanta stabileste unele masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, in legatura cu evaluarea conformitatii produselor si supravegherea pietei.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autoritate competenta i�� organ al administratiei publice centrale, responsabil pentru asigurarea masurilor necesare aplicarii legislatiei Uniunii Europene de armonizare din domeniul sau de competenta;
b) cod de buna practica i�� documentul care recomanda practici sau proceduri pentru proiectarea, fabricarea, instalarea, intretinerea sau utilizarea echipamentelor, structurilor sau produselor;
c) infrastructura calitatii i�� infrastructura ce priveste domeniile metrologiei, standardizarii si testarii, managementului calitatii si evaluarii conformitatii, inclusiv certificarea si acreditarea;
d) legislatia Uniunii Europene de armonizare i�� orice legislatie a Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;
e) notificare i�� procedura prin care o autoritate competenta informeaza Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la organismul de evaluare a conformitatii aflat sub jurisdictia romana, desemnat pentru a indeplini, ca parte terta, sarcini specifice in legatura cu evaluarea conformitatii, in aplicarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene de armonizare .
(2) Termenii "acreditare" si "standard armonizat", precum si expresiile "autoritate de supraveghere a pietei", "evaluare a conformitatii", "organism national de acreditare", "organism de evaluare a conformitatii" si "supraveghere a pietei" au semnificatiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218/30 din 13 august 2008.
(3) Termenii "standard" si "specificatie tehnica" se definesc conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 355/2002, cu completarile ulterioare, si, respectiv, ale Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.


Capitolul II - Evaluarea conformitatiiArt. 3
(1) In situatia in care in legislatia Uniunii Europene de armonizare se face referire la standarde armonizate sau la alte specificatii tehnice, ghiduri sau coduri de buna practica, de referinta la nivel european, acestea se adopta ca documente de referinta romane.
(2) Autoritatile competente asigura, in limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, finantarea adoptarii, in limba romana, a standardelor armonizate si a celorlalte documente de referinta prevazute la alin. (1).
(3) In situatia in care in aplicarea legislatiei Uniunii Europene de armonizare datele de identificare ale documentelor de referinta europene se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista documentelor de referinta romane prin care se adopta aceste documente se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente; ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar.

Art. 4
(1) In situatia in care legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformitatii produselor sa se realizeze de catre organisme de evaluare a conformitatii notificate, autoritatile competente dobandesc calitatea de autoritati de notificare si sunt responsabile de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii, precum si de monitorizarea organismelor notificate.
(2) Autoritatile competente nominalizeaza in cuprinsul actelor normative de punere in aplicare a legislatiei Uniunii Europene de armonizare entitatile prin care asigura evaluarea si monitorizarea prevazute la alin. (1).
(3) In aplicarea cerintei prevazute la alin. (2), autoritatile competente pot stabili ca evaluarea si monitorizarea prevazute la alin. (1) sa se efectueze de catre:
a) autoritatea competenta insasi;
b) un organism national de acreditare, in sensul si in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 765/2008; sau
c) un organism care nu reprezinta o entitate guvernamentala, persoana juridica romana, ce face dovada respectarii urmatoarelor cerinte:
(i) este instituit astfel incat sa nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformitatii;
(ii) este organizat si functioneaza in asa fel incat sa garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitatilor sale;
(iii) decizia cu privire la rezultatul evaluarii organismului de evaluare a conformitatii este luata de o persoana competenta/de persoane competente, alta/altele decat cele care au efectuat evaluarea;
(iv) nu realizeaza activitati pe care le presteaza organismele de evaluare a conformitatii si nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau concurentiale;
(v) garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute;
(vi) dispune de personal competent suficient in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor sale;
(vii) are incheiate acorduri/intelegeri prin care asigura acoperirea responsabilitatilor ce decurg din activitatile sale.
(4) Autoritatea competenta isi asuma intreaga raspundere pentru sarcinile indeplinite de organismul prevazut la alin. (3) lit. c).
(5) In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile competente stabilesc, dupa caz, urmatoarele proceduri, ce se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente:
a) procedura privind evaluarea organismelor de evaluare a conformitatii si monitorizarea organismelor notificate, pentru entitatile prevazute la alin. (3) lit. a) si c);
b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celorlalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.
(6) Procedura prevazuta la alin. (5) lit. b) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OG 20/2010    Comert    Comercianti    Conformitatea produselor    Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.