din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

OUG 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

  Publicat: 16 May 2011       14475 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

Publicata in Monitorul Oficial nr. 333 din 13 mai 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
Conducatorii operatorilor economici prevazuti la art. 1 au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice lunar, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare."

2. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduc sapte noi alineate, alineatele (2)a��(8), cu urmatorul cuprins:
"(2) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici prevazuti la art. 1 vor avea in vedere urmatoarele:
a) elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli in conditii de eficienta;
b) reducerea arieratelor;
c) reducerea pierderilor si a subventiilor din exploatare;
d) respectarea politicii salariale a Guvernului.
(3) In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele de venituri si cheltuieli, calculat ca raport procentual intre incasari si program, in fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.
(4) Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite. Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli in sensul majorarii cheltuielilor se face in limita veniturilor incasate peste nivelul programat.
(5) In programele de reducere a arieratelor se prevad distinct sursele destinate stingerii arieratelor, astfel incat valoarea acestora inregistrata la sfarsitul anului anterior sa fie achitata in totalitate in anul in curs.
(6) Programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii se fundamenteaza pe baza cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, iar in executie angajamentele legale vor fi facute tinandu-se seama de posibilitatile reale de incasare a veniturilor programate.
(7) Programele de investitii si dotari se fundamenteaza in limita surselor legale de finantare a acestora.
(8) Conducatorii ministerelor, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, precum si ai altor institutii publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale, dupa caz, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum si estimari pentru urmatorii 2 ani, insotite de urmatoarele anexe:
a) repartizarea pe trimestre a indicatorilor economicofinanciari pentru anul curent;
b) programul de investitii, detaliat pe surse de finantare;
c) programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si piese de schimb, produse finite;
d) programe de reducere a arieratelor;
e) situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se va face pe baza indicelui de crestere a castigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii, calculat in unitati valorice comparabile sau in unitati fizice, dupa caz. Castigul salarial mediu brut lunar se determina luand in calcul salariul de baza, sporurile, precum si bonificatiile si bonusurile in bani si/sau in natura acordate in conditiile legii."

4. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Prevederile art. 6 alin. (2), (3) si (8) si ale art. 7 alin. (1) se aplica incepand cu faza de elaborare a bugetelor de venituri si cheltuieli aferente anului 2012."

5. Dupa articolul 8 se introduc doua noi articole, articolele 8^1si 8^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
Controlul respectarii indicatorilor economicofinanciari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici nominalizati la art. 1 se face de catre organele de control financiar ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 8^2
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea programului de reducere a arieratelor;
b) nerespectarea programului de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si piese de schimb, produse finite, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli;
c) depasirea in structura a nivelului de cheltuieli aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli;
d) nerespectarea prevederilor art. 5^1.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Organele de control ale Ministerului Finantelor Publice prin aparatul propriu si/sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt abilitate sa constate contraventiile de la alin. (1) si sa aplice sanctiunea prevazuta la alin. (2) conducatorilor operatorilor economici nominalizati la art. 1.
(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele incasate conform prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat .
(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Articolul VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 33/2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează OUG 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 44/2011    OUG 79/2008    Investitii    OUG 55/2010    OUG 34/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro