din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor

Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor

  Publicat: 20 May 2011       63893 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexa_ordin_evaluare_MAI.jpg
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 341, din 17 mai 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari de Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. a�� Prezentul ordin instituie norme juridice referitoare la evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual care ocupa functii in unitatile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare MAI, in institutiile si structurile aflate in subordinea MAI, precum si ale personalului contractual detasat la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumit in continuare personal contractual.
Art. 2. a�� (1) Activitatea profesionala a personalului contractual se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale, denumita in continuare evaluare, consta in aprecierea obiectiva a activitatii personalului contractual, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale, stabilite anual, cu rezultatele obtinute in mod efectiv, in functie de criteriile stabilite de prezentul ordin .
(3) Scopul evaluarii consta in:
a) stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerintele cuprinse in fisa postului;
b) stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare urmatoare;
c) fundamentarea activitatii de promovare in functii, grade si trepte profesionale;
d) fundamentarea activitatii de recompensare;
e) identificarea nevoilor de formare profesionala continua; />f) validarea programelor de recrutare, selectie, incadrare, formare profesionala continua; />g) inlesnirea dialogului dintre sef si subordonat in vederea cresterii performantei profesionale;
h) acordarea altor drepturi stabilite de actele normative in vigoare.
(4) Rezultatul evaluarii se consemneaza in raportul de
evaluare.
(5) Structura fisei postului este prevazuta in anexa nr. 1, iar modelul raportului de evaluare in anexa nr. 2.
Art. 3. a�� (1) Activitatea de evaluare este o obligatie de serviciu a sefilor ierarhici, care poarta intreaga raspundere pentru obiectivitatea acesteia.
(2) Evaluarea care nu corespunde realitatii atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(3) Sefii de la toate nivelurile ierarhice au obligatia sa asigure continuitatea cunoasterii activitatii, conduitei si potentialului de dezvoltare a personalului din subordine, respectiv a celui pe care a fost desemnat sa il evalueze daca a intervenit situatia prevazuta la art. 5 alin. (3), in vederea realizarii unei evaluari cat mai complete si corecte a personalului contractual.
Art. 4. a�� Calificativele care se acorda pentru evaluarea personalului contractual sunt:
a) foarte bine FB b) bine B c) satisfacator S d) nesatisfacator NS.

CAPITOLUL II
Organizarea si desfasurarea activitatilor de evaluare

SECTIUNEA 1
Competentele privind evaluarea personalului contractual

Art. 5. a�� (1) Evaluarea personalului contractual se intocmeste de regula de catre seful nemijlocit si se aproba de seful unitatii/autoritatii sau institutiei publice, care vor inscrie obligatoriu in raportul de evaluare constatarile si concluziile asupra continutului evaluarii, precum si calificativul propus, respectiv acordat.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea personalului contractual se intocmeste si se aproba de:
a) ministrul administratiei si internelor, pentru sefii unitatilor aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor a caror activitate este coordonata de catre acesta;
b) seful unitatii/autoritatii sau institutiei publice, pentru personalul contractual care i se subordoneaza direct.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2) calificativul acordat constituie calificativ aprobat.
Art. 6. a�� Nu pot realiza evaluari rudele si afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv. Daca seful nemijlocit se afla in una dintre situatiile mentionate, evaluarea se intocmeste de catre o alta persoana care are cel putin acelasi nivel al functiei de conducere, desemnata de seful unitatii/autoritatii sau institutiei publice, iar daca seful unitatii/autoritatii sau institutiei publice se afla in una dintre situatiile mentionate, evaluarea se realizeaza de unul dintre adjunctii/loctiitorii desemnati de acesta.

SECTIUNEA a 2-a
Perioada evaluata si perioada de evaluare a personalului contractual

Art. 7. a�� (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuariea��31 decembrie a anului anterior celui in care se face evaluarea, cu exceptia personalului didactic si didactic auxiliar, pentru care perioada evaluata corespunde anului de invatamant.
(2) Activitatea de evaluare a personalului contractual se realizeaza in perioada 1 ianuariea��15 februarie a fiecarui an, cu exceptia personalului didactic si didactic auxiliar, pentru careactivitatea de evaluare se realizeaza in perioada 1a��30 octombrie a fiecarui an.
(3) Personalul contractual debutant nu se supune evaluarii.
Art. 8. a�� (1) Evaluarea se face numai in cadrul perioadei de evaluare prevazute la art. 7 alin. (2) si numai pentru personalul contractual care a desfasurat activitate profesionala in aceeasi unitate cel putin 6 luni.
(2) In mod exceptional, evaluarea personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate, astfel:
a) atunci cand raportul de munca al personalului contractual evaluat inceteaza, se suspenda pentru o perioada de cel putin 3 luni, in conditiile legii, sau se modifica sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz in care evaluarea se face pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de munca;
b) atunci cand raportul de munca sau de serviciu, dupa caz, al sefului nemijlocit, respectiv al sefului unitatii/autoritatii sau institutiei publice inceteaza, se suspenda pentru o perioada de cel putin 3 luni, in conditiile legii, sau se modifica sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz in care evaluarea se face pana la data la care au intervenit aceste situatii sau, daca nu este posibil, in termen de cel mult 15 zile de la data cand au intervenit aceste situatii;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluata dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovata, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite, caz in care evaluarea se face la o data anterioara promovarii;
d) in cazul detasarii pentru o perioada de minimum o luna, caz in care evaluarea se face la finalul acestei perioade de catre seful unitatii unde are loc detasarea.





Documente Atasate
Anexa_ordin_evaluare_MAI.jpg

Afişează Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Evaluare profesionala    Politisti    Evaluare Politisti       Legea 284/2010    Ordinul 94/2011    Performante profesionale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.



Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro