din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2073 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 126/1995 (Republicata 2011) privind regimul materiilor explozive

Legea 126/1995 (Republicata 2011) privind regimul materiilor explozive

  Publicat: 19 Sep 2011       34113 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Republicata in Monitorul Oficial nr. 660 din 15 septembrie 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Termen folosit de C. pen., la furt si alte fapte penale,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

*) Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 123/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2011.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transferul, transportul, introducerea pe piata, depozitarea, incarcarea, incartusarea, delaborarea, distrugerea, manuirea, comercializarea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.
(2) In sensul prezentei legi, prin materii explozive se intelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de initiere, fitile detonante, fitile de siguranta, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de soc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil si articolele pirotehnice.
(3) Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat in Hotararea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata .

Art. 2
Producerea si procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care poseda autorizatie din partea inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea .

Art. 3
(1) Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate in acest scop, pe baza instructiunilor tehnice si de securitate si sanatate a muncii elaborate in acest sens.
(2) Materiile explozive noi cu destinatie militara, indiferent de provenienta, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnata in acest scop prin hotarare a Guvernului.

Art. 4
(1) Furnizorii, inclusiv producatorii, au obligatia de a garanta materiile explozive si de a inscriptiona ambalajele cu datele prevazute de reglementarile in vigoare.
(2) Termenul de garantie poate fi prelungit numai cu acordul producatorului.

Art. 5
(1) Introducerea pe piata a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice este admisa numai in conditiile in care acestea respecta cerintele esentiale aplicabile lor, stabilite de legislatia in vigoare ce urmareste sa asigure un inalt nivel de protectie a sanatatii umane si sigurantei publice, protectia si siguranta consumatorilor, precum si protectia mediului.
(2) La introducerea pe piata a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, si prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008.

Art. 6
Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.

Art. 7
(1) Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca explozivi de uz civil sau articole pirotehnice daca nu fac dovada calitatii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale.
(2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
a) persoanele care au implinit varsta de 16 ani pot detine si utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 si P1;
b) persoanele care au varsta peste 15 ani si care urmeaza cursuri de formare in invatamantul de specialitate pot avea la dispozitie articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.


Capitolul II - Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive


Art. 8
(1) Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societatii, au ca obiect de activitate astfel de operatiuni sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea .
(2) Obligatia de a obtine in prealabil autorizatia revine si persoanelor juridice si fizice care detin, folosesc sau comercializeaza materii explozive, cu exceptia unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii.
(3) Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza articole pirotehnice, precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea, dupa caz.
(4) Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitate de prelungire.
(5) Indeplinirea activitatilor prevazute in autorizatie prin intermediari neautorizati este interzisa.

Art. 9
(1) Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca .

Afişează Legea 126/1995 (Republicata 2011) privind regimul materiilor explozive pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 126/1995    OUG 9/2011    Legea 123/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro