din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1806 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Hotarare C.A.R. privind acordarea vizei anuale pentru auditorii financiari in 2019

Hotarare C.A.R. privind acordarea vizei anuale pentru auditorii financiari in 2019

  Publicat: 09 Jan 2019       1508 citiri       Sursa: EuroAvocatura  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
A fost publicata in Monitorul Oficial nr. 22 din 09.01.2019 Hotararea nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfasurarea activitatilor de audit financiar, altele decat auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, incepand cu anul 2019, emisa de Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul:


- art. 5 alin. (2) si art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


- art. 2 alin. (3) si (4), art. 3, art. 15 alin. (1), (2) si (5), art. 30 alin. (1) lit. l) si art. 31 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2018;


- art. 4 din Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotararilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania,


Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 19 decembrie 2018, adopta prezenta hotarare .


Art. 1. - (1) Auditorul financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera sau CAFR, activ sau nonactiv, solicita anual acordarea vizei pe carnetul de auditor financiar, emis de CAFR.


(2) Viza anuala este acordata pentru desfasurarea activitatilor de audit financiar, altele decat auditul statutar, asa cum sunt reglementate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 75/1999).


(3) Viza anuala va avea forma cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .


Art. 2. - (1) Viza anuala se obtine de la sediul CAFR sau de la reprezentantele regionale, incepand cu prima zi lucratoare a anului in curs pana la 31 decembrie, si este valabila pana la data de 31 martie a anului urmator.


(2) Viza nu se aplica retroactiv.


Art. 3. - Pentru obtinerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:


a) sa aiba achitate la zi (de la momentul inscrierii in Camera si pana in prezent) cotizatia fixa si variabila, pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana fizica, conform normelor CAFR. In cazul in care auditorul financiar, membru CAFR, care solicita viza anuala detine calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membra CAFR, si firma de audit respectiva trebuie sa aiba achitate la zi cotizatia fixa si variabila (de la momentul inscrierii in Camera si pana in prezent);


b) sa aiba completat si transmis, la zi (de la momentul inscrierii in Camera si pana in prezent), raportul anual de activitate pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana fizica, precum si pentru activitatea desfasurata de firma de audit, membra CAFR, in cadrul careia auditorul financiar detine calitatea de asociat sau administrator, daca este cazul, sau declaratia anuala fara activitate, dupa caz;


c) sa indeplineasca cerintele de pregatire profesionala pentru anul precedent, conform art. 5 alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 75/1999 si normelor emise de CAFR;


d) sa faca dovada asigurarii pentru risc profesional pentru activitatea desfasurata in calitate de auditor financiar persoana fizica, contractant principal sau subcontractant (care a desfasurat activitati in calitate de auditor financiar, individual, in oricare dintre formele legale de exercitare a activitatii din punct de vedere economic). In cazul in care auditorul financiar care solicita viza anuala detine calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membra CAFR, se face dovada asigurarii pentru risc profesional pentru activitatea desfasurata de firma de audit respectiva. Polita de asigurare pentru risc profesional trebuie sa acopere intreaga perioada a contractului, respectiv contractelor de audit . In cazul in care polita de asigurare nu acopera un an calendaristic (01.01-31.12), auditorul financiar depune impreuna cu politia de asigurare o declaratie pe propria raspundere prin care declara ca politia de asigurare acopera intreaga perioada a contractului, respectiv a contractelor derulate in anul anterior.


Art. 4. - (1) Raportul anual de activitate sau declaratia anuala fara activitate, dupa caz, se completeaza si se transmite Camerei doar de catre auditorii financiari activi si firmele de audit, membri ai CAFR, pana la data de 15 februarie a fiecarui an, pentru activitatea desfasurata in anul anterior. Auditorii financiari declarati nonactivi conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, membri ai CAFR, nu au obligatia de a completa raportul anual de activitate sau declaratia anuala fara activitate .


(2) Raportul anual de activitate sau declaratia anuala fara activitate este data pe propria raspundere a auditorului financiar/firmei de audit, membru(a) al/a Camerei, iar orice informatie eronata sau neconforma cu realitatea atrage raspunderea disciplinara a auditorului financiar sau firmei de audit .


(3) Raportul anual de activitate sau declaratia anuala fara activitate, dupa caz, se completeaza online, pe site-ul CAFR, in spatiul privat al fiecarui membru al Camerei, folosind propriile date de autentificare.


(4) In urma completarii online se genereaza automat din baza de date a CAFR un numar de inregistrare al documentului transmis, care reprezinta numarul de inregistrare al raportului de activitate/declaratiei anuale fara activitate .


(5) In cazuri exceptionale, auditorii financiari sau firmele de audit care nu pot accesa spatiul privat depun la CAFR raportul anual de activitate sau declaratia anuala fara activitate, dupa caz, in format fizic, semnat si datat, iar Compartimentul servicii si asistenta membri sau reprezentantele regionale introduc in baza de date a CAFR datele din documentul depus.


(6) Rectificarea datelor cuprinse in raportul anual de activitate sau in declaratia anuala fara activitate se poate face cel mult in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Camera a acestor documente.


(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), continutul raportului anual de activitate se rectifica si in urma constatarilor echipei de inspectie din cadrul Compartimentului monitorizare, control, competenta si cercetare profesionala.


Art. 5. - Viza anuala mentionata la art. 1 se acorda incepand cu anul 2019.


Art. 6. - Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


Art. 7. - Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Citeşte mai multe despre:    Viza 2019 Auditori Financiari    Model viza auditor financiar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri