Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare

  Publicat: 14 Oct 2019       7508 citiri       Sursa: Irina Maria Diculescu        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii.

Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Subunitate a unei societati bancare, autorizata de BNR.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.


``Interesul general priveste domenii de activitate ca: dezvoltarea economica, sociala si culturala, promovarea si apararea drepturilor omului; interesul colectivitatilor este cel al unei comunitati sau unui grup de persoane . Interesul personal nepatrimonial trebuie sa fie legitim.``[1]


Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.


Regimul juridic al unei fundatii este reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.


Documentele necesare constituirii unei fundatii


In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.


Actul constitutiv al fundatiei trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu (sub sanctiunea nulitatii absolute), urmatoarele:


- datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala a persoanei juridice si, dupa caz, domiciliul/resedinta ori adresa sediului social;


- scopul fundatiei;


- denumirea fundatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul A«fundatieA». Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana. Denumirea fundatiei nu poate fi identica sau asemanatoare cu denumirea altei persoane juridice. Totodata, este interzisa utilizarea in denumirea entitatii a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice.


- sediul fundatiei;


- durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;


- patrimoniul initial al fundatiei;


- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;


- persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;


- semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.


In cazul in care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, acestea sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale fundatiei.


In ceea ce priveste Statutul, reglementarile legale in vigoare prevad ca acesta trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele:


- toate elementele obligatorii pentru Actul Constitutiv cu exceptia celor referitoare la persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control;


- explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;


- categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;


- atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;


- procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;


- destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei;


Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul .


La cererea de inscriere in Registru se ataseaza urmatoarele documente: actul constitutiv; statutul; acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial; copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de identitate ale fondatorilor si membrilor consiliului director; declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundatiei; dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.


In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor necesare, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea fundatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.


Inscrierea in Registru poate fi dispusa chiar daca exista un refuz motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii pe care judecatorul desemnat il apreciaza ca neintemeiat.


Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus aceasta va fi comunicata din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul fundatiei, cu mentionarea numarului de inscriere in Registru .


In cazul in care cerintele legale pentru constituirea fundatiei nu sunt indeplinite, judecatorul il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul fundatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate. Daca acestea sunt inlaturate la termenul fixat, se va dispune inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor ti fundatiilor. In caz contrar, cererea va fi respinsa prin incheiere motivata.


Incheierile de admitere sau de respingere a cererii pot fi atacate cu apel in 5 zile de la data pronuntarii pentru cei care au fost prezenti si de la data comunicarii pentru cei care au lipsit. Apelul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere.


Inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor se efectueaza in ziua ramanerii definitive a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului fundatiei sau mandatarului acesteia un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea fundatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Acest certificat face dovada personalitatii juridice a fundatiei in relatiile cu tertii.


Daca fundatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.


Ulterior obtinerii Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, este necesara obtinerea Certificatului de Inregistrare Fiscala. Acesta este eliberat, la cerere, de organul Administratiei Finantelor Publice in circumscriptia caruia se afla sediul fundatiei. Cererea va fi insotita, pe langa doua formulare-tip, de o copie a Actului Constitutiv si o copie a Statutului, o copie a incheierii prin care s-a dispus inregistrarea fundatiei, o copie a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si un timbru fiscal.


Constituirea patrimoniului fundatiei


Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituirii fundatiei.


Prin exceptie, in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata .


Aportul este nerestituibil, patrimoniul fiind afectat permanent realizarii scopului fundatiei. Scopul fundatiei, prefigurat ca nepatrimonial, este si obiectul de activitate al fundatiei si este elementul cel mai pregnant al actului juridic pentru constituirea unei fundatii.[2]


Pentru constituirea patrimoniului initial, in baza Certificatului de Inregistrare Fiscala se deschide un cont in numele fundatiei. Astfel, patrimoniul se constituie prin depunerea bunurilor in numerar la o unitate bancara. In situatia in care patrimoniul initial este constituit in natura, la constituirea patrimoniului va fi necesara prezentarea Statutului si a Actului Constitutiv in original, precum si a dovezii ca bunul sau bunurile ce urmeaza a fi aduse la patrimoniu apartin cel putin unuia dintre membrii fondatori. Poate fi prezentat, de asemenea, un raport de evaluare, realizat de un evaluator tehnic, care sa evidentieze valoarea bunului adus ca aport in natura . In situatia in care un bun imobil este adus ca patrimoniu va fi incheiat un acord notarial de aportare, acesta tinand locul unui act de transfer al dreptului de proprietate . Bunurile aduse ca aport la patrimoniu vor iesi din patrimoniul personal al fondatorilor, fiind transferate in cel al fundatiei.[3]


In ceea ce priveste natura bunurilor ce pot fi aduse in patrimoniul unei fundatii, este de retinut ca ``persoanele juridice pot avea in proprietate numai acele bunuri care servesc realizarii scopului pentru care au fost infiintate. Altfel spus, ele vor putea dobandi bunuri numai cu respectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta.``[4]


In situatia in care instanta ar respinge cererea de inregistrare a organizatiei, patrimoniul initial poate fi restituit prin prezentarea in copie legalizata a incheierii judecatoresti de respingere.


Autor: Diculescu Irina-Maria, Intern MCP Cabinet avocati, specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor cu caracter personal


Bibliografie


I. Tratate, Cursuri, Monografii


1. V. Danaila, Legislatia asociatiilor si fundatiilor, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007;


2. E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea NCC, Editia 4, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2013;


II. Legislatie


1. Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii;


III. Alte surse


1. www.legiong.ro


[1] V. Danaila, Legislatia asociatiilor si fundatiilor, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007, p. 5.


[2] V. Danaila, op. cit., p. 69.


[3] www.legiong.ro


[4] E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea NCC, Editia 4, Editura C.H. Beck, p. 137.

Citeşte mai multe despre:    Registrul Asociatiilor si Fundatiilor    Acte necesare fundatie    Certificat de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor    OG 26/2000    MCP Fundation

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Transportul rutier in cont propriu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce modificari aduce legea 277/2009 in procedura insolventei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Judecatorul-sindic in procedura insolventei. Competenta teritoriala si Atributii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Exceptia lipsei calitatii procesuale active in calea ordonantei presedintiale. Momentul pana la care poate fi atacata o hotarare a unei asociatii/federatii/organ colegial sau societar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sestia a IV-a Civila, pronuntata in Sedinta publica de la 07 octombrie 2015

Revocarea unui contract de donatie avand ca obiect bunuri aflate in patrimoniul unei societati in insolventa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.5036 din 5 noiembrie 2013

Elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2696 din 12 iulie 2011

Incuviintarea dobandirii personalitatii juridice
Pronuntaţă de: Judecatoria Toplita - Sentinta civila nr. 2677 din data 08.12.2011

Cerere de deschidere a producerii insolventei. Schimbarea sediului debitoarei pe parcursul judecatii. Instanta competenta sa solutioneze cererea
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - S.C.C.A.F., Decizia nr. 702/RC/13 august 2008.