Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cerere de restituire sprijin financiar pentru producatorii agricoli. Competenta materiala a Judecatoriei

Cerere de restituire sprijin financiar pentru producatorii agricoli. Competenta materiala a Judecatoriei

  Publicat: 19 Jul 2011       4506 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act adoptat de organele de stat,
Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001, de aprobare a normelor pentru aplicarea Legii nr. 152/1993, lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii , precum si stabilirea listei de prioritati , se aproba prin hotarare a consiliului local.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Prevazut in cap. I, t. II, C. proc.en., partea speciala, colectiv de judecatori constituit pentru solutionarea cauzelor care i s-au repartizat.
Activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Titular de drepturi si obligatii; calitate a oamenilor de a participa,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 12 mai 2010 sub nr. 2659/87/2010 ,reclamantul Prefectul Judetului Teleorman a chemat in judecata Consiliul local al municipiului Rosiorii de Vede ,pentru a se dispune anularea hotararii nr. 24 din 12.03.2010 prin care s-a aprobat lista solicitarilor si ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor pentru tineri ,destinate inchirierii ,in mun. Rosiorii de Vede.
In motivarea cererii sale reclamantul a aratat ca prin hotararea mentionata Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede a aprobat ``ordinea de prioritate si lista solicitantilor pentru repartizarea locuintelor pentru tineri ,destinate inchirierii ,in mun. Rosiorii de Vede ``.
La baza adoptarii acestei hotarari au stat expunerea de motive nr. 5011/09.03.2010 a Primarului mun. Rosiorii de Vede ,raportul de specialitate al Serviciului Public Local Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara nr. 5012/09.03.2010 ,avizul Comisiei pentru probleme de munca,protectie sociala din cadrul Consiliului local al mun. Rosiorii de Vede ,procesul verbal nr. 4307/614 A.S./26.02.2010 al Comisiei Sociale numita prin dispozitia Primarului mun. Rosiorii de Vede nr. 77/01.02.2010 ,HCL al mun. Rosiorii de Vede nr. 108/30.11.2009 .
Ca temei juridic au fost invocate prevederile din Legea 572/1998 ,prevederile HGR nr. 962/2001 si art. 36 alin.2 lit.d ,alin.6 lit a si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republ.
Sustine reclamantul ca potrivit HGR nr. 962/2001, solicitarile /cererile privind repartizarea de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii ,se inregistreaza in ordinea primirii acestora si se analizeaza de comisii sociale. Aceste comisii sociale la nivelul unitatilor administrativ teritoriale se constituie prin dispozitia primarului ,iar componenta lor trebuie sa respecte structura pe specialitati aprobata de consiliul local prin hotarare .
La data emiterii dispozitiei nr. 77 /01.02.2010 privind ``stabilirea Comisiei Sociale si a metodologiei de lucru pentru analizarea solicitarilor ,stabilirea ordinii de prioritate si repartizarea de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii ,construite prin ANL `` la nivelul mun. Rosiorii de Vede nu exista hotarare a autoritatii publice locale deliberative prin care sa fie aprobata structura pe specialitati a membrilor comisiei sociale ,astfel ca la emiterea dispozitiei sus mentionate au fost incalcate prevederile art. 14 alin. 3 si 4 din HGR nr. 962/2001 modif. si complet .
Astfel ,sustine reclamantul ,cum comisia sociala de la nivelul mun. Rosiorii de Vede a fost constituita cu incalcarea prevederilor legale in domeniu ,hotararea Consiliului local nr. 24 din 12.03.2010 prin care a fost aprobata lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri ,destinate inchirierii , propusa de comisia sociala este nelegala.
Apreciaza reclamantul ca ,in speta, sunt aplicabile dispozitiile Legii 340/2004 privind Prefectul si institutia prefectului,Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ ,ale Legii 215/2001 republicata privind administratia publica locala,prevederile Legii 24/2000 si ale HGR nr. 962/2001.
In sustinerea actiunii reclamantul a depus; hotararea Consiliului local al mun. Rosiorii de Vede nr. 24/12.03.2010 si anexele acesteia.
Prin intampinare inregistrata la data de 27.05.2010 (f 23) Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede a solicitat respingerea actiunii ca fiind nefondata ,sustinand ca reclamantul nu invoca vreun motiv de nulitate a HCL nr. 24/2010 ci numai faptul ca dispozitia nr. 77/01.02.2010 care a stat la baza emiterii hotararii a carei anulare se cere ,este nelegala .Mai sustine parata ca dispozitia nr. 77/2010 emisa de Primarul mun. Rosiorii de Vede de constituire a comisiei sociale pentru analizarea solicitarilor ,stabilire a ordinii de prioritate si repartizarea de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii, nu a produs nici o vatamare a drepturilor sau intereselor vreunui subiect de drept public sau privat.
In aparare parata a depus Dispozitia nr. 77/01.02.2010 emisa de primarul mun. Rosiorii de Vede .
Analizand actele dosarului in raport de sustinerile partilor si dispozitiile legale aplicabile ,Tribunalul apreciaza actiunea ca fiind neintemeiata pentru urmatoarele argumente;
Prin hotararea nr. 24 din 12.03.2010 ,Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede a aprobat lista si ordinea de prioritate pentru solicitantii de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii in mun. Rosiorii de Vede .
La baza adoptarii acestei hotarari au stat ; expunerea de motive nr. 5011/09.03.2010 a Primarului mun. Rosiorii de Vede ,raportul de specialitate al Serviciului Public Local Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara nr. 5012/09.03.2010 ,avizul Comisiei pentru probleme de munca,protectie sociala din cadrul Consiliului local al mun. Rosiorii de Vede ,procesul verbal nr. 4307/614 A.S./26.02.2010 al Comisiei Sociale numita prin dispozitia Primarului mun. Rosiorii de Vede nr. 77/01.02.2010 ,HCL al mun. Rosiorii de Vede nr. 108/30.11.2009 . Ca temei juridic au fost invocate prevederile din Legea 572/1998 ,prevederile HGR nr. 962/2001 si art. 36 alin.2 lit.d ,alin.6 lit a si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata.
Potrivit dispozitiilor art. 14 alin.2 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 ,solicitarile /cererile privind repartizarea de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii ,se inregistreaza in ordinea primirii acestora si se analizeaza de comisii sociale.
Aceste comisii sociale se constituie prin dispozitie a Primarului ,iar structura pe specialitati a membrilor comisiilor sociale se aproba de consiliile locale la propunerea primarilor localitatilor.
Potrivit dispozitiilor art. 15 alin.2 din HGR nr. 962/2001 lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri ,destinate inchirierii precum si stabilirea listei de prioritati in solutionarea acestora ,se aproba prin hotarare a consiliului local a comunei ,orasului ,mun. ,dupa caz.
Prin dispozitia nr. 77 din 01.02.2010 ,Primarul mun. Rosiorii de Vede a stabilit componenta comisiei sociale pentru analizarea solicitarilor ,stabilirea ordinii de prioritate si repartizarea de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii
De remarcat este faptul ca reclamantul nu contesta modul de stabilire a accesului la locuinte sau de acordare a prioritatilor in solutionarea cererilor ,ci numai faptul ca la data de 01.02.2010 cand s-a constituit prin Dispozitia Primarului cu nr. 77 comisia sociala pentru analizarea solicitarilor ,stabilire a ordinii de prioritate si repartizarea de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii , nu exista o hotarare a autoritatii publice locale deliberative prin care sa fie aprobata structura pe specialitati a membrilor comisiei sociale.
Insa in prezenta speta ,instanta este investita numai cu analizarea legalitatii HCL nr. 24/12.03.2010 astfel ca nu poate verifica legalitatea Dispozitiei Primarului nr. 77/01.02.2010 .
Cum singurul motiv de nelegalitate a hotararii contestate invocat ,este nelegalitatea Dispozitiei nr. 77/2010 a Primarului mun. Rosiorii de Vede care a stat la baza emiterii HCL a carei anulare se cere ,si cum reclamantul nu a facut dovada anularii acestei dispozitii si nici nu a cerut in prezenta cauza verificarea legalitatii acestei dispozitii , Tribunalul va respinge actiunea reclamantului ca fiind nefondata.

In baza art.17 din OUG nr.123/2006, utilizarea sprijinului financiar de catre producatorii agricoli in alte scopuri decat cele pentru care a fost solicitat este interzisa si se considera sprijin necuvenit si se recompenseaza potrivit legii.
In lipsa unor prevederi legale exprese care sa investeasca instanta de contencios administrativ potrivit dreptului comun.
La data de 28 aprilie 2010 a fost primit la Tribunalul Teleorman - sectia CMASCAF dosarul nr. 501/339/2010 privind pe reclamanta Agentia de PIati si Interventie pentru Agricultura -Teleorman (APIA) in contradictoriu cu paratul R.M. .
Prin sentinta civila nr. 250/12.04.2010 Judecatoria Zimnicea admite exceptia necompetentei materiale si declina competenta de solutionare a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 501/339/2010 in favoarea Tribunalului Teleorman - sectia CMASCAF .
Retine instanta ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Judecatoria Zimnicea sub nr. 501/339/2010 din 16.02.2010 reclamanta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) in contradictoriu cu paratul R.M. a solicitat pronuntarea unei hotarari, prin care parata sa fie obligata la restituirea sumei de 1500 lei cu titlu de creanta ( plata nedatorata ) actualizata cu dobanda legala conform art. 17 alin. 2 din OUG nr. 123/2006, de la data punerii in intarziere pana la data efectuarii platii inclusiv , cu cheltuieli de judecata .
In motivare, reclamanta arata ca prin cererea nr. 4699/15.10.2007 paratul R.M. a solicitat sprijin financiar pentru infiintarea culturii de toamna a anului 2007 de la reclamanta in baza Ordinului MADR nr. 685/2007 pentru modificarea Anexei F la Ordinul MAPDR nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic , al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului precum si conditiile de eligibilitate .
Paratul a solicitat sprijin agricol de la bugetul de stat pentru o suprafata de 13 ha , pentru cultura de grau si a primit bonuri valorice in suma de 6500 lei si s-a obligat prin cererea de sprijin ca in cazul in care nu realizeaza suprafetele pe culturi specificate , sa restituie sumele reprezentand sprijin financiar nejustificat.
La data verificarii culturii pentru care s-a formulat cererea de sprijin , conform art. 15 din Ordinul nr. 687/2007 s-a incheiat si procesul verbal de receptie si restituire nr.4650 /16.06.2008, prin care s-a constatat ca suprafata de 3 ha pentru care s-a acordat subventie de la bugetul de stat , paratul a facut dovada cu documente ca a infiintat cultura de grau pe o suprafata de 3 ha, rezultand suma nejustificata in valoare de 1500 lei pentru 3 ha de grau necultivate pe care paratul trebuie sa o restituie ca suma necuvenita conform procesului verbal de receptie si restituire .
Sustine reclamanta ca a incercat recuperarea acestei sume , fara vreun rezultat , ca paratul a fost pus in intarziere potrivit art. 1079 si art. 1081 Cod Civil.
Reclamanta si-a intemeiat cererea de chemare in judecata pe dispozitiile art. 1092, art. 1105 Cod Civil, Ordinul MADR nr. 687/2007b , OUG nr. 123/2006 , Codul de Procedura Fiscala si art. 6 din Codul de Procedura Civila.
Au fost anexate cererii de chemare in judecata in xerocopie: proces verbal de receptie si restituire , nr. 4699/16.06.2008 , cererea nr. 4699/15.10.2007, extras din manualul de proceduri.
Cu privire la exceptia necompetentei materiale invocata de parata la 18.05.2010 :
Art. 17 din OUG nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar, producatorilor agricoli din sectorul vegetal , zootehnic al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului prevede la alin. 1 ca utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decat pentru cele pentru care a fost solicitat este interzisa si se considera sprijin financiar necuvenit si la alin. 2 ca sumele necuvenite acordate sub forma de sprijin se recupereaza , cu aplicarea dobanzilor si penalitatilor prevazute de legislatia in vigoare .
Astfel, executivul nu a prevazut o competenta speciala a instantelor de judecata in solutionarea litigiilor privind recuperarea sprijinului financiar acordat producatorilor agricoli si utilizat in alte scopuri decat cele pentru care a fost solicitat .
In lipsa unor prevederi exprese care sa investeasca instanta de contencios administrativ in solutionarea unei astfel de cauze, aceasta instanta nu are competenta materiala de solutionare .
In temeiul art. 158 Cod Procedura Civila va fi admisa exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Teleorman - sectia CMASCAF - cu consecinta declinarii competentei in favoarea Judecatoriei Zimnicea , ca instanta de drept comun in solutionarea cauzei de fata potrivit art. 1 Cod Procedura Civila , valoarea litigiului nefiind mai mare de cinci sute mii lei ( cinci miliarde lei ) .
In temeiul art. 20 alin. 2 Cod Procedura Civila instanta constata conflict negativ de competenta si in temeiul art. 21 Cod Procedura civila va suspenda orice alta procedura si va inainta dosarul instantei in drept sa hotarasca asupra conflictului in cauza , Curtea de Apel Bucuresti .
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila 1903 din 15.06.2010


Citeşte mai multe despre:    HG 962/2001    Legea 152/1993    Legea 215/2001    Locuinte pentru tineri    Legea 340/2004    APIA
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe