Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza

Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza

  Publicat: 27 May 2007       1286 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Recuperarea creantelor de catre creditorii societatilor in cauza. Aplicarea dispozitiilor Legii nr.359/2004 societatilor comerciale care nu au respectat dispozitiile art.30.(Legea nr.359/2004: art.30)Societatile comerciale care pana la 31.12.2004 n u si-au preschimbat certificatul de inmatriculare, se dizolva de drept, ca o sanctiune, iar in cursul derularii procedurii de lichidare, creditorii societatilor in cauza isi pot recupera creantele.(Decizia comerciala nr.377 din 12.03.2007 - Sectia a VI-a Comerciala a Curtii de Apel Bucuresti)Prin cererea inregistrata sub nr.19809 din 18.01.2007, Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a solicitat constatarea dizolvarii de drept a unui numar de 82 persoane juridice inscrise in lista anexa, cerere ce a fost motivata in drept pe dispozitiile art.30 din Legea nr.395/2004, privind "simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul comertului a persoanelor fizice, asociatilor familiale precum si a persoanelor juridice, pana la data de 31 decembrie 2004".Prin incheierea nr.2868 din 19.01.2007 judecatorul delegat la ORCTB a admis cererea formulata si a constatat dizolvarea de drept a persoanelor juridice identificate la Registrul comertului inscrise in lista anexa, de la pozitia 1 la pozitia 82 printre care si SC J. C. SRL.Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca SC J. C. SRL nu a indeplinit dispozitiile art.26 din Legea nr.359/2004 pana la 30 decembrie 2004, iar potrivit art.30 din aceeasi lege, "neefectuarea preschimbarii certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, pana la termenul prevazut la art.26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevazute la art.2".Impotriva acestei incheieri, a declarat recurs, in termen, AFP Sector 3 Bucuresti, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.In motivarea recursului, recurenta arata ca in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca societatea sus-mentionata figureaza in evidentele sale cu debite neachitate la bugetul general consolidat in suma de 16682 lei, motiv pentru care solicita mentinerea societatii in evidentele ORC, in vederea recuperarii debitelor.In sustinerea recursului, recurenta a depus la dosar acte .Analizand incheierea recurata, prin prisma celor sustinute in recurs, Curtea constata ca acesta este nefondat, pentru urmatoarele considerente:Prin incheierea nr.2868/19.01.2007, a judecatorului delegat la ORCTB, la cererea ORC a fost constatata dizolvarea de drept a unui numar de 82 persoane juridice, in temeiul art.30 din Legea nr.359/2004, privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatilor familiale si persoanelor juridice pentru nepreschimbarea certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, pana la data de 31.12.2004.Potrivit OUG nr.76/2001, privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, acestia - comerciantii - aveau obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare, pana la data de 31.05.2002, termen ce a fost prelungit de 4 ori, ultimul act normativ modificator al termenului, fiind Legea nr.359/2004, modificata prin OUG nr.75/2004, care a intrat in vigoare la 11.11.2004, aprobata prin Legea nr.569/2004.Prin dispozitiile Legii nr.359/2004 s-a stabilit ca societatile comerciale care pana la data de 31.12.2004 nu si-au preschimbat certificatul de inmatriculare, se dizolva de drept ca o sanctiune, in conditiile legii, incheierea a carei desfiintare se cere fiind doar de constare a unei stari de drept, instituita prin lege.Reprezentantul persoanei juridice sanctionata conform art.30 din Legea nr.359/2004 are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului, in termen de 6 luni de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat.In cazul in care nu procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, va numi un lichidator de pe lista practicienilor in reorganizare si lichidare.In cursul derularii procedurii de lichidare, creditorii societatilor in cauza isi pot recupera creantele, situatie de care beneficiaza si recurenta Administratia Finantelor Publice Sector 3.Conform art.233 din Legea nr.31/1990 republicata, dizolvarea societatii, are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.Asa fiind, recursul declarat de AFP Sector 3 este nefondat, atata timp cat exista posibilitatea de recuperare legala a sumelor datorate de societatea comerciala dizolvate pentru neindeplinirea unei obligatii legale, si anume cea de preschimbare a certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala.Avand in vedere dispozitiile imperative ale legii, rezulta ca forta majora este unicul temei pentru care ar putea fi admis recursul impotriva incheierii judecatorului delegat, de constatare a dizolvarii de drept .Ori in speta, motivul invocat de recurenta, respectiv acela ca societatile comerciale dizolvate in conditiile Legii nr.359/2004 inregistreaza arierate la bugetul de stat (taxe, impozite, majorari de intarziere) nu constituie un caz de forta majora, in conformitate de dispozitiile legale in materie, care sa conduca la admisibilitatea actiunii formulate de recurenta, existand pentru recuperarea creantelor invocate calea legala a lichidarii.Pentru considerentele expuse, in raport cu normele legale aplicabile in speta, Curtea, in baza art.312 C.pr.civ. a respins recursul ca nefondat.In conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.146/1997 cu completarile si modificarile ulterioare, coroborate cu art.197 din OG nr.92/2003 republicata, recursul este scutit de plata taxei de timbru.Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a comerciala Decizie 377 (12.03.2007)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...