Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

  Publicat: 15 May 2013       23915 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 13 mai 2013

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol,
avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale,
in considerarea faptului ca Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut,
tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile, aflate atat in domeniul public, cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, incepand cu luna mai 2013, in conditiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de pe pajisti,
in conditiile in care Legea nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti, aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in vedere ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor.
Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata, iar termenul-limita de solicitare a acestora este 15 mai 2013,
situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor, in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitarii blocajului implementarii schemelor de plati pe suprafata pentru anul 2013.
Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative, concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor, fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .
Articolul 1
(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente.
(2) Pajistile permanente, denumite in continuare pajisti, sunt suprafete agricole de pasuni si fanete, naturale sau cultivate, folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu, asa cum este prevazut la alin. (1) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, denumit in continuare Regulament.
(3) In categoria pajisti sunt cuprinse si:a)pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera;
b)pasunile alpine;
c)pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei ``Delta Dunarii``.
(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite, daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii, exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida, cultivate pe termen scurt, asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament.
Articolul 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)iarba si alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari, din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore, pe baza carora se calculeaza productia, valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat;
b)faneata - suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care, conform practicii agricole locale, este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale;
c)unitate vita mare (UVM) - unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale;
d)utilizator - crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala;
e)Registrul national al exploatatiilor (RNE) - colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania, potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
f)detinatori de pajisti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente;
g)schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste - schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste.
Articolul 3
Sunt supuse regimului de organizare, administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti:
a)pajisti proprietate publica a statului, administrate de Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS;
b)pajisti proprietate publica a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora;
c)pajisti proprietate privata a statului, administrate de ADS;
d)pajisti proprietate privata a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora;
e)pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
f)pajisti proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.
Articolul 4
(1) Detinatorii de pajisti, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. f), sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament, si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data, inclusiv cele aflate in administrarea ADS.
(2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa, este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. (1).
Articolul 5
(1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje.
(2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru:a)amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole;
b)retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora;
c)refugii montane in caz de urgenta;
d)infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile, care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor, declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national, judetean sau local, in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata;
e)amplasarea obiectivelor de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, in conditiile legislatiei in vigoare;
f)lucrari privind apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. 33/1994, republicata;
g)lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale.

Afişează OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 214/2011    OUG 34/2013    Pajisti    OG 28/2008    Legea 98/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Arendare. Anularea actului administrativ al autoritatii locale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 706 din 21.02.2012