Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata 2014. Legea 230/2007

Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata 2014. Legea 230/2007

  Publicat: 26 Dec 2013       661202 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


LEGE nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Act adoptat de organele de stat,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,

c)proprietarul poate fi reprezentat in adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
d)un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai multi membri absenti, daca prezinta imputernicire semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza;
e)in cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari este decisiv.
(2)Hotararile adunarilor generale vor fi luate cu votul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata, dupa caz. In statutul propriu al asociatiei de proprietari pot fi prevazute si alte conditii, dar nu mai putin de jumatate plus unu din voturile celor prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata.
(3)In situatii exceptionale, hotararile pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membri ai asociatiei de proprietari, pentru probleme care ii vizeaza direct, pe baza de tabel nominal.
(4)Hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, in scris, tuturor proprietarilor.
Articolul 26
Daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile. Actionarea in justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.
Articolul 27
Adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a)alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;
b)adopta, modifica sau revoca hotarari;
c)adopta si modifica bugetele de venituri si cheltuieli;
d)mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator imobile sau a altor angajati ori prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;
e)exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.
Articolul 28
(1)Asociatia de proprietari poate intermedia servicii intre furnizori si proprietarii consumatori, in special cu privire la serviciile publice de utilitati, pe baza unor contracte de prestari de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile si obligatiile cu privire la serviciul furnizat apartin, pe de o parte, furnizorului si de cealalta parte, proprietarului.
(2)Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilitati, furnizorul serviciului va actiona impotriva proprietarilor restantieri.
(3)Serviciul de intermediere din partea asociatiei de proprietari consta in: repartizarea facturilor catre proprietari prin lista de plata lunara, incasarea si plata sumelor reprezentand contravaloarea consumului facturat, instiintarea furnizorului cu privire la debitori .
Articolul 29
(1)Cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietatile individuale, apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, comitetul executiv reprezinta asociatia de proprietari in administrarea si exploatarea cladirii.
(2)Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin.
Articolul 30
(1)Comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, are urmatoarele atributii:
a)duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;
b)emite, daca este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea din asociatia de proprietari;
c)intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
d)reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune;
e)intocmeste sau propune planuri de masuri si activitati si urmareste realizarea lor;
f)supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si platilor lunare;
g)pentru scopul si activitatile asociatiei de proprietari, angajeaza si demite, incheie si reziliaza contracte;
h)isi asuma obligatii, in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;
i)initiaza sau apara in procese, in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;
j)stabileste sistemul propriu de penalizari ale asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;
k)avizeaza documentele asociatiei de proprietari;
l)asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
m)asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
n)gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
o)exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale.
(2)Sedintele comitetului executiv sunt legal intrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(3)Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul de decizii al comitetului executiv.
Articolul 31
(1)Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia. El reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor.
(2)Presedintele asociatiei de proprietari supravegheaza si urmareste aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, in functie de situatie, poate propune comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare.
Articolul 32
(1)Presedintele asociatiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli .
(2)Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
Articolul 33
(1)Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:
a)verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
Afişează Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata 2014. Legea 230/2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 230/2007    Legea asociatiilor de proprietari    Legea 230/2007 actualizata 2014    Legea asociatiilor de proprietari actualizata 2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acord de mediere privind achitarea debitelor datorate asociatiei de proprietari
Pronuntaţă de: Judecatoria Braila, Sectia civila, Sentinta civila nr. 5186 din 23.09.2010

Criterii de distribuire a pretului obtinut prin executare silita a unui imobil asupra caruia exista atat un privilegiu imobiliar al asociatiei de proprietari, cat si o ipoteca conventionala a bancii
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 1063 din 04.10.2012

Autorizare desfiintare constructie cu destinatia de garaj
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.398 din data 06.04.2011

Stabilire sediu social. Inregistrare mentiune la Oficiul Registrului Comertului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.212 din data 19.04.2011

Schimbarea destinatiei locuintei private. Conditionare acord Asociatia de Proprietari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 212 din data 19.04.2011

Calculul gresit al debitelor. Radierea inscrierii in Cartea Funciara
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 103 din data 04.03.2010

Validare poprire pentru suma datorata debitoarei Asociatia de Proprietari
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Decizie nr.57 din data 19.05.2011

Anularea autorizatiei de construire in ce priveste lucrarile de mansardare a unui bloc prin construirea de noi apartamente la mansarda
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau sectia comerciala si contencios administrativ , Decizia nr.59/21.01.2010