Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, actualizata

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, actualizata

  Publicat: 18 Jun 2014       6169 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, actualizata cu Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 276 din data de 20 aprilie 2011.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a)zilier - persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;
b)beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional;
c)registrul de evidenta a zilierilor; denumit in continuare Registru - registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor;
d)activitati cu caracter ocazional - activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.
(2)Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
(3)Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia:
a)serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice;
b)unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. l)-n);
c)institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si b).
Art. 2
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca .
Art. 3
(1)Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca .
(2)O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.
(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.
(4)Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate.
CAPITOLUL II: Desfasurarea activitatilor de catre zilieri
Art. 4
(1)Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca .
(2)Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana - Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca .
(3)Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.
(4)Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(5)Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert .
Art. 5
(1)Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a)sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
b)sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
(2)Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a)sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;
b)sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;
c)sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
d)sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
e)sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3)In domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a)sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b)sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
c)sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
d)sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
e)sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
f)sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
g)sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 51
Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs.
Art. 6
(1)Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.

Afişează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, actualizata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 52/2011    Legea 18/2014    Zilier    Contract individual de munca    Beneficiar    Registrul de evidenta a zilierilor    Activitati cu caracter ocazional    Legea 53/2003    Securitate si sanatate in munca    Accident de munca    Impozit pe venit    Salariu    Munca necalificata    Contraventii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca – constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro