Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

  Publicat: 03 Nov 2015       7575 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Publicata in Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
A fost promulgat la 11.09.1865
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protectia sanatatii si igiena produselor ambalate, a cerintelor de transport si a normelor privind gestionarea deseurilor periculoase.

Art. 2

Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3

(1) Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa nr. 1
(2) Definitiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu definitiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, precum si cu definitiile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 50/2015.

Art. 4

Prezenta lege stabileste masurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deseurilor de ambalaje si, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizarii ambalajelor, reciclarii si altor forme de valorificare a deseurilor de ambalaje si, in consecinta, reducerii eliminarii finale a unor astfel de deseuri.

Art. 5

(1) Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.

(2) Este interzisa obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.

Art. 6

(1) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele romane si/sau standardele nationale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) standardele romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 120 de zile de la data comunicarii de catre Asociatia de Standardizare din Romania.

(3) Asociatia de Standardizare din Romania comunica Comisiei Europene textul standardelor romane prevazute la alin. (1) lit. b), care raspund cerintelor prevazute in anexa nr. 2, in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Art. 7

(1) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de autoritate publica centrala pentru protectia mediului, indeplineste urmatoarele atributii:

a)initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislatia Uniunii Europene;

b) notifica Comisiei Europene reglementarile si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor art. 5 din Directiva 91/692/CEE}} a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare si rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, cu modificarile ulterioare;
c) in situatia in care considera ca prevederile standardelor prevazute la art. 6 alin. (1) nu satisfac in totalitate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, aduce cazul la cunostinta Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
d) avizeaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje;

e) participa la modificarea si completarea reglementarilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deseurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje si de alte produse, in vederea incurajarii utilizarii acestor materiale

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care se intentioneaza adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor de natura fiscala, dar incluzand specificatiile tehnice legate de masurile fiscale care incurajeaza respectarea acestor specificatii tehnice, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8

(1) Operatorii economici sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj sau in componentele acestuia nu depaseste 100 de parti/milion raportat la greutate
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticla cristal cu continut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticla cristal in vederea comercializarii acestora, republicata

(3) Conditiile in care concentratiile prevazute la alin. (1) nu se aplica materialelor reciclate si circuitelor produselor aflate intr-un lant inchis si controlat, precum si tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de catre Comisia Europeana .

Art. 9

(1) Operatorii economici producatori de ambalaje si/sau de produse ambalate au obligatia sa utilizeze un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje si sa aplice sistemul de marcare si identificare prevazut in anexa nr. 3

(2) Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta si trebuie sa fie vizibila, lizibila si durabila, chiar si in cazul in care ambalajul este deschis.

Art. 10

(1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa respecte, la fabricarea de ambalaje, cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple
(2) Operatorii economici care produc si/sau comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa aplice sistemul depozit in vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare a acestora

(3) Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, in vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje

(4) Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa asigure o distributie optima in teritoriu si o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel incat acestea sa poata prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile

(5) Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze consumatorii asupra sistemului depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple

(6) Circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile intre operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11

Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze sau sa inscrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma ``ambalaj reutilizabil".

Art. 12

Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze comerciantii si/sau consumatorii despre incetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora inca 6 luni de la data incetarii utilizarii lor.

Art. 13

(1) Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalaje reutilizabile la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumparatorului, valoarea depozitului

Afişează Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRLJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice