Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

  Publicat: 18 Dec 2015       49093 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


LEGEA nr. 26/1990, privind registrul comertului - Republicata si Actualizata 2016

Actualizata prin Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului (M.Of. 519 din 13-iul-2015)

(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,

e) numele si calitatea reprezentantilor comerciantului din strainatate si ale celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat;
f) in cazul sucursalelor societatilor comerciale din state care nu sunt membre ale Spatiului Economic European, se va mentiona si legea aplicabila comerciantului.
(3) La registrul comertului de la sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, in traducere certificata;
b) in cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt incluse in documentele prevazute la lit. a) ;
c) un certificat, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii;
d) anual, situatia financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusa acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale romanesti;
e) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania are sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene, documentele contabile ale comerciantului din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;
f) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania nu este guvernat de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt acestea intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazului in care legea care guverneaza comerciantul din strainatate prevede reguli contabile echivalente celor aflate in vigoare in Uniunea Europeana;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Daca este cazul, se inregistreaza mentiuni referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate;
b) dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor, finalizarea lichidarii;
c) inchiderea sucursalei.
(5) Daca un comerciant cu sediul social in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele prevazute la alin. (3) -(4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea comerciantului, in registrul comertului in care sunt inregistrate celelalte sucursale, precizandu-se care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate.
(6) Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, prevazut la alin. (2) lit. e) .
Art. 25
(1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.
(2) Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului din acel judet.
(3) Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.
(4) Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa .
(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea . In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile.
Art. 26
(1) Data inregistrarii in registrul comertului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru .
(2) Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii comerciantului, in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii.
Art. 261
(1) Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in registrul comertului, interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale.
(2) Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului, in temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.
Art. 28
In cererile de inregistrare in registrul comertului si in orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana si adresa la care se vor comunica incheierile judecatorului delegat sau alte acte si instiintari.
Art. 29
Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu .


CAPITOLUL IV: Regimul firmelor si emblemelor
Art. 30
(1) Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
(2) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.
(3) Firmele si emblemele vor fi scrise in primul rand in limba romana.
(4) Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului.
Art. 31
(1) Firma unui comerciant, persoana fizica, se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.
(11) Firma unei asociatii familiale trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiinteaza asociatia familiala, cu mentiunea A«asociatie familialaA», scrisa in intregime.
(2) Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau.
Art. 32
Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati, cu mentiunea "societate in nume colectiv", scrisa in intregime.
Art. 33
Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea "societate in comandita", scrisa in intregime.
Art. 34
Daca numele unei persoane straine de societate figureaza, cu consimtamantul sau, in firma unei societati in nume colectiv ori in comandita simpla, aceasta devine raspunzatoare nelimitat si solidar de toate obligatiile societatii. Aceeasi regula este aplicabila si comanditarului al carui nume figureaza in firma unei societati in comandita.
Art. 35

Afişează Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 26/1990    Legea 26/1990 actualizata 2016    ONRC    Registru comertului    Legea 152/2015

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Radiere mentiune privind infiintarea si autorizarea punctului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.825 din data 11.05.2011

Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 6 din data 12.01.2011

Mentionare in registrul comertului a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1135 din data 30.04.2012

Societate cu raspundere limitata. Cerere referitoare la inregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 434 din data 21.08.2009

Actualizarea valorii aportului adus la constituirea si majorarea capitalului social
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 147 din data 06.03.2009

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Reinscriere institutie publica implicata in privatizare ca actionar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr, 30 din data 18.01.2010

Deschiderea procedurii simplificate a insolventei. Societate dizolvata
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta comerciala nr. 65 din data 29.06.2012

Actiune in constatare intemeiata pe dispozitiile articolului 111 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A V-A COMERCIALA, DECIZIA COMERCIALA NR. 111 din 10.03. 2011

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011Articole Juridice

Opreratiunile divizarii unei societati comerciale
Sursa: EuroAvocatura.ro