Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata

  Publicat: 19 Sep 2016       34293 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei.

Actualizata prin Legea nr. 57/2016.

Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

(2) Alte informatii vizand adoptatul pot fi furnizate parintilor biologici sau rudelor biologice ale acestuia, numai daca exista acordul expres al adoptatului care a dobandit capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul in care adoptatul este minor, acordul persoanei sau familiei adoptatoare. Acordul se solicita de A.N.P.D.C.A., dupa caz, prin intermediul directiei sau al autoritatii centrale a statului de primire, respectiv al organizatiei straine acreditate implicate in derularea adoptiei.

(3) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de A.N.P.D.C.A.

Art. 68

(1) Adoptatorii sunt obligati sa informeze gradual copilul ca este adoptat, incepand de la varste cat mai mici. In realizarea acestei obligatii adoptatorii pot beneficia de sprijin acordat prin intermediul specialistilor din cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii al directiei sau prin intermediul organismelor private autorizate, al cabinetelor individuale, al cabinetelor asociate sau al societatilor civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie care au incheiat conventii cu A.N.P.D.C.A.

(2) Identitatea parintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvaluita inainte de dobandirea de acesta a capacitatii depline de exercitiu, numai pentru motive medicale, de A.N.P.D.C.A., la cererea oricaruia dintre adoptatori, a adoptatului ori a reprezentantului unei institutii medicale, insotita de documentele medicale justificative.

(3) Persoanele adoptate care detin informatii asupra identitatii parintilor firesti se pot adresa direct A.N.P.D.C.A. pentru realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice.

Art. 69

Metodologia privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii vizand persoana adoptata se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 70

Informatiile relevante referitoare la adoptie, la originea copilului, in special cele cu privire la identitatea parintilor firesti, precum si datele asupra istoricului medical al copilului si familiei sale se pastreaza minimum 50 de ani de la data ramanerii irevocabile a hotararii de incuviintare a adoptiei.

CAPITOLUL VII: Dispozitii privind procedura de judecata

Art. 74

(1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca cel putin una dintre parti are resedinta obisnuita in Romania.

(2) Instantele judecatoresti romane sunt exclusiv competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca copilul care urmeaza a fi adoptat are resedinta obisnuita in Romania si este cetatean roman sau apatrid.

(3) Cererile prevazute de prezenta lege, precum si cele privind incetarea adoptiei sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti.

Art. 75

Actiunile si cererile ce cad sub incidenta prezentei legi sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Art. 76

Cererile prevazute la art. 74 alin. (3) se solutioneaza de complete specializate ale instantei judecatoresti, in camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului.

Art. 761

(1) In solutionarea cauzelor care privesc aplicarea prezentei legi, dispozitiile art. 200 din Codul de procedura civila privind verificarea cererii si regularizarea acesteia nu sunt aplicabile.

(2) Cererea se depune in atatea exemplare cate sunt necesare pentru comunicare si un exemplar pentru instanta, inscrisurile care insotesc cererea se depun intr-un singur exemplar.

(3) Primind cererea, presedintele instantei ia masuri pentru fixarea, de indata, a primului termen de judecata, care nu poate depasi 15 zile de la data inregistrarii cererii, precum si pentru citarea si comunicarea cererii.

(4) Intampinarea nu este obligatorie. Partile au posibilitatea redactarii de note privind sustinerile lor si depunerii acestora la dosar pana la primul termen de judecata .

(5) In cazul amanarii judecarii cererii, termenul acordat nu poate depasi 15 zile.

(6) Prima instanta se pronunta prin sentinta, pe baza inscrisurilor si, in masura in care acest mijloc de proba nu este suficient sau imprejurarile cauzei o cer, pot fi administrate si alte probe.

(7) Pronuntarea hotararii se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar redactarea hotararii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.

(8) Hotararea se comunica partilor in termen de 48 de ore de la redactare.

Art. 762

(1) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege sunt supuse numai apelului in termen de 10 zile, cu exceptia hotararilor judecatoresti prin care se solutioneaza cererea de deschidere a procedurii adoptiei, unde termenul de apel este de 30 de zile.

(2) Apelul poate fi exercitat de oricare dintre parti, precum si de procuror.

(3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor, in camera de consiliu . Dispozitiile art. 761 alin. (5) si (7) sunt aplicabile.

Art. 763

Cauzele privind incetarea adoptiei se judeca cu citarea:

a) adoptatorului sau, dupa caz, a familiei adoptatoare;

b) adoptatului personal sau, dupa caz, prin reprezentant legal;

c) directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului si A.N.P.D.C.A.

Art. 764

(1) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege sunt executorii, daca legea nu prevede altfel, de la data ramanerii definitive.

(2) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile cartii a III-a A«Procedura necontencioasa judiciaraA» din Codul de procedura civila.

Art. 77

Oficiul actioneaza pentru apararea drepturilor si interesului superior al copiilor ce fac obiectul procedurilor de adoptie, scop in care poate introduce cereri si poate formula aparari in toate cauzele ce intra sub incidenta prezentei legi.

Art. 78

(2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, a cererii de incredintare in vederea adoptiei, a cererii de desfacere a adoptiei, precum si a cererii privind nulitatea adoptiei, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie, iar la incuviintarea adoptiei copilului care a implinit varsta de 10 ani acestuia i se va solicita consimtamantul.

(3) In cazul in care ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se solicita opinia, in masura in care este posibil.

(4) Opinia copilului exprimata la judecarea cererilor prevazute de prezenta lege va fi luata in considerare si i se va acorda importanta cuvenita, avandu-se in vedere varsta si gradul acestuia de maturitate. In situatia in care instanta hotaraste in contradictoriu cu opinia exprimata de copil, aceasta este obligata sa motiveze ratiunile care au condus la inlaturarea opiniei copilului.

CAPITOLUL VIII: Registrul national pentru adoptii

Art. 79

(1) In scopul organizarii la nivel national a evidentei in materia adoptiei si al realizarii etapei de potrivire, A.N.P.D.C.A, are obligatia de a gestiona R.N.A.

Afişează Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, actualizata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 273/2004    legea adoptiei    legea adoptiei actualizata 2016    legea 273/2004 actualizata 2016    concediul de acomodare    legea 57/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Adoptie. Refuzul de acordare a consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.330 din data 24.03.2011

Incuviintare adoptie internationala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 73 din data 26.01.2011

Deschiderea procedurii adoptiei interne
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 206 din data 05.10.2011

Conditii pentru adoptarea unei persoane majore
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Minori si familie - Sentinta civila nr. 33/S din data 17.03.2009

Criteriile de apreciere a unei adoptii ca fiind adoptie nationala sau internationala in lumina dispozitiilor Legii nr.273/2004
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.12126/2/2010 - DECIZIA CIVILA NR.73/26.01.2011Articole Juridice

Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Adoptia interna in viziunea legii 273/2004
Sursa: EuroAvocatura.ro