Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8251 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act adoptat de organele de stat,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,

Articolul 84
La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se pot aproba, prin hotarare a Guvernului, ajutoare de urgenta destinate familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate ce pot aparea din cauza calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, bolilor grave, precum si ca urmare a altor situatii ce pot conduce la aparitia riscului de excluziune sociala.
Articolul 85
Autoritatile administratiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, prin hotarare a consiliilor locale, urmatoarele ajutoare:
a) ajutoare de urgenta pentru beneficiarii si situatiile prevazute la art. 84;
b) ajutoare comunitare, in bani si/sau in natura, destinate persoanelor singure si familiilor aflate in situatii de dificultate, pe baza nevoilor identificate prin ancheta sociala.
CAPITOLUL VI: Raspunderea juridica
Articolul 86
(1) Constituie contraventie, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza nerespectarea prevederilor prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea de catre primar a dispozitiei de aprobare in prealabil a cererii privind venitul minim de incluziune cu nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, respectiv cele cu privire la veniturile si componenta familiei, verificarea documentelor doveditoare si a obligatiilor beneficiarilor;
b) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, a deciziei privind stabilirea dreptului la venitul minim de incluziune, in lipsa dispozitiei primarului de aprobare in prealabil a cererii;
c) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de catre personalul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul primariilor a prevederilor art. 33 alin. (1) si (2) si art. 35 alin. (1) ;
d) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de catre primar a prevederilor art. 33 alin. (3) , art. 34 alin. (1) , art. 36 alin. (1) , art. 39 alin. (1) , art. 40 alin. (2) si (4) , art. 48 alin. (2) , art. 50 alin. (4) , art. 60 alin. (1) , art. 62 alin. (3) , art. 66 alin. (2) , art. 69 alin. (4) si art. 71 alin. (1) ;
e) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre furnizor a prevederilor art. 45, art. 47 alin. (3) , art. 52 alin. (1) , art. 55 alin. (1) si art. 66 alin. (2) ;
f) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre asociatia de proprietari a dispozitiilor art. 52 alin. (1) , alin. (3) sau (4) si art. 54;
g) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala a prevederilor art. 63 si ale art. 64 alin. (2) ;
h) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre inspectoratele scolare a prevederilor art. 65 alin. (1) ;
i) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, fapta titularului dreptului de a completa cu date si informatii incorecte formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum si nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 40 alin. (1) , art. 47 alin. (4) , art. 50 alin. (2) si art. 56.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre:
a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si ale agentiei nationale pentru plati si inspectie sociala pentru contraventiile prevazute la alin. (1) ;
b) inspectorii sociali din cadrul agentiei nationale si agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) , cu exceptia lit. b) ;
c) primar, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c) , e) , f) si i) .
(3) In situatia in care aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre unul dintre organele de control prevazute la alin. (2) , la verificarea efectuata de alt organ de control, in raportul de inspectie sau de control se va consemna acest fapt si nu vor fi aplicate din nou sanctiunile prevazute la alin. (1) .
(4) Procesele-verbale intocmite de catre personalul cu atributii de control prevazut la alin. (2) lit. a) se transmit, in fotocopie, primarului comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
Articolul 87
(1) Contraventiilor prevazute la art. 86 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 86 alin. (1) , agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Articolul 88
Dispozitiile primarului privind aprobarea sau respingerea in prealabil a cererii privind acordarea dreptului la venitul minim de incluziune, precum si cele privind incetarea dreptului la venit minim de incluziune se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale
Articolul 89
(1) Inspectorii sociali din agentia nationala pentru plati si inspectie sociala efectueaza controale periodice la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul verificarii respectarii aplicarii prevederilor prezentei legi.
(2) La solicitarea directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, inspectorii sociali prevazuti la alin. (1) efectueaza vizite in teren la beneficiarii de venit minim de incluziune, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.
Articolul 90
(1) Sumele constatate ca fiind primite necuvenit cu titlu de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, de alocatie pentru sustinerea familiei acordate in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de ajutor pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, nerecuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se recupereaza in conditiile art. 78-80.
(2) Pentru sumele prevazute la alin. (1) , termenul de 180 de zile se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Articolul 91
In situatia in care Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice constata cresterea valorii pragului saraciei severe, stabilit cu peste 10% fata de valoarea de referinta, exprimata in lei, prevazuta la art. 15 alin. (2) , acesta propune modificarea corespunzatoare a nivelului venitului mediu net lunar/membru de familie luat in calcul la stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune, pentru fiecare din ajutoarele financiare prevazute la art. 3 alin. (2) , care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Articolul 92
(1) Pentru cresterea calitatii vietii, persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, care nu au un loc de munca sau nu realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu ori alta forma prevazuta de lege, beneficiaza de masuri de incluziune pe piata muncii, prevazute de reglementarile legale in vigoare si constituie una dintre categoriile prioritare pentru acestea.
(2) Principalele masuri de incluziune pe piata muncii destinate persoanelor prevazute la alin. (1) sunt:
a) participarea la programele educationale de alfabetizare si de tip a doua sansa, inclusiv la programele desfasurate in cadrul centrelor comunitare de invatare permanenta la nivel local prevazute la art. 344 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) participarea la cursurile de formare/calificare/recalificare recomandate de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
c) oferirea de servicii de consiliere si orientare pe piata muncii;
d) angajarea in cadrul intreprinderilor sociale sau a intreprinderilor sociale de insertie, in conditiile prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.
(3) Masurile prevazute la alin. (2) sunt disponibile si pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma prevazuta de lege, daca acestea doresc sa obtina fie venituri mai mari in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma prevazuta de lege, fie sa dobandeasca competente profesionale competitive pe piata muncii.
(4) Persoanele apte de munca din familiile care primesc una sau mai multe componente ale venitului minim de incluziune beneficiaza, cu prioritate, de masurile de ocupare temporara pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale subventionate din bugetul asigurarilor de somaj.
(5) In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru 25% din persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, institutiile cu atributii in domeniu au obligatia sa asigure cel putin una dintre masurile prevazute la alin. (2) si (4) .
Articolul 93
(1) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice elaboreaza normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.