Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       36459 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.

(6) Actualizarea sumei prevazute la alin. (5), ca urmare a modificarii prevederilor legale in materie, se face prin ordin al presedintelui CNPP.
(7) Sumele ramase nerecuperate dupa decesul beneficiarilor nu se mai urmaresc.
(8) In cazul sumelor cu titlu de prestatii de asigurari sodale/alte drepturi prevazute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, in contul bancar al titularului, eroare determinata de necomunicarea, pana la data efectuarii viramentului, prin orice mijloace, catre casa teritoriala de pensii a cauzei de incetare a platii drepturilor, aceasta are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii persoanei care a incasat sumele respective.
(9) In situatia in care, in urma demersurilor efectuate, persoana care a incasat necuvenit prestatia nu poate fi identificata in termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma incasata necuvenit nu se mai urmareste.
(10) Deciziile prevazute la alin. (3) se contesta conform Codului de procedura fiscala.``
156. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 181. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedura fiscala, debitele provenite din prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale se recupereaza prin retinere/compensare din/cu drepturile lunare platite debitorului prin casele teritoriale de pensii.
(2) Retinerile/compensarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
(3) In cazul in care, la data emiterii titlului executoriu, se constata ca recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) si (2) nu se poate face in termenul general de prescriptie de 3 ani, casa teritoriala de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, in vederea punerii in executare silita, potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala.
(4) Debitele recuperate in conditiile alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul din care au fost finantate sumele incasate necuvenit.
(5) In situatia prevazuta la alin. (3), procedura de transmitere, de catre casele teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum si aceea de evidenta a recuperarii debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale.``
157. Articolul 182 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 182. - Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa puna la dispozitia CNPP si/sau a caselor teritoriale de pensii, datele si documentele necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare.``
158. La articolul 184, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 184. - (1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii este proprietatea CNPP si are caracter confidential.``
159. La articolul 184, alineatul (2) se abroga.
160. Articolul 185 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 185. - Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.``
161. Dupa articolul 185 se introduce un nou articol, articolul 1851, cu urmatorul cuprins:
``Art. 1851. - (1) Pentru efectuarea operatiunilor legate de intocmirea si transmiterea documentelor de plata a prestatiilor stabilite si achitate de catre alte institutii, CNPP incaseaza contravaloarea cheltuielilor materiale si a manoperei aferente serviciilor efectuate.
(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) constituie venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat .``
162. Articolul 186 se abroga.
163. La articolul 192, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau in calcul in unul dintre sisteme, in urma exprimarii optiunii de catre asigurat.``
164. Dupa articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192*1, cu urmatorul cuprins:
``Art. 1921. - (1) Persoanele ale caror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul pensiilor militare de stat, cat si in sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate in sistemul pensiilor militare de stat .
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se pastreaza dreptul la categoria de pensie de care beneficiaza la data recalcularii, considerandu-se indeplinite conditiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat in urma recalcularii este cel corespunzator stagiilor de cotizare realizate in sistemul public de pensii.
(3) In cazul pensiilor anticipate partiale, recalculate conform prevederilor alin. (1), se pastreaza procentul de diminuare de la data stabilirii sau, dupa caz, de la data recalcularii acestora.
(4) In situatia reglementata la alin. (1) si (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau in calcul in unul dintre sisteme, in urma exprimarii optiunii de catre beneficiar .
(5) Drepturile rezultate in urma recalcularii se cuvin si se acorda incepand cu luna urmatoare solicitarii.``
165. Anexa nr. 6 se abroga.
Art. II. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``c) Constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii suportate de angajatori, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
2. La articolul 4, alineatul (1) se abroga.
3. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, contract de mandat si contract de management;
(...)
c) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;``.
4. La articolul 5 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
``e) pensionarii sistemului public de pensii aflati in invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, pana la data indeplinirii conditiilor de pensie limita de varsta."
5. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special, precum si personalului care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica, securitate nationala, precum si celor din cadrul Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor."
6. Articolul 6 se abroga.
7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. - (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii si ale Regulamentelor europene sau acordurilor internationale privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, dupa caz.
(2) Au calitatea de asigurat cetatenii straini sau apatrizii incadrati cu contract individual de munca care presteaza munca pentru un angajator roman pe teritoriul Romaniei.
(3) Sunt asimilati persoanelor asigurate cetatenii statelor membre ale UE, SEE si Confederatiei Elvetiene care presteaza munca pe teritoriul Romaniei in baza regulamentelor europene sau acordurilor internationale privind coordonarea sistemelor de securitate sociala nr. 883/2004 si 987/2009, dupa caz.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) au dreptul la prestatiile si serviciile stabilite prin prezenta lege in cazul in care fac obiectul legislatiei din domeniul securitatii sociale din Romania stabilita conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala nr. 883/2004 si 987/2009 si carora le-a fost declarat un accident de munca sau o boala profesionala, conform legislatiei in vigoare.``
8. La articolul 8, alineatele (3) si (4) se abroga.
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.