Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

OUG nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

  Publicat: 17 Mar 2009       12325 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice.

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 12.03.2009

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice si luind in considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local, cele mai afectate fiind proiectele incluse in Programul operational regional, POS Transporturi si POS Mediu,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - La articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) de initiere, organizare si sustinere, prin personalul propriu, a cursurilor de perfectionare si instruire a personalului autoritatilor si institutiilor publice care aplica dispozitiile legale referitoare la achizitiile publice."
Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, partea introductiva a literei b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:".
2. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu urmatorul cuprins:
"Art. 121. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica de catre structuri ale autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state, atunci cand valoarea contractului, estimata potrivit prevederilor sectiunii a 2-a din cap. II, este egala sau mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.
(2) Pentru atribuirea contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si a caror valoare estimata este mai mare decat cea prevazuta la art. 19 trebuie sa se asigure aplicarea principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local si respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentand cerinte minime in acest sens."
3. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) aplicarii unei proceduri specifice prevazute de legislatia comunitara, in contextul programelor si proiectelor de cooperare teritoriala."
4. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ, care in acest caz se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 204 alin. (2)."
5. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de catre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice, autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de asigura obtinerea gratuita a documentatiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridica direct de la sediul autoritatii contractante sau de la alta adresa indicata de acesta. In cazul in care documentatia este transmisa prin posta, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor sa beneficieze de aceasta facilitate o plata care nu trebuie sa depaseasca insa costul aferent transmiterii documentatiei respective."
6. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. - (1) In cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulata, fara TVA, estimata ca fiind mai mare decat echivalentul in lei a 20.000 euro, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire, in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet."
7. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare, spre publicare in SEAP, cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor."
8. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 84. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare, spre publicare in SEAP, cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor."
9. La articolul 85, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Numarul minim al candidatilor, indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (3), trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5."
10. La articolul 86 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) fie de a continua procedura de licitatie restransa numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate."
11. La articolul 89, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In cazul in care, din motive de urgenta, nu pot fi respectate numarul de zile prevazut la alin. (1) si (2), precum si cel rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (4), autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai putin de 10 zile."
12. La articolul 90, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor."
13. La articolul 90, alineatul (4) se abroga.
14. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 99. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare, spre publicare in SEAP, cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor."
15. La articolul 101, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Numarul minim al candidatilor, indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (2), trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3."
16. La articolul 102 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate."
17. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 114. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare, spre publicare in SEAP, cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor."
18. La articolul 116, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Numarul minim al candidatilor, indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (3), trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3."
19. La articolul 117 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate."


Afişează OUG nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost at
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Ştiri Juridice

Peste 65.000 de elevi vor beneficia de extinderea programului „Masa calda”
06 Feb 2020 | 402

Guvernul a deblocat decontarea transportului elevilor
06 Feb 2020 | 355

Functionar public cu statut special. AVERE NEJUSTIFICATA
06 Feb 2020 | 386