Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       495086 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

(4)Imobilul, respectiv partea din condominiu care rezulta din incetarea destinatiei folosintei comune se inscrie in mod corespunzator in cartea funciara pe baza documentatiei cadastrale intocmite in acest scop.
(5)Prevederile prezentului articol nu se aplica partilor comune din condominiu pentru care nu poate inceta destinatia de folosinta comuna, intrucat poate afecta buna functionare a condominiului si pot fi lezate drepturile celorlalti proprietari.
(6)Inscrierea in cartea funciara ca unitate individuala distincta a partilor de folosinta comuna pentru care inceteaza aceasta destinatie, potrivit dispozitiilor legale, implica parcurgerea urmatoarelor etape:
a)emiterea hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari prin care se constata incetarea destinatiei de folosinta comuna;
b)receptia documentatiei cadastrale pentru recalcularea cotelor-parti indivize, in vederea scoaterii din partile de folosinta comuna;
c)incheierea actului in forma autentica prin care toti proprietarii din condominiu isi exprima acordul pentru incetarea destinatiei de folosinta comuna si pentru diminuarea corespunzatoare a cotelor-parti din proprietatea comuna.
CAPITOLUL V: Organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Articolul 45
Organele asociatiei de proprietari sunt:
a)adunarea generala;
b)comitetul executiv;
c)presedintele;
d)cenzorul sau comisia de cenzori.

Articolul 46
(1)La adunarea proprietarilor in vederea constituirii asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenti un comitet executiv format din presedintele asociatiei de proprietari si un numar par de membri, precum si un cenzor sau o comisie de cenzori si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani si pot fi reinnoite.
(2)Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor, atunci adunarea generala a proprietarilor mandateaza comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica cu studii superioare in domeniul economic sau juridic ori persoana juridica cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanta in domeniul fiscal, pe baza de contract individual de munca sau, dupa caz, contract de prestari de servicii .
(3)Structurile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociatiile de proprietari din condominiile cu mai mult de 10 unitati de proprietate imobiliara.
(4)La asociatiile de proprietari din condominiile care cuprind maximum 10 unitati de proprietate imobiliara, daca adunarea generala hotaraste in acest sens, presedintele asociatiei de proprietari poate indeplini si functia de administrator si se constituie urmatoarele organe:
a)adunarea generala;
b)presedintele;
c)cenzorul.
(5)Functia de presedinte, respectiv membru in comitetul executiv, este incompatibila cu functia de cenzor sau membru in comisia de cenzori.
(6)Nu au dreptul de a fi alese sau numite in functii de conducere, administrare sau control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele inrudite pana la gradul al III-lea cu cei care deja ocupa aceste functii.
(7)Nu pot fi alese sau numite in functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnari, in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, pentru infractiuni de natura economico-financiara.
(8)Anterior alegerii sau numirii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie sa dovedeasca in adunarea generala respectarea prevederilor alin. (7), pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale in vigoare si, in cazul administratorului si al cenzorului ori, dupa caz, al membrilor comisiei de cenzori, si a documentelor care sa ateste pregatirea profesionala in domeniu .
(9)Prin exceptie de la prevederile alin. (8), sub sanctiunea anularii hotararii de numire/alegerii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, cazierul judiciar poate fi prezentat comitetului executiv in termen de cel mult 5 zile de la data adunarii generale.

Articolul 47
(1)Dupa constituirea asociatiei de proprietari va avea loc cel putin o data pe an, in primul trimestru, o intrunire a adunarii generale a asociatiei de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuala a cel putin unei adunari generale a asociatiei de proprietari apartine presedintelui asociatiei de proprietari si membrilor comitetului executiv.
(2)Adunarea generala este alcatuita din toti proprietarii membri ai asociatiei de proprietari.
(3)Adunarea generala ordinara se convoaca de catre:
a)presedintele asociatiei de proprietari sau comitetul executiv;
b)cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.
(4)Proprietarii sunt anuntati, prin afisare la avizier si pe baza de tabel nominal convocator sau, in cazul proprietarilor care nu au fost anuntati, pe baza tabelului nominal convocator, prin posta cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, asupra oricarei adunari generale a asociatiei de proprietari, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale, cu exceptia adunarilor generale extraordinare sau a adunarilor generale reconvocate care se pot convoca, in conditiile prevazute la alin. (3), cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita.
(5)Propunerea de ordine de zi a adunarii generale, semnata de presedinte, membrii comitetului executiv si de cenzor/comisia de cenzori, se aproba si se completeaza prin hotarare a adunarii generale.

Articolul 48
(1)Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentanti care au o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza.
(2)Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu din membrii asociatiei de proprietari, intrunirea adunarii generale se suspenda si se reconvoaca in termen de maximum 15 zile de la data primei convocari in conditiile prevazute la art. 47.
(3)La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati pe baza de tabel convocator sau prin posta cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, si prin afisare la avizier, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora.
(4)Hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii de la data afisarii acestora la loc vizibil, conform prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generala, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.
(5)Hotararile luate, in conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), obliga toti proprietarii sa participe, in proportiile stabilite de adunarea generala, la plata lucrarilor, precum si la cheltuielile de functionare, administrare, intretinere si de inlocuire a partilor comune sau a elementelor transformate sau create.

Articolul 49
(1)Hotararile asociatiei de proprietari sunt luate in adunarea generala a proprietarilor, iar executarea lor este incredintata comitetului executiv si administratorului.
(2)In vederea punerii in practica a hotararilor adunarii generale a asociatiei de proprietari, comitetul executiv al asociatiei de proprietari emite decizii in conformitate cu prevederile legii.
(3)Pentru adoptarea hotararilor in adunarea generala a asociatiei de proprietari se au in vedere urmatoarele:
a)fiecare proprietar, membru al asociatiei, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliara;
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.