Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

  Publicat: 01 Mar 2019       4212 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Publicat in Monitorul Oficial nr. 160 din 28.02.2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

- art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;


- anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 118/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,


in temeiul:


- art. 9 alin. (1) si art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;


- art. 5 alin. (7) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata prin Legea nr. 145/2015;


- art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, cu modificarile ulterioare;


- art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,


ministrul muncii si justitiei sociale emite urmatorul ordin:


Articolul 1


Se aproba standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi, definite la art. 120 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organizate ca centre de zi destinate copiilor in familie si copiilor separati sau in risc de separare de parinti, aplicabile urmatoarelor categorii de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015, cu modificarile si completarile ulterioare: Centre de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti cod 8891CZ-C-II, Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati cod 8891CZ-C III, Centre de zi pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie cod 8891CZ-C-IV, Centre de zi de coordonare si informare pentru copiii strazii cod 8891CZ-C-V, Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viata independenta cod 8891CZ-C-VI, Centre de zi pentru orientarea, supravegherea si sprijinirea reintegrarii sociale a copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal cod 8891CZ-C-VII, Centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii cod 8899CZ-F-I, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin .


*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 bis.


Articolul 2


(1) Standardele minime de calitate prevazute la art. 1 cuprind doua sectiuni.


(2) Sectiunea 1 - standardul minim de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii in familie si/sau copiii separati sau in risc de separare de parinti este structurata dupa cum urmeaza:


a) module: denumire si numerotare cu cifre romane;


b) standarde: definire, rezultate asteptate si numerotare cu cifre arabe;


c) conditii/criterii ale fiecarui standard, corespunzatori indicatorilor de proces: enunt, detaliere si numerotare compusa din litera S si cifre arabe corespunzatoare numarului standardului si numarului conditiei/criteriului;


d) indicatori de monitorizare - Im, corespunzatori indicatorilor de realizare: documente si modalitati de evidentiere a respectarii standardului.


(3) Structura standardelor minime de calitate, prevazuta la alin. (1), respecta elementele care definesc standardele de calitate, dupa cum urmeaza:


a) conditiile/criteriile fiecarui standard corespund indicatorilor de proces - masura a modului/procesului in care sunt livrate serviciile, respectiv conditiile/criteriile fiecarui standard;


b) indicatorii de monitorizare - Im corespund indicatorilor de realizare - masura, de obicei cantitativa, a produselor finale sau a serviciilor furnizate direct de o structura institutionala;


c) rezultatele asteptate corespund indicatorilor de rezultat - masura a efectelor sau impactului obtinute prin furnizarea serviciilor.


(4) Sectiunea a 2-a cuprinde clarificari privind modalitatea de completare a fisei de autoevaluare - formular standard in care se inscriu de catre solicitantul licentei de functionare datele si punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de indeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.


(5) Evaluarea in vederea acordarii licentei serviciului social se realizeaza pe baza punctajului minim prevazut in sectiunea II din anexa la prezentul ordin, a documentelor justificative si a vizitelor de evaluare in teren realizate de inspectorii sociali.


Articolul3


(1) Furnizorii publici si privati de servicii sociale au obligatia de a respecta in integralitate standardele minime de calitate atat in vederea primirii licentei de functionare, cat si ulterior acordarii acesteia, pentru intreaga perioada de functionare a serviciilor sociale.


(2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licentiate, furnizorilor de servicii sociale publici si privati le revine obligatia monitorizarii respectarii standardelor minime de calitate .


Articolul4


(1) Verificarea respectarii standardelor minime de calitate in baza carora au obtinut licenta de functionare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Verificarea conformitatii si respectarii normelor de igiena si sanatate publica, a normelor privind securitatea la incendiu, precum si a altor conditii/cerinte/norme pentru care au fost emise autorizatii administrative prealabile de functionare se realizeaza de personalul de specialitate desemnat de institutiile care au emis autorizatiile de functionare respective, dupa caz: din domeniul sanatatii publice, al pazei contra incendiilor, al sanatatii si securitatii in munca etc.


(3) In realizarea vizitelor de evaluare in teren inspectorii sociali au in vedere ansamblul de conditii si criterii aferente fiecarui standard, fara a se limita la indicatorii prevazuti in fisa de autoevaluare, iar in situatia in care apreciaza incalcari ale unor cerinte care, potrivit legii, intra in competenta institutiilor mentionate la alin. (2), in functie de gravitatea constatarilor procedeaza dupa cum urmeaza:


a) sesizeaza institutia/institutiile responsabila/responsabile;


b) recomanda neacordarea/suspendarea licentei de functionare si sesizeaza institutia/institutiile responsabila/responsabile;


c) aplica prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si sesizeaza institutia/institutiile responsabila/responsabile.


Articolul5


La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:


a) Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 22 martie 2004;


b) Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 22 martie 2004;


c) anexa nr. 1 "Standarde minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta" la Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 28 februarie 2007;


d) anexa nr. 1 "Standarde minime obligatorii privind centrul de coordonare si informare pentru copiii strazii" si anexa nr. 2 "Standardele minime obligatorii privind serviciul social stradal pentru copiii strazii" la Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 si 743 bis din 16 august 2005, cu modificarile ulterioare;


e) Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2004.

Afişează Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 27/2019    servicii sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere civila delictuala. Plata suma reprezentand contravaloarea prestarilor serviciilor sociale
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 47 din data 27.01.2010Articole Juridice

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Facilitatile acordate angajatorilor care incadreaza persoane aflate in somaj sau in dificultate
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Administrarea serviciilor sociale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Scutirile de care bebeficiza persoanele care fac sponsorizari
Sursa: EuroAvocatura.ro