Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29812 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Dovada scrisa prin care
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
(de incasare) Formular tipizat fara regim special.
Lista recapitulativa de marfuri,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In sensul restrans al termenului, dreptul comunitar este format din Tratatele fondatoare (dreptul primar) si din prevederile instrumentelor adoptate de institutiile comunitare in aplicarea acestora (legislatia secundara: regulamente, directive, etc). Odata adoptata Constituia Europeana, aceasta va inlocui tratatele fondatoare.


Art. 49
(1) Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta urmatoarele acte:
a) cerere-tip;
b) actul de identitate, in copie;
c) certificatul de nastere si, dupa caz, certificatul de casatorie, in copie;
d) diploma de licenta si foaia matricola a anilor de studii, in copie;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) curriculum vitae;
h) carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate, in copie;
i) chitanta de plata a taxei de inscriere;
j) doua fotografii color dimensiunea 2/3 cm.
(2) Copiile actelor mentionate la alin. (1) vor fi certificate spre conformitate de Serviciul resurse umane.
(3) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul moral si profesional de la ultimul loc de munca . Candidatii care nu au mai fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.
(4) Candidatii sunt obligati sa depuna la dosar o adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa reiasa ca sunt apti pentru exercitarea functiei.

Art. 50
(1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise la o limba straina, la alegere dintre engleza si franceza, a unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unui interviu.
(2) Tematica pentru probele de concurs si bibliografia, data si locul sustinerii concursului, numirea comisiilor de concurs, numarul de posturi scoase la concurs, precum si cuantumul taxei de inscriere la concurs se propun de catre directorul Institutului si se aproba de Consiliul stiintific.
(3) Data si locul sustinerii concursului si numarul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs si cuantumul taxei de inscriere se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediul Institutului, prin intermediul mass-mediei si prin publicarea pe pagina de internet a Institutului, cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului. Tematica si bibliografia se afla in permanenta pe pagina de internet a Institutului, incepand cu data anuntarii concursului si pe toata durata acestuia.
(4) Cererile-tip pentru inscrierea la concurs se depun cu cel putin 15 zile inainte de data concursului la Serviciul resurse umane al Institutului.
(5) Consiliul stiintific al Institutului numeste comisiile de examinare si comisiile de contestatii.

Art. 51
(1) Comisia de examinare pentru proba scrisa la limba straina elaboreaza 3 variante de subiecte, care se depun in plicuri sigilate.
(2) Cele 3 plicuri vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala de desfasurare a acestuia.
(3) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.
(4) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise la limba straina este de doua ore din momentul comunicarii subiectelor.
(5) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat pastreaza, la vedere, actul de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
(6) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba .
(7) Inainte de a se comunica subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Institutului.
(8) Pe toata durata desfasurarii probei scrise la limba straina, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor destinate probei scrise.
(9) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie avand stampila Institutului. Se poate folosi numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(10) La expirarea timpului prevazut la alin. (4), responsabilul de sala strange lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare, care le inscrie intr-un borderou .
(11) In cazul in care concursul se desfasoara in mai multe sali, se intocmeste cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
(12) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre responsabilul de sala si dupa semnarea borderoului de catre candidat.
(13) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se poate face numai cu insotitor.
(14) Frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In acest caz, responsabilul de sala intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal va fi comunicat candidatului si comisiei de examinare.
(15) Baremul de corectare stabilit de comisia de examinare se afiseaza la centrul de concurs cu 15 minute inainte de incheierea probei. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de comisia de contestatii in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Institutului si se publica pe pagina de internet a Institutului.
(16) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa la limba straina candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7,00 (sapte).
(17) Rezultatele se afiseaza la sediul Institutului si pe pagina de internet a acestuia.
(18) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa la limba straina pot depune contestatie la Serviciul resurse umane din cadrul Institutului in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
(19) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se lipeste din nou.
(20) Contestatiile se solutioneaza de comisia de contestatii in termen de 48 de ore de la inregistrare . Nota obtinuta la contestatii este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.

Art. 52
(1) Candidatii admisi la proba scrisa la limba straina sustin o lucrare scrisa de verificare a cunostintelor teoretice la doua dintre urmatoarele discipline: drept civil, dreptul familiei, drept comercial, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizare judiciara, elemente de drept comunitar si protectia europeana a drepturilor omului.
(2) Disciplinele la care candidatii sustin lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor teoretice se aproba, pentru fiecare post vacant, de Consiliul stiintific al Institutului, la propunerea directorului acestuia.
(3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice se stabileste de comisia de examinare si nu poate depasi 4 ore.
Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice