Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 (SAL-FIN)

  Publicat: 12 Apr 2019       2488 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019 a fost publicat Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din cadrul sedintei din data de 19.03.2019,
Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezentul regulament.

Articolul I
Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F., dupa caz, denumite in continuare comerciant/profesionist."
2. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul procedurilor administrate si organizate de catre SAL-FIN se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si a altor prevederi legale privind protectia drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor.
(6) SAL-FIN este responsabila de prelucrarea datelor in ceea ce priveste propriile activitati de prelucrare a datelor realizate in cadrul procedurilor proprii, asigurandu-se ca aceste activitati de prelucrare sunt conforme cu prevederile normative mentionate la alin. (5)."
3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductiva si literele a), c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizati/utilizate au urmatoarele semnificatii:
a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii, in afara activitatii sale profesionale, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
. . . . . . . . . .
c) contract de vanzare - orice contract in temeiul caruia comerciantul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor produse financiare nonbancare catre consumator, iar consumatorul plateste ori se angajeaza sa plateasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atat produse, cat si servicii conexe acestora;
. . . . . . . . . .
h) conciliator - persoana fizica ce dispune de cunostintele si aptitudinile necesare in domeniul procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor sau al solutionarii judiciare a litigiilor in materie de consum, precum si de o buna intelegere generala si specifica a legislatiei sectorului financiar in care solutioneaza litigii si a legislatiei referitoare la protectia consumatorilor, persoane ce sunt independente si impartiale;".
4. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) proceduri SAL - proceduri de solutionare alternativa a litigiilor reglementate in scopul protejarii consumatorilor si asigurarii accesului acestora la mecanisme de solutionare extrajudiciara a litigiilor;

j) ISF - Institutul de Studii Financiare, infiintat ca fundatie cu fondator unic A.S.F."
5. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) Principala atributie a SAL-FIN consta in organizarea si solutionarea prin proceduri SAL a litigiilor interne sau transfrontaliere, nascute din contracte de vanzare sau de prestare de servicii incheiate de consumatori cu comerciantii prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b)."
6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
SAL-FIN mai are urmatoarele atributii:
a) publica pe site-ul propriu sau, la cerere, pe suport durabil si prin orice alte mijloace pe care le considera adecvate informatiile referitoare la procedurile SAL si la inscrisurile necesare, in conformitate cu art. 7 alin. (1) din OG nr. 38/2015;
b) permite consumatorului prezentarea litigiului on-line, precum si in scris, pe suport hartie sau pe alt suport durabil, dupa caz;
c) faciliteaza partilor schimbul de informatii si inscrisuri in legatura cu litigiul prin mijloace electronice sau prin posta, dupa caz;
d) coopereaza cu alte entitati SAL in vederea solutionarii litigiilor transfrontaliere;
e) colaboreaza cu alte entitati SAL, prin schimb de informatii cu privire la litigiile solutionate, urmarind evolutia solutionarii acestora, si efectueaza schimburi regulate de bune practici, in ceea ce priveste solutionarea litigiilor transfrontaliere si a celor nationale;
f) publica pe site-ul propriu si, la cerere, pe suport durabil, rapoarte de activitate anuale, care cuprind informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din OG nr. 38/2015."
7. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Membrii Colegiului de coordonare vor fi numiti prin decizie a Consiliului A.S.F., pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data ."
8. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Colegiul de coordonare este convocat la initiativa membrului coordonator sau a cel putin 3 membri ."
9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 8
Colegiul de coordonare adopta decizii cu caracter obligatoriu pentru membrii acestuia, pentru Secretariatul tehnic si pentru conciliatori, fara a aduce atingere independentei si impartialitatii acestora din urma".
10. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Colegiul de coordonare elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului A.S.F. urmatoarele:
a) procedurile privind solutionarea alternativa a litigiilor;
b) modificarea si/sau completarea prezentului regulament;
c) inregistrarea/revocarea si radierea conciliatorilor in/din Registrul conciliatorilor."
11. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) aproba tematica necesara stabilirii structurii de competente pe care trebuie sa o detina conciliatorii. Pe aceasta baza, prin intermediul ISF, SAL-FIN asigura organizarea de cursuri de formare profesionala a persoanelor care doresc sa devina conciliatori, examinarea si/sau certificarea competentelor acestora;".
12. La articolul 9 alineatul (2), dupa litera c) se introduc trei noi litere, literele d), e) si f), cu urmatorul cuprins:





Afişează Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 (SAL-FIN) pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    SAL-FIN    Piata financiara nonbancara    ASF    Directiva 2013/11/UE    Directiva 2009/22/CE    OUG 93/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.