Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 (SAL-FIN)

  Publicat: 12 Apr 2019       260 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019 a fost publicat Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

d) asigura suport organizational si functional bunei desfasurari a activitatilor SAL-FIN, precum si ale Colegiului de coordonare;
e) comunica partilor aflate in litigiu toate informatiile privind procedura SAL aleasa, precum si privind litigiul, inscrisurile ce trebuie depuse, termenele procedurale si categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinare de catre SAL-FIN, respectiv:
(i) consumatorul nu a incercat sa contacteze comerciantul in cauza pentru a discuta reclamatia sa si nu a cautat, ca un prim pas, sa rezolve diferendul direct cu comerciantul;
(ii) litigiul este promovat cu rea-credinta sau este ofensator;
(iii) litigiul este sau a fost analizat anterior de catre o alta entitate de SAL sau de catre o instanta judecatoreasca;
(iv) consumatorul nu a prezentat reclamatia catre SAL- FIN in termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia comerciantului sau de la data savarsirii faptei care a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora;
(v) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta in mod grav functionarea eficienta a SAL-FIN;
(vi) litigiul nu priveste un comerciant aflat in supravegherea A.S.F.;
f) inregistreaza reclamatiile referitoare la activitatea conciliatorilor din cadrul SAL-FIN;
g) intocmeste decizii ca rezultat al discutiilor purtate in cadrul sedintelor Colegiului de coordonare;
h) verifica conditiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi inscrise in Registrul conciliatorilor;
i) informeaza partile, la cerere, in alegerea procedurii SAL;
j) administreaza prin intermediul directiei de specialitate din cadrul A.S.F. propriul site internet (SALFIN.ro), actualizat permanent, care permite partilor accesul facil la informatiile referitoare la procedurile SAL derulate si sustine rezolvarea on-line a litigiilor;
k) analizeaza daca litigiul propus este admisibil pentru solutionarea prin SAL-FIN."
22. La articolul 20, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 20
(1) Remuneratiile ce vor fi acordate membrilor Colegiului de coordonare si conciliatorilor se stabilesc prin decizia Consiliului A.S.F., de regula dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al A.S.F.
. . . . . . . . . .
(3) Conciliatorii beneficiaza de o remuneratie in suma fixa bruta pentru fiecare caz de conciliere, indiferent daca au derulat individual sau in cadrul comisiilor de conciliere o procedura de solutionare alternativa a litigiilor."
23. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, cuprinzand articolele 201 si 202, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V1
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 201
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul procedurilor administrate si organizate de catre SAL-FIN se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, avand in vedere atributiile, competentele si implicarea in cadrul activitatilor entitatii si a procedurilor SAL, respectand principiile legalitatii, echitatii si transparentei.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul procedurilor administrate si organizate de catre SAL-FIN se realizeaza in scopuri determinate, explicite si legitime.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul procedurilor administrate si organizate de catre SAL-FIN se fundamenteaza pe principiul minimizarii, aceste date fiind adecvate, relevante si limitate strict la necesitatea realizarii scopurilor pentru care sunt prelucrate.
(4) Datele cu caracter personal colectate in cadrul procedurilor administrate si organizate de catre SAL-FIN sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul procedurilor administrate si organizate de catre SAL-FIN se realizeaza intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale.
(6) In scopul protejarii datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, responsabilitatea prelucrarii acestora conform prevederilor legale incidente revine personalului SAL- FIN implicat in realizarea activitatilor entitatii si in cadrul procedurilor administrate si organizate de catre SAL-FIN.
(7) Circuitul datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul activitatilor reglementate de prezenta procedura se realizeaza cu respectarea fluxurilor informationale care contin date cu caracter personal stabilite si aprobate la nivelul entitatii SAL- FIN, in conformitate cu Politica privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in cadrul A.S.F.
Articolul 202
In conformitate cu prevederile legale in vigoare in domeniul protectiei persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conciliatorii au calitate de persoana imputernicita, avand drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate ."
24. La articolul 22, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 22
(1) Conciliatorii sunt impartiali si independenti in solutionarea litigiilor pentru care au fost investiti si raspund direct si personal, conform dreptului comun aplicabil.
. . . . . . . . . .
(3) Inscrierea in Registrul conciliatorilor se face prin plata unei taxe de inscriere, stabilita in suma fixa, venit la bugetul A.S.F., aprobata prin decizie a Consiliului A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare."
25. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. au obligatia de a se conforma prevederilor prezentului regulament."
26. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul regulament.

Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1; Anexa 2.

Articolul IIAfişează Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 (SAL-FIN) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    SAL-FIN    Piata financiara nonbancara    ASF    Directiva 2013/11/UE    Directiva 2009/22/CE    OUG 93/2012Comentează: Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 (SAL-FIN)