Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

  Publicat: 24 May 2019       1808 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 406 din 23.05.2019.

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Toate datele avand legatura cu starea de sanatate a persoanei vizate care dezvaluie informatii despre starea de sanatate fizica sau mentala trecuta, prezenta sau viitoare a persoanei vizate.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Valoare minima/maxima, cuantificabila a indicatorilor in baza carora se determina gradul de indeplinire a unui criteriu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

24. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 27
Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal
(1) Autoritatea raspunde, in conditiile legii, pentru gestionarea
datelor cu caracter personal apartinand persoanelor fizice
participante in cadrul programului, pe care aceasta le prelucreaza.
Prin solicitarea validarii si incheierea contractului de decontare,
comerciantul declara ca este de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici si se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor fizice aprobate in cadrul programului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul UE nr. 679/2016, si sa gestioneze in conditii de maxima siguranta documentele depuse de catre acestia. De asemenea, prin solicitarea aprobarii in cadrul programului si incheierea contractului de finantare nerambursabila, beneficiarul declara ca este de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea de catre Autoritate si de catre comerciantul validat a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici.
(2) Comerciantul validat raspunde in fata beneficiarului si a Autoritatii pentru gestionarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor fizice participante in cadrul programului, pe care acesta le prelucreaza."
25. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 291
Prevederi privind eventuale decalari ale termenelor
Daca, din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fara a se limita la disfunctionalitati ale aplicatiei informatice), participantii in program se afla in imposibilitatea obiectiva de a-si respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferenta intarzierii. Aceste decalari nu exonereaza Administratia Fondului pentru Mediu de indeplinirea obligatiilor asumate prin alte acte de natura juridica."
26. In anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4 punctul 4.1, dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:
"n) sa respecte legislatia specifica privind concurenta si protectia consumatorului;
o) sa transmita lunar, pana la data de 25 inclusiv, pe suport hartie si in format electronic, Ministerului Mediului si Administratiei Fondului pentru Mediu datele referitoare la echipamentele electrice si electronice comercializate prin Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, conform anexei nr. 4 la ghid."
27. In anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4 punctul 4.3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) sa asigure plata sumelor solicitate de catre comerciant pentru care acesta prezinta toate documentele necesare in formatul prevazut in ghidul de finantare, in conditiile mentionate prin prezentul contract si in ghidul de finantare, in maximum 45 de zile lucratoare de la data la care dosarul de decontare este complet si conform si nu mai sunt necesare clarificari, in conditiile in care nu apar evenimente neprevazute si care nu pot fi imputabile Autoritatii, in limita fondurilor prevazute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;".
28. In anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4, dupa punctul 4.4 se introduce un nou punct, punctul 4.5, cu urmatorul cuprins:
"4.5. Fiecare parte isi asuma in mod independent responsabilitatea privind datele cu caracter personal . Incalcarea de catre o parte a prevederilor prezentului contract, precum si a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 si a normelor general obligatorii adoptate in legatura cu protectia datelor cu caracter personal nu poate fi apreciata ca o incalcare comuna si nu poate genera raspundere solidara fata de persoana sau autoritatea care constata aceasta incalcare."
29. In anexa nr. 1 la ghid, anexa la contractul de decontare se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin .
30. In anexa nr. 2 la ghid, datele de identificare ale beneficiarului se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
". . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., in calitate de beneficiar, denumit/denumita in continuare beneficiar ."
31. In anexa nr. 2 la ghid, la articolul 1, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. AFM acorda beneficiarului o finantare nerambursabila, denumita in continuare finantare, in valoare de . . . . . . . . . . lei, sub forma de vouchere pentru achizitionarea de . . . . . . . . . . (se vor preciza echipamentele de uz casnic aprobate) in cadrul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit in continuare program, conform Ghidului de finantare aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.172/2018, denumit in continuare ghid."
32. In anexa nr. 2 la ghid, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2
Durata contractului
Contractul este valabil de la data semnarii lui de catre persoana fizica pana la indeplinirea obiectului prevazut la art. 1 pct. 1, in conditiile respectarii termenelor prevazute in ghidul de finantare ."
33. In anexa nr. 3 la ghid, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) ma oblig sa predau cu titlu gratuit un EEE uzat, in conformitate cu art. 16 din ghidul de finantare, in schimbul achizitionarii unui echipament de uz casnic nou;".
34. Dupa anexa nr. 3 la ghid se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin .

Articolul II
Comerciantii validati transmit lunar, pana la data de 25 inclusiv, pe suport hartie si in format electronic, Ministerului Mediului si Administratiei Fondului pentru Mediu datele referitoare la echipamentele electrice si electronice comercializate prin Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin, sub sanctiunea aplicarii prevederilor contractului de decontare referitor la cazuri de culpa.

Articolul III
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin .

Articolul IV
Administratia Fondului pentru Mediu va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin

Articolul V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 500/2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul nr. 500/2019    Ghid de finantare    Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice    Ministrul Mediului    Ordinul 1172/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.