Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara, din 29.05.2019

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara, din 29.05.2019

  Publicat: 30 May 2019       2473 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 420 din 29.05.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
A fost promulgat la 11.09.1865

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Articolul 1

Prezentele norme metodologice reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara, denumita in continuare Lege.

Articolul 2
Pot beneficia de prevederile Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara, denumit in continuare Program, angajatorii fermieri prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii finantarii, criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (2) din Lege.

Articolul 3
Implementarea prezentelor norme metodologice se face de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii.

Articolul 4
(1) Sumele necesare implementarii Programului se cuprind in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri catre institutii publice", prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, care asigura sumele necesare acordarii schemei cu incadrare in prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 40 "Subventii", articolul 40.15 "Sprijinirea producatorilor".
(2) Valoarea Programului corespunzatoare anului 2019 este de 30.000 mii lei in limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie.

Articolul 5
Inscrierea in Program se face pana la data de 31 decembrie 2020.

CAPITOLUL II
Modul de acordare a sprijinului financiar prin Programul pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara si de verificare a eligibilitatii acestuia

Articolul 6
(1) Angajatorii fermieri, prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, depun o cerere de inscriere in Program, potrivit modelului prevazut la anexa nr. 1, la directiile in a caror raza teritoriala isi au sediul, insotita de urmatoarele documente:
a) Pentru angajatorul fermier:
(i) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie;
(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si valabil la data depunerii, din care sa rezulte criteriile de eligibilitate prevazute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, in forma letrica sau electronica de la ONRC, in original;
(iii) certificatul de atestare fiscala eliberat de organele fiscale competente ale autoritatii administratiei publice locale, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mentiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", in original;
(iv) certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, emis potrivit prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mentiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", in original;
(v) documentul eliberat de unitatea bancara/trezorerie, care dovedeste existenta unui cont activ banca/trezorerie, in original;
(vi) extras din registrul general de evidenta a salariatilor din care sa rezulte perioada contractelor individuale de munca, precum si durata muncii;
(vii) declaratia pe propria raspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
b) Pentru tanarul beneficiar:
(i) actul de identitate, in copie;
(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate in domeniul agricol, al acvaculturii si/sau industriei alimentare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, cu modificarile si completarile ulterioare, si Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin hotarare de Guvern, cu exceptia tinerilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum si certificate de calificare cu recunoastere nationala pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesionala in domeniul agricol, al acvaculturii si/sau industriei alimentare, organizate in conditiile legii potrivit Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
(iii) declaratia pe propria raspundere a tanarului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt prezentate in original si in copie, unde este cazul, prin inscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" si semnat de catre angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.
(4) Depunerea documentelor se face la directii, de catre angajatorul fermier sau de catre o alta persoana imputernicita de acesta.

Articolul 7
(1) Directiile au obligatia de a intocmi un registru unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
(2) Gestionarea registrului unic prevazut la alin. (1) se asigura de catre un angajat al directiei, numit prin decizie a directorului executiv.
(3) Angajatorul fermier poate depune cereri pe raza teritoriala a mai multor judete, daca face dovada detinerii unor puncte de lucru in judetele respective.
(4) Registrul unic trebuie sa cuprinda:
a) denumirea angajatorului fermier;
b) numele si prenumele angajatului - tanar beneficiar;
c) numarul si data cererii de inscriere in Program;
d) documente justificative pentru angajatorul fermier si angajat - tanar beneficiar;
e) suma totala aprobata.
(5) Pentru inregistrarea eronata a datelor in registrul unic, angajatul directiei raspunde potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 8
(1) Modul de colectare si prelucrare a datelor personale ale tinerilor beneficiari de catre directii se realizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare, in vederea asigurarii confidentialitatii si securitatii adecvate a acestor date, asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale a acestora.
(2) In procesul de preluare a datelor cu caracter personal, directiile aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si ale legislatiei nationale, adoptata cu respectarea regulamentului mentionat.
(3) Datele personale ale tinerilor beneficiari pot fi comunicate institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care le revin acestora.
(4) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea aplicarii Programului sunt: numele si prenumele, adresa, seria si numarul cartii de identitate, codul numeric personal si studiile.
(5) Datele personale ale tinerilor beneficiari sunt pastrate pe intreaga perioada a contractului de munca si ulterior incetarii acestuia, potrivit prevederilor legale referitoare la arhivarea documentelor.

Afişează Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara, din 29.05.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metotologice    Legea 336/2018    Programul pentru stimularea angajarii tinerilor    Agricultura    Acvacultura    Industria alimentara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.