Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plata electronica cu acces la distanta

Ordinul nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plata electronica cu acces la distanta

  Publicat: 15 Jun 2019       1271 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 485 din 14.06.2019

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de tipuri de forme de distributie a marfurilor utilizate pe piata si care isi dovedesc viabilitatea in mediul concurentei specific economiei de piata.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Din punct de vedere contabil, post contabil care cuprinde:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

(1) Prestatorul are obligatia de a specifica in documentatia de avizare urmatoarele informatii si documente, dupa caz:
a) descrierea serviciilor furnizate/externalizate;
b) datele de identificare ale furnizorului: adresa sediului social, telefon/fax, e-mail, pagina de internet;
c) certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, cu starea la zi a persoanei juridice, sau echivalentul acestuia pentru furnizorii externi inregistrati in alte state, in original sau copie conforma cu originalul;
d) documente in functie de tipul serviciului sau activitatii desfasurate, astfel:
1. SR ISO/IEC 27001 sau certificari pentru standarde echivalente - pentru toti furnizorii de servicii IT externalizate;
2. certificari pentru furnizarea si dezvoltarea de programe informatice software;
3. act doveditor de respectare a conditiilor tehnice conform standardelor internationale privind serviciile de gazduire sau externalizare prin intermediul centrelor de date;
4. acreditare pentru furnizarea de servicii de arhivare electronica.
(2) Certificarile trebuie sa fie emise de entitati/organisme recunoscute pe plan intern si/sau international.

Articolul 30
(1) Prestatorul are obligatia de a notifica MCSI incheierea contractului cu furnizorul de servicii IT externalizate in termen de maximum 14 zile de la data incheierii.
(2) Prestatorul are obligatia ca, in cazul modificarii unor informatii si/sau documente prevazute la art. 29, sa notifice MCSI si sa depuna originalul sau copia documentelor modificate in termen de maximum 60 de zile de la data efectuarii modificarii.

Articolul 31
(1) Prestatorul are obligatia sa se asigure ca prevederile prezentului ordin sunt respectate de catre toti furnizorii de servicii IT externalizate, inclusiv in cazul externalizarilor in lant .
(2) Furnizorii de servicii IT externalizate vor permite MCSI si auditorului IT sa verifice si/sau sa auditeze sistemele sale informatice in contextul aplicarii prevederilor prezentului ordin sau vor pune la dispozitia auditorului IT un raport de audit IT intocmit in conformitate cu standardele internationale in domeniu .

CAPITOLUL VI
Cerinte privind raportarea

Articolul 32
(1) Prestatorul va raporta catre MCSI, trimestrial, referitor la instrumentele de plata electronica cu acces la distanta, urmatoarele: numarul de utilizatori, numarul de plati efectuate, valoarea platilor efectuate prin intermediul acestora, in formatul prezentat in anexa nr. 6.
(2) Raportarile pot fi transmise prin posta, pe adresa Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, cod 050706, sau prin e-mail, ca fisier atasat, pe adresa e-banking@comunicatii.gov.ro, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 33
(1) Documentele prevazute la art. 9 se inainteaza catre MCSI cu minimum 40 de zile inaintea expirarii avizului anterior si vor fi intocmite intr-un singur exemplar.
(2) Avizul acordat este valabil 1 an de la data eliberarii acestuia.
(3) Avizul acordat este netransmisibil.

Articolul 34
(1) MCSI va comunica solicitantului decizia sa cu privire la acordarea avizului, in termen de 40 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de eliberare a avizului.
(2) MCSI va remite solicitantului un exemplar al avizului, in termen de 3 zile calendaristice dupa acordarea acestuia.
(3) Forma avizului acordat este prevazuta in anexa nr. 7.

Articolul 35
(1) Prestatorul va notifica MCSI orice dezvoltare, modificare a conditiilor de exploatare si a procedurilor operationale, precum si a masurilor tehnice de securitate aplicabile instrumentului, in termen de 30 de zile de la data cand devin operationale.
(2) Prestatorul va notifica MCSI, in termen de maximum 10 zile, orice incident de securitate care a afectat in mod direct clientii . Notificarea va cuprinde cauza si masurile ce urmeaza a fi luate in vederea remedierii situatiei aparute.
(3) MCSI poate solicita un nou raport de audit pentru instrumentul financiar de plata electronica cu acces la distanta, dupa analizarea notificarilor prevazute la alin. (1) si (2).
(4) MCSI poate retrage avizul si informeaza BNR daca in termen de 60 de zile prestatorul nu prezinta raportul de audit prevazut la alin. (3).

Articolul 36
(1) MCSI poate efectua verificari la sediul prestatorului avizat sau in curs de avizare prin personal desemnat prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale.
(2) In cazul in care, in urma verificarilor, se constata nerespectarea prevederilor continute in documentatia de avizare, MCSI poate dispune neacordarea avizului sau, eventual, retragerea acestuia.

Articolul 37
Eliberarea de catre MCSI a avizului pentru furnizarea instrumentului de plata electronica cu acces la distanta nu exonereaza prestatorul si utilizatorii acestuia de raspunderile asumate prin contractul incheiat intre acestia.

CAPITOLUL VIII
Masuri tranzitorii

Articolul 38
(1) Avizul eliberat de catre MCSI conform Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 389/2007 privind procedura de avizare a instrumentelor de plata cu acces la distanta, de tipul aplicatiilor internet-banking, home-banking sau mobile-banking, isi prelungeste valabilitatea cu 60 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In perioada extinderii valabilitatii, prestatorul trebuie sa depuna documentatia de avizare in conditiile prezentului ordin .
(3) Documentatiile intocmite si depuse de catre prestatori la MCSI, dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2018, pentru avizarea instrumentelor de plata electronica cu acces la distanta, se vor completa in concordanta cu cerintele prezentului ordin .
(4) Raportul de audit deja intocmit sau in curs de realizare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin poate fi depus impreuna cu documentatia de avizare, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1).

Articolul 39
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin .

Afişează Ordinul nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plata electronica cu acces la distanta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 553/2019    Ministerul Comunicatiilor    Instrumente de plata electornica cu acces la distanta    Procedura de avizare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Comentarii pe site-ul EuroAvocatura.ro. Cateva reguli ...
Sursa: EuroAvocatura.ro