Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport

Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport

  Publicat: 27 Jun 2019       931 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 517 din 25.06.2019.

Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

k) in siturile arheologice identificate prin diagnosticul intruziv, cercetarea arheologica preventiva se realizeaza inaintea executarii lucrarilor de constructii care presupun interventii asupra solului si subsolului;
l) suspendarea lucrarilor de construire pe zona cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator nu conduce la suspendarea autorizatiei de construire;
m) zona cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator se delimiteaza in jurul locului descoperirii arheologice intamplatoare in functie de suprafata terenului efectiv afectata de aceasta descoperire, fara a aduce atingere dreptului de a folosi, de a exploata si/sau de a incepe sau continua lucrarile de construire pentru restul suprafetei de teren, care face obiectul autorizatiei de construire emise;
n) o procedura simplificata de realizare a cercetarii arheologice si de emitere a autorizatiilor necesare acesteia, precum si de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica se elaboreaza de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si se aproba prin ordin al ministrului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(5) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile, inclusiv autorizatiile de construire pentru lucrarile aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt valabile pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate.
(6) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile, inclusiv autorizatiile de construire valabile, emise pentru aceste lucrari dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, sunt valabile pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv pana la eliberarea procesului- verbal de receptie finala.
(7) Initiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport are dreptul sa intervina in orice moment asupra retelei electrice de transport, in vederea realizarii unor lucrari de reparatii in regim de urgenta, fara a fi necesara obtinerea in prealabil a avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor necesare, in vederea remedierii defectelor care pun in pericol mediul, precum si siguranta si securitatea populatiei/consumatorilor, in conditiile legii. Autorizatia de construire pentru lucrari de reparatii in regim de urgenta se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 22
(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (5) si (71) si in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dezvoltarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport este permisa in zonele de protectie integrala si zonele-tampon din parcurile nationale si naturale, respectiv pentru lucrarile aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport se va face scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol, ocuparea temporara din fondul forestier de terenuri, precum si ocuparea temporara a pajistilor permanente, de pe raza ariilor naturale protejate de interes national/international.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi avute in vedere de autoritatile competente pentru protectia mediului cu privire la orice proceduri de evaluare a impactului asupra mediului si proceduri de evaluare adecvata, daca este cazul, pentru lucrarile aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul 23
Orice avize, acorduri, permise sau autorizatii emise in favoarea unor terte persoane, pentru imobilele afectate de lucrarile aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, eliberate dupa data receptionarii de catre oficiul teritorial de cadastru si publicitate imobiliara a documentatiei prevazute la art. 9 alin. (3), sunt nule de drept, in lipsa avizelor prevazute la art. 25.

Articolul 24
Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 280/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizarea, construirea, executarea si exploatarea retelei electrice de transport situate in largul Marii Negre, pana la interconectarea retelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanta nationala, cuprinse in planurile de dezvoltare a Sistemului electroenergetic national sunt permise in zona costiera a Marii Negre, inclusiv in zona plajelor, prin subtraversare, in conformitate cu o procedura speciala pentru acest scop, elaborata de Ministerul Economiei si Ministerul Energiei si avizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul 25
In cazul in care o terta persoana fizica/juridica solicita emiterea certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor sau autorizatiilor necesare in scopul executarii de lucrari de constructii, precum si al derularii altor tipuri de activitati si/sau interventii pe terenuri situate in culoarul de lucru sau aflate in zonele de protectie si/sau de siguranta, autoritatile administratiei publice centrale sau locale emitente, abilitate in conditiile legii, au obligatia de a stabili avizele necesare, pe care solicitantul trebuie sa le obtina de la initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport .

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Articolul 26
(1) Autoritatea competenta va face demersuri, pentru respectarea termenelor privind emiterea autorizatiilor/avizelor/acordurilor/permiselor stabilite de prezenta lege.
(2) Dispozitiile prezentei legi se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila si cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu sunt contrare prezentei legi.
(3) In situatiile in care proiectele de importanta nationala din alte domenii decat cel al retelelor electrice de transport interfereaza cu retelele electrice de interes public si/sau cu zonele de siguranta si/sau de protectie ale acestora, stabilite prin lege, cu referire inclusiv la imobilele aferente acestor infrastructuri, se aplica prevederile prezentei legi si acordurile- cadru incheiate intre initiatorul proiectului si administratorii infrastructurilor.

Articolul 27
Dispozitiile prezentei legi se aplica si proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Afişează Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 120/2019    Reteaua electrica de transport    Proiecte de importanta nationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.