Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori".

Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori".

  Publicat: 11 Sep 2019       2228 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori", aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC" a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 740 din 10.09.2019.

Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori"

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, denumita "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori", aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC1 ".
1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.
(3) Prezenta schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare .
(4) Prezenta schema de ajutor de minimis nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

CAPITOLUL II
Baza legala

Articolul 2
Prezenta schema este elaborata in conformitate cu:
a) Programul operational Capital uman 2014-2020;
b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108, din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Definitii

Articolul 3
In sensul prezentei scheme urmatorii termeni se definesc astfel:
1. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management (AM) pentru Programul operational Capital uman (POCU) sau prin organismele intermediare (OI) pentru POCU;
2. administrator al schemei de ajutor de minimis este beneficiarul finantarii nerambursabile in cadrul unui proiect ce contine activitati de ocupare finantat prin axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 al POCU;
3. beneficiarul finantarii nerambursabile - entitate publica sau privata, asa cum este definita in cadrul Ghidului solicitantului - Conditii specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori", care implementeaza un proiect ce contine activitati de ocupare finantat prin axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 al POCU;
4. beneficiar de ajutor de minimis - intreprinderea careia i se acorda ajutor de minimis de catre administratorul schemei de minimis in cadrul masurilor de antreprenoriat finantate in cadrul proiectelor finantate prin POCU, axa prioritara 5 "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC";
5. comercializarea produselor agricole - inseamna detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;
6. contract de finantare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat intre AM/OI POCU, pe de o parte, si beneficiarul finantarii nerambursabile, pe de alta parte, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor, in vederea implementarii operatiunilor in cadrul POCU;
7. contractul de subventie - actul juridic semnat intre administratorul schemei de ajutor de minimis si beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii masurilor finantate prin prezenta schema de ajutor de minimis;
8. intreprinderea, in contextul prezentei scheme, reprezinta orice entitate implicata intr-o activitate economica si care este constituita conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
9. intreprinderea unica - include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. Intreprinderile care intretin cu una sau mai multe intreprinderi relatiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate intreprinderi unice;
10. MySMIS2 - sistemul IT prin care potentialii beneficiari din Romania pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
2 Conform Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
11. proiect - proiectul finantat prin POCU, depus de beneficiarul finantarii nerambursabile in cadrul apelului de proiecte "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori" si implementat in baza contractului de finantare;
12. prelucrarea produselor agricole - orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare;
13. produse agricole - produsele enumerate in anexa I la Tratat, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
14. rata de actualizare - rata de referinta stabilita de Comisia Europeana pentru Romania pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet.

CAPITOLUL IV
Obiectivul schemei

Articolul 4
Obiectivul prezentei scheme il constituie sprijinul pentru sustinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori, in vederea crearii de noi locuri de munca, prin acordarea de microgranturi.

CAPITOLUL V
Domeniul de aplicare

Articolul 5
(1) Prezenta schema de minimis se aplica intreprinderilor care beneficiaza de sprijin pentru sustinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, prin acordarea de subventii (microgranturi) persoanelor din grupul-tinta pentru infiintarea de afaceri, in cadrul apelului privind obiectivul specific 5.1. "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si nonroma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC".
(2) Prezenta schema de minimis nu se aplica:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;





Afişează Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori". pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Schema de ajutor de minimis    Dezvoltare locala    20000 locuitori    Comunitati marginalizate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Clauza penala. Obligatia instantei judecatoresti sa interpreteze clauzele indoielnice ale tranzactiei. Principiul motivarii in fapt si in drept a hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA, Sectia contencios administrativ, Decizia nr. 3393 din 15 octombrie 2018