Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

  Publicat: 02 Nov 2019       3738 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Articolul I
Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cifra de scolarizare pentru rezidentiat este cel putin egala cu numarul de locuri reprezentand totalul absolventilor de medicina, medicina dentara si farmacie cu diploma de licenta din promotia anului in curs, cumulat cu numarul de posturi conform art. 18, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii. In cazul in care numarul candidatilor care promoveaza examenul de rezidentiat este mai mare decat cifra de scolarizare initial anuntata, aceasta se va suplimenta pana la repartitia candidatilor, astfel incat toti candidatii promovati sa poata accesa un loc sau un post de rezidentiat. Ministerul Finantelor Publice asigura resursele financiare necesare scolarizarii prin rezidentiat la nivelul cifrelor de scolarizare aprobate."
2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Ministerul Sanatatii organizeaza admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi, prin concurs national, cu tematica si bibliografie unice, in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Concursul national prevazut la alin. (1) se poate desfasura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sanatatii si institutiile de invatamant superior publice acreditate care au facultati de medicina, medicina dentara si farmacie."
3. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti, respectiv farmacistii rezidenti care ocupa prin concurs posturi de asistent de cercetare stiintifica efectueaza pregatirea in afara normei de baza, cu pastrarea tuturor drepturilor de rezident."
4. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) la data finalizarii programului de pregatire in rezidentiat, certificata de catre coordonatorul sau directorul de program de rezidentiat, in baza carnetului de rezident si a caietului de monitorizare a pregatirii rezidentului, dar nu mai devreme de prima sesiune de examene organizata in specialitatea respectiva, dupa expirarea stagiului minim aferent specialitatii;".
5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara in mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin departamentele de invatamant postuniversitar medical, medico-dentar si farmaceutic, inclusiv in cabinete medicale individuale de medicina de familie, precum si in unitati sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie sau in unitati sanitare aflate in administrarea unitatilor publice locale.
(2) Institutiile de invatamant superior cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate propun Ministerului Sanatatii coordonatorii de program de rezidentiat, directorii de program, precum si responsabilii de formare, inclusiv in cabinete medicale individuale de medicina de familie, precum si in unitati sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie sau in unitati sanitare aflate in administrarea unitatilor publice locale.
(3) Coordonatorul de program trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie sef de disciplina, sef de departament, sef de laborator sau farmacist-sef, certificat in specialitatea programului;
b) sa fie cadru didactic universitar cu functie de predare - profesor, conferentiar sau sef de lucrari.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), directorul programului de rezidentiat in medicina de urgenta trebuie sa efectueze garzi in cadrul unei unitati de primiri urgente si sa indeplineasca unul dintre urmatoarele criterii:
a) sa fie cadru didactic universitar - sef de lucrari, conferentiar sau profesor la disciplina medicina de urgenta;
b) sa fie medic primar medicina de urgenta sau medic specialist medicina de urgenta, cu rezidentiat in medicina de urgenta, cu 5 ani vechime ca specialist in unitatea de primiri urgente;
c) sa fie medic primar anestezie si terapie intensiva, cu 5 ani vechime in unitatea de primiri urgente.
(5) Pentru programul de rezidentiat in specialitatea medicina de familie sunt nominalizati coordonatori de program cadre didactice universitare - profesor, conferentiar, sef de lucrari in specialitatea medicina de familie, medicina interna sau pediatrie.
(6) Nominalizarea coordonatorilor de program se face de catre institutiile de invatamant superior din domeniul sanatate acreditate si cu avizul colegiilor profesionale.
(7) Listele cu coordonatorii acreditati se revizuiesc anual pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an.
(8) In cazul in care un coordonator/director de program isi suspenda activitatea in conditiile legii, pe o perioada mai mare de o luna, la propunerea institutiilor de invatamant superior din domeniul sanatate acreditate in cauza, coordonarea rezidentilor va fi preluata temporar de alte cadre didactice sau medici primari in specialitatea respectiva, avand titlul de doctor in stiinte medicale. Daca suspendarea este mai mare de 6 luni, se numeste un alt coordonator/director de program sau rezidentii vor fi redistribuiti altor coordonatori/directori de program disponibili din centrul universitar respectiv, dupa caz.
(9) Pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, directorii de program si responsabilii de formare in rezidentiat beneficiaza de majorarea salariului de baza avut conform prevederilor legale in vigoare pe perioada cat exercita aceste functii.
(10) Responsabilii de formare din cabinetele medicale individuale de medicina de familie, precum si din unitatile sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie sau in unitatile sanitare aflate in administrarea unitatilor publice locale beneficiaza de plata indemnizatiei prin transfer de la directiile de sanatate publica."
6. La articolul 15, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Dupa promovarea examenului si dupa expirarea stagiului minim aferent specialitatii, ministrul sanatatii confirma prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz, in cel mult 30 de zile lucratoare de la ultima zi a sesiunii de examene organizate pentru specialitatea respectiva."
7. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 18
(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza in trimestrul IV al fiecarui an, in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii, aflate in administrarea unitatilor publice locale sau a ministerelor sau institutiilor cu retea sanitara proprie, in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala."
8. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
"(51) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care aleg post in specialitate sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, devenind rezidenti pe post in specialitatea respectiva, cu pregatire in centrul universitar ales."
9. La articolul 18, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Obligatia prevazuta la alin. (7) se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, in temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiei asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, precum si la restituirea primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca ."
10. La articolul 18, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins:
"(81) Cheltuielile ocazionate de pregatirea profesionala se stabilesc pe ani de studii, prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale, pentru fiecare din specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala."
11. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul anual al taxei este egal cu cel al cheltuielilor prevazute la art. 18 alin. (81) si se aplica in mod corespunzator ambelor modalitati de obtinere a celei de-a doua specialitati, prevazute la alin. (1). Acesta se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale si se revizuieste la intervale de minimum 5 ani."
12. La articolul 22, alineatul (3) se abroga.
13. La articolul 221, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Coordonatorul de rezidentiat, respectiv directorul de program, precum si indrumatorul de rezidentiat pot desemna medici rezidenti titulari in linia de garda cu acordul scris al acestora, la solicitarea unitatii sanitare unde se efectueaza garda in afara timpului normal de lucru. Orele suplimentare de garda efectuate de rezidenti peste orele normate se remunereaza conform incadrarii salariale existente."
14. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 23
(1) Medicii rezidenti care au finalizat pregatirea in rezidentiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, pot fi incadrati cu contract individual de munca in unitati sanitare publice, inclusiv in cabinete medicale individuale, in functie de specialitatea in care s-a efectuat pregatirea de rezidentiat si sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica in specialitatea respectiva. In aceste cazuri, incadrarea se va face pe perioada determinata de un an, cu posibilitate de prelungire anuala, pana la maximum 3 ani. Incadrarea se va face pe functia de medic, cu salarizarea corespunzatoare de rezident ultimul an, in functie de specialitatea de confirmare.
(2) Prevederea de la alin. (1) se aplica si in cazul medicilor rezidenti pe post. In intervalul prevazut la alin. (1) se suspenda contractul individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara unde medicul rezident a ocupat postul."

Afişează Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 197/2019    OUG 18/2009    Rezidentiat    Organizare    Finantare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.