Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       3315 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Este acea imprejurare ce intervine in desfasurarea procesului civil, de natura sa aduca modificari cu privire la cadrul litigiului sau cu privire la instanta sesizata, precum:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală

ARTICOLUL 25 Informatii care se trimit la Agentie

(1) In termen de sapte zile de la decizia de deschidere a unei investigatii, AGIFER informeaza Agentia cu privire la aceasta. Informatiile indica data, ora si locul evenimentului, precum si tipul sau si consecintele in ceea ce priveste pierderile de vieti omenesti, persoanele ranite si pagubele materiale.

(2) AGIFER trimite Agentiei o copie a raportului final prevazut la art. 24 alin. (2) si a raportului anual prevazut la art. 24 alin. (6).

ARTICOLUL 26 Recomandari de siguranta

(1) Recomandarea de siguranta emisa de AGIFER in raportul prevazut la art. 24 alin. (1) nu creeaza in niciun caz o prezumtie de vinovatie sau de raspundere civila pentru un accident sau incident .

(2) Recomandarile sunt adresate Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana si, atunci cand este necesar din cauza caracterului recomandarii, Agentiei, altor organisme sau autoritati din Romania sau altor state membre. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, precum si alte organisme sau autoritati din Romania, in limitele competentelor lor, iau masurile necesare pentru a se asigura ca recomandarile de siguranta emise de AGIFER sau adresate de o autoritate nationala de siguranta a altui stat membru sunt luate in considerare si, daca este cazul, sunt urmate.

(3) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si alte autoritati sau organisme carora li s-au adresat recomandari raporteaza periodic, cel putin o data la 6 luni, Agentiei de Investigare Feroviara Romana sau autoritatii nationale de siguranta a altui stat membru care a adresat acestora recomandari, cu privire la masurile luate sau planificate drept consecinta a unei anumite recomandari.

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 27 Organismul de Licente Feroviare Roman

(1) Organismul de Licente Feroviare Roman este organismul independent din punct de vedere functional si decizional in cadrul AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, responsabil cu acordarea licentelor de transport feroviar din Romania. Organismul de Licente Feroviare Roman nu furnizeaza servicii de transport feroviar si este independent de orice societate sau entitate care furnizeaza astfel de servicii .

(2) Conducerea Organismului de Licente Feroviare Roman este exercitata de un director, cu experienta in domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea directorului general al AFER, in conditiile legii. Criteriile de selectie si de numire a directorului Organismului de Licente Feroviare Roman sunt urmatoarele:

a) a absolvit studii superioare de lunga durata in domeniul transporturilor feroviare, dovedite cu diploma de licenta;

b) are experienta profesionala si de conducere de cel putin 5 ani in sistemul feroviar;

c) nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate si/sau conflict de interese, potrivit legii.

ARTICOLUL 28 Organismul Notificat Feroviar Roman

(1) Organismul Notificat Feroviar Roman este organismul independent din punct de vedere functional si decizional in cadrul AFER, infiintata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 95/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplineste atributiile de organism notificat si desemnat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Organismul Notificat Feroviar Roman este independent, in ceea ce priveste organizarea, structura juridica si procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare si entitate contractanta.

(3) Conducerea Organismului Notificat Feroviar Roman este exercitata de un director, cu experienta in domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea directorului general al AFER, in conditiile legii. Criteriile de selectie si de numire a directorului Organismului Notificat Feroviar Roman sunt urmatoarele:

a) a absolvit studii superioare de lunga durata in domeniul transporturilor feroviare, dovedite cu diploma de licenta;

b) are experienta profesionala si de conducere de cel putin 5 ani in sistemul feroviar;

c) nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate si/sau conflict de interese, potrivit legii.

ARTICOLUL 29 Sanctiuni

(1) Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conditiile legii.

(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

a) netransmiterea raportului de siguranta referitor la anul calendaristic precedent in termenul stabilit la art. 9 alin. (9) sau lipsa cuprinderii in raport a tuturor datelor prevazute la art. 9 alin. (9) lit. a) -e), cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea notificarii Agentiei cu privire la eliberarea unui certificat unic de siguranta in termenul prevazut la art. 10 alin. (41), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) neindeplinirea obligatiei de notificare a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana cu privire la modificarile substantiale ale infrastructurii, ale subsistemelor de semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau intretinere a infrastructurii in vederea revizuirii autorizatiei de siguranta conform prevederilor art. 12 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

d) nepublicarea pe pagina web a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana de pe site-ul AFER a raportului anual privind activitatile desfasurate in anul precedent conform prevederilor art. 19, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

e) nepublicarea raportului final de catre AGIFER pe site-ul propriu in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) sau nepublicarea raportului anual pe site-ul propriu in termenul prevazut la art. 24 alin. (6), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f) nerespectarea termenului de informare a Agentiei cu privire la decizia de deschidere a unei investigatii conform prevederilor art. 25 alin. (1) sau nerespectarea termenului de trimitere la Agentie a copiei raportului final prevazut la art. 24 alin. (2) si a raportului anual prevazut la art. 24 alin. (6) conform prevederilor art. 25 alin. (2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se fac de catre personalul imputernicit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.

(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(5) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 30 Dispozitii tranzitorii

(1) Anexa nr. 5 la Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la data aplicarii actelor de punere in aplicare prevazute la art. 24 alin. (2) din Directiva 2016/798/UE.

(2) Certificatele de siguranta eliberate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile pana la data expirarii lor.

ARTICOLUL 31 Masuri de punere in aplicare

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare, se va modifica in mod corespunzator, cuprinzand si regulamentele de organizare si functionare ale celor trei organisme din cadrul Autoritatii Feroviare Romane, respectiv Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, Organismul Notificat Feroviar Roman si Organismul de Licente Feroviare Roman.

ARTICOLUL 32 Abrogare

(1) Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, publicata in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga, cu exceptia anexei nr. 5 care se abroga la data prevazuta la art. 30 alin. (1).

(2) Ori de cate ori in alt act normativ se face trimitere la actul normativ prevazut la alin. (1), trimiterea se va considera a fi facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta de urgenta .

ARTICOLUL 33 Anexe

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .

ANEXA Nr. 1

Indicatori de siguranta comuni si definitii comune ale I.S.C. si metode comune de calcul al impactului economic al accidentelor

A. Indicatori de siguranta comuni

Indicatorii de siguranta comuni (I.S.C.) se raporteaza anual de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

Daca sunt descoperite noi fapte sau erori dupa prezentarea raportului, indicatorii pentru un anumit an sunt modificati sau corectati de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana cu prima ocazie convenabila, dar cel mai tarziu in urmatorul raport anual.

1. Indicatori referitori la accidente

Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.