Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

  Publicat: 09 Jan 2020       8816 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 08.01.2020

In vigoare de la 07 februarie 2020

Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Imprejurarea sau evenimentul conditie nu s-au realizat.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

c) interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea, de catre A.S.F., pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani de la data comunicarii deciziei de sanctionare sau de la o alta data prevazuta expres in decizie;

d) retragerea avizului/autorizarii acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului si persoanelor cu functii-cheie;

e) restrangerea sau interzicerea dreptului administratorului de a dispune de propriile active;

f) retragerea autorizarii administratorului, a avizului depozitarului sau a avizului auditorului financiar.

(3) Sanctiunile contraventionale principale prevazute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c) -f).

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pentru persoanele juridice: incepand de la 0,1% si pana la 5% din capitalul social, subscris si varsat;

b) pentru persoanele fizice: incepand de la 1.000 lei si pana la 100.000 lei.

(5) Amenzile contraventionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat .

(6) A.S.F. poate aplica sanctiuni persoanei juridice supravegheate in situatia in care constata savarsirea unei fapte contraventionale, precum si persoanelor fizice din structura de conducere si/sau persoanelor care detin functii-cheie, carora le este imputabila respectiva contraventie.

(7) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele din cadrul A.S.F., care au atributii privind supravegherea si/sau controlul respectarii legislatiei din domeniul pensiilor ocupationale, ori de catre alte persoane, imputernicite in acest scop, prin decizie a presedintelui A.S.F.

Articolul 148 - Procedura de stabilire si constatare a contraventiilor

(1) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, in masura in care nu contravin prezentei legi.

(2) Procedura de constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor este prevazuta prin reglementarile A.S.F.

(3) Actul administrativ prin care A.S.F. aplica sanctiunea cu amenda constituie titlu executoriu.

Articolul 149 - Prescriptia aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale

(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescriptie a aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei .

(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contraventiilor continue, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data constatarii faptei .

Articolul 150 - Masuri administrative

(1) A.S.F. poate sa dispuna masuri administrative de prevenire a unor situatii de natura sa afecteze buna functionare a sistemului de pensii ocupationale sau masuri de remediere a unor deficiente .

(2) Masurile administrative se dispun in mod proportional cu volumul, natura, amploarea si complexitatea activitatilor entitatii supravegheate.

(3) A.S.F. dispune urmatoarele masuri administrative:

a) suspendarea exercitiului dreptului de vot al actionarilor, in cazurile in care nu mai indeplinesc cerintele legale privind calitatea actionariatului unui administrator care desfasoara o politica individuala sau comuna care pericliteaza asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a administratorului si a fondului, in detrimentul participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil;

b) limitarea sau interzicerea, pe o perioada cuprinsa intre 90 si 180 de zile, a anumitor operatiuni ale administratorului reglementate de lege;

c) restrangerea exercitiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept .

(4) Masurile administrative prevazute la alin. (3) pot fi aplicate distinct sau impreuna cu sanctiunile principale sau complementare prevazute la art. 147 alin. (2).

(5) Autoritatea poate decide, dupa caz, atentionarea persoanei fizice si/sau juridice in situatia in care constata nerespectarea obligatiilor cuprinse in prezenta lege sau in normele emise in aplicarea acesteia, care au o gravitate redusa, care nu au adus atingere intereselor participantilor, care sunt sub pragul de materialitate si care pot fi incadrate ca fiind erori operationale izolate.

CAPITOLUL XV

Accesul la informatii si secretul profesional

Articolul 151 - Documente suplimentare

(1) In procesul de autorizare/avizare, precum si in exercitarea atributiilor de supraveghere si control realizate in temeiul prezentei legi, A.S.F. poate solicita entitatilor orice documente si informatii pe care le considera necesare.

(2) A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare/avizare a entitatii, fiind indreptatita:

a) sa se adreseze autoritatilor competente;

b) sa solicite documente si informatii din alte surse, potrivit legii.

Articolul 152 - Accesul la informatii

(1) Entitatile autorizate sau avizate, dupa caz, in temeiul prezentei legi, furnizeaza, la solicitarea A.S.F., orice informatii, detalii, clarificari, inclusiv rapoarte referitoare la activitatea desfasurata.

(2) A.S.F. are acces la orice documente intocmite in cadrul activitatii desfasurate in domeniul pensiilor ocupationale de catre entitatile prevazute la alin. (1).

(3) A.S.F. asigura confidentialitatea informatiilor primite, cu exceptia celor de natura penala.

(4) A.S.F. utilizeaza informatii confidentiale obtinute in temeiul prezentei legi in scopul exercitarii atributiilor sale, in urmatoarele scopuri:

a) pentru a verifica daca administratorii indeplinesc conditiile legale;

b) pentru a facilita monitorizarea activitatilor administratorilor;

c) pentru a impune masuri corective, inclusiv sanctiuni administrative;

d) pentru a publica indicatori-cheie de performanta;

e) in cadrul contestatiilor formulate impotriva deciziilor Autoritatii;

f) in cadrul actiunilor in instanta introduse in ceea ce priveste prevederile prezentei legi.

(5) Transmiterea catre A.S.F. a informatiilor stabilite de prezenta lege nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional.

(6) Autoritatile si institutiile publice furnizeaza in mod gratuit A.S.F. informatiile solicitate in scopul indeplinirii de catre aceasta a atributiilor care ii revin potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 153 - Schimbul de informatii

(1) A.S.F. coopereaza cu supraveghetorii sau autoritatile si organismele competente din alte state membre, garantand secretul profesional, in conditiile prevazute la art. 157, si utilizarea informatiilor numai in scopul exercitarii supravegherii.

(2) A.S.F. participa in calitate de membru sau reprezinta Romania la asociatiile internationale ale autoritatilor de reglementare si supraveghere, la conferintele si intalnirile internationale in sistemul de pensii ocupationale.

Afişează Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2020    Lege pensii ocupationale    pensii ocupationale 2020    avocat pensii ocupationale    pensie ocupationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.