Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13160 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.

(1) Totalitatea bunurilor care se afla in proprietatea parohiilor, schiturilor, manastirilor, protopopiatelor, vicariatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor, mitropoliilor si Patriarhiei Romane, asociatiilor si fundatiilor constituite de Biserica, bisericilor fundationale si fondurile destinate unui scop bisericesc constituie bunuri bisericesti si fac parte din patrimoniul bisericesc.

(2) Bunurile aflate in folosinta unitatilor de cult au regimul bunurilor bisericesti si se evidentiaza in registre separate, cu mentionarea documentelor in baza carora se exercita dreptul de folosinta.

Articolul 173

(1) Din punctul de vedere al destinatiei lui, patrimoniul bisericesc cuprinde bunuri sacre si bunuri comune.

(2) Bunurile sacre, respectiv cele care prin sfintire sau binecuvantare sunt destinate exclusiv si direct cultului, sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Proprietatea asupra bunurilor sacre este exclusiv bisericeasca, iar cedarea folosintei poate fi acordata pe un termen de pana la 3 ani, cu posibilitatea de reinnoire.

(3) Sunt bunuri sacre cele care prin sfintire sau binecuvantare sunt destinate cultului divin, precum: lacasurile de cult (catedrale, biserici, paraclise, capele etc.), odoarele si vesmintele bisericesti, cartile de ritual, cimitirele etc.

(4) Sunt asimilate cu bunurile sacre si beneficiaza de acelasi regim juridic si casa parohiala, vatra parohiala si manastireasca, incinta Centrului eparhial, a Centrului patriarhal, resedintele chiriarhale, chiliile manastirilor si ale schiturilor, muzeele de arta sacra (bisericesti), bunurile de patrimoniu, bunurile pretioase, cu valoare artistica, istorica sau datorita materialului din care sunt confectionate, precum picturile, sculpturile, tesaturile artistice, miniaturile, cartile rare, documentele, lucrarile din materiale scumpe etc.

(5) Bunurile comune sunt cele destinate intretinerii bisericilor, a slujitorilor ei, operelor culturale, de caritate si asistenta sociala si medicala, precum si pentru indeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii.

(6) Bunurile comune destinate intretinerii bisericilor si slujitorilor bisericesti, operelor culturale, de asistenta sociala, medicala si filantropica, precum si indeplinirii celorlalte scopuri ale Bisericii sunt: asezamintele si institutiile culturale, social- medicale, filantropice si economice, terenurile agricole, padurile, pasunile, viile, livezile, gradinile, drepturile patrimoniale, creantele, actiunile, fondurile, titlurile de valoare, averea in numerar si alte garantii bancare.

(7) Terenurile agricole (arabil, pasune, islaz, livada etc.) si padurile unitatilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane vor fi folosite conform dispozitiilor stabilite de organismele bisericesti competente.

(8) Normele generale si obligatorii privitoare la asigurarea bunurilor unitatilor bisericesti din cuprinsul Patriarhiei Romane se aproba de Sfantul Sinod.

(9) Apartenenta unui bun la categoria bunurilor sacre, in caz de indoiala, se stabileste de catre Sinodul mitropolitan.

(10) In cazul unui bun care este in proprietatea sau in folosinta Patriarhiei Romane, apartenenta sa la categoria bunurilor sacre, in caz de indoiala, se stabileste de catre Sinodul Permanent.

(11) Instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile ale unitatilor bisericesti din eparhie, cu exceptia bunurilor sacre care sunt inalienabile, se aproba de Consiliul eparhial, iar acceptarea donatiilor, legatelor, sponsorizarilor si cumpararea de bunuri in favoarea eparhiei sau a unitatilor bisericesti din eparhie, precum si transmiterea folosintei bunurilor imobile bisericesti (inchiriere, comodat, arendare etc.), a grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a acestora se aproba de catre Permanenta Consiliului eparhial.

(12) Cu aprobarea prealabila a Sinodului mitropolitan, Consiliul eparhial ia hotarari in legatura cu instrainarea in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale Centrului eparhial, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale.

(13) Ori de cate ori, in documente privitoare la drepturi reale asupra bunurilor bisericesti, se vorbeste de mitropolie ca proprietar, prin aceasta se intelege arhiepiscopia unde este sediul mitropoliei si organismele de conducere si reprezentare ale arhiepiscopiei respective.

(14) Ori de cate ori, in documente privitoare la drepturi reale asupra bunurilor bisericesti, se utilizeaza pentru proprietar denumiri care nu mai sunt in uz (epitropia, eforia etc.), prin aceasta se intelege actuala persoana juridica bisericeasca, careia ii revine de drept patrimoniul respectiv; in cazul in care identificarea acesteia nu mai este posibila, dreptul de proprietate revine Centrului eparhial sub jurisdictia caruia s-a aflat.

(15) Pentru indeplinirea unor obiective misionar-pastorale si social-filantropice la nivel de eparhii, prin aprobarea adunarilor eparhiale, unele proprietati ale parohiilor si manastirilor pot fi administrate in mod unitar si solidar de organismul eparhial abilitat in acest scop.

Articolul 174

(1) Fondurile arhivistice si bibliotecile manastirilor, parohiilor, protopopiatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor, mitropoliilor si ale Patriarhiei Romane sunt proprietatea exclusiva a acestora, nu pot fi instrainate, grevate sau urmarite si au regimul juridic al arhivelor si bibliotecilor private.

(2) Organizarea si functionarea fondurilor arhivistice si a bibliotecilor unitatilor administrative bisericesti se fac potrivit prevederilor statutare si regulamentare bisericesti si normelor legale in vigoare.

Articolul 175

In cazul desfiintarii unei unitati de cult sau a unei biserici fundationale, proprietatea asupra intregului ei patrimoniu se transmite unitatii de cult superioare ierarhic ce va dispune de acesta cu titlu de proprietar al respectivului patrimoniu bisericesc. Patrimoniul bisericesc fara stapan revine eparhiei in a carei jurisdictie teritoriala se afla.

Articolul 176

Patrimoniul fundatiilor si asociatiilor bisericesti cu personalitate juridica constituite de Biserica este proprietatea acestora si se administreaza de Biserica in limita si in conditiile actelor constitutive si conform dispozitiilor prezentului statut .

Articolul 177

Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel - contributii, donatii, succesiuni, legate -, precum si orice alte bunuri intrate in patrimoniul unitatilor componente ale Bisericii Ortodoxe Romane, din tara si din afara granitelor tarii, nu pot face obiectul revendicarii lor ulterioare.

Articolul 178

(1) Biserica Ortodoxa Romana si partile ei componente pot detine in proprietate bunuri in strainatate a caror situatie se reglementeaza potrivit prevederilor statutare si regulamentare proprii si legislatiei statelor pe teritoriul carora se afla respectivele proprietati.

(2) Situatia bunurilor bisericesti sau similare din strainatate, proprietate a statului roman, date in administrare eparhiilor ortodoxe romane din afara granitelor tarii si unitatilor lor, precum si reprezentantelor si comunitatilor Patriarhiei Romane din strainatate, se va reglementa, la cerere, prin acorduri bilaterale intre Patriarhia Romana, unitatea interesata si statul roman.

Articolul 179

(1) Dobandirea, instrainarea, grevarea si administrarea patrimoniului bisericesc, controlul si verificarea gestionara se desfasoara in conformitate cu prevederile statutare si regulamentare in vigoare. Forma definitiva a acestor acte este cea aprobata de Permanenta Consiliului National Bisericesc, de Permanenta Consiliului eparhial sau de Sinodul mitropolitan, in conformitate cu prevederile prezentului statut .

(2) Actele juridice avand ca obiect bunurile din patrimoniul bisericesc, incheiate cu incalcarea prevederilor prezentului statut, sunt lovite de nulitate absoluta.

B. Dispozitii cu privire la edificiile bisericesti si cimitirele parohiale

I. Edificiile bisericesti

Articolul 180

Bisericile sunt:

a) parohiale si filii;

b) de cimitir;

c) fundationale;

d) izolate;

e) paraclise;

f) catedrale;

g) de manastiri;

h) din strainatate;

i) din armata, sistemul penitenciar, unitati medicale, asezaminte de asistenta sociala, unitati de invatamant etc.

Articolul 181

(1) Bisericile parohiale sunt proprietatea parohiei, sunt integrate patrimoniului eparhiei si stau sub jurisdictia si controlul autoritatii arhiepiscopiei sau episcopiei. Daca intr-o parohie sunt mai multe biserici, chiriarhul o desemneaza pe cea de capetenie ca biserica parohiala.

(2) In municipiile-resedinta eparhiala, ca si in municipiile- resedinta de judet, chiriarhul va stabili catedrala. Acolo unde exista episcop-vicar sau arhiereu-vicar, chiriarhul ii va incredinta acestuia o biserica de slujire.

(3) In eparhia sa, chiriarhul poate desemna unele biserici ca paraclise chiriarhale, dupa rangul eparhiei pe care o pastoreste.

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro