Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

  Publicat: 09 Sep 2020       9777 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar


Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.

(4) Analiza nevoilor de instruire, prevazuta la alin. (2), se face de catre unitatea cu specific feroviar numai dupa consultarea organizatiilor sindicale reprezentative sau a reprezentatilor salariatilor, dupa caz.

(5) Finantarea participarii personalului feroviar la programele de formare profesionala continua se poate face si prin proiecte sau programe finantate din fonduri europene.

CAPITOLUL III

Drepturile personalului feroviar

Art. 11. -

(1) Personalul feroviar are urmatoarele drepturi:

a) sa primeasca un salariu lunar compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, premii, prime si alte adaosuri al caror cuantum se stabileste conform legii, contractului individual de munca si/sau contractului colectiv de munca;

b) sa fie promovat in functie, ca urmare a calitatilor, aptitudinilor, abilitatilor si competentelor dovedite si a studiilor absolvite in timpul desfasurarii activitatii, in limita posturilor disponibile;

c) sa beneficieze de drepturile stabilite potrivit legislatiei in vigoare, contractului individual de munca si/sau contractului colectiv de munca aplicabil, pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite sau speciale de munca;

d) sa beneficieze de concediu de odihna anual, de cel putin 24 de zile lucratoare, precum si de alte concedii, stabilite prin contractul colectiv de munca;

e) sa beneficieze in mod gratuit de asistenta si servicii medicale si psihologice, in caz de boala sau de accidente, de proteze, de orteze sau de alte dispozitive medicale, precum si de medicamente, conform legii;

f) sa primeasca indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala sau de accident de munca in conformitate cu legislatia in vigoare;

g) sa beneficieze de autorizatie de calatorie gratuita pe calea ferata, atat in interes personal, cat si in interes de serviciu, in conditiile legii;

h) sa beneficieze in mod gratuit de uniforma, echipament specific, materiale igienico-sanitare;

i) sa beneficieze de masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii potrivit prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca;

j) sa beneficieze, in cazul concedierilor colective, de o suma compensatorie al carui cuantum nu poate fi mai mic decat nivelul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca;

k) sa primeasca locuinta de interventie, de serviciu, sociala sau de protocol, dupa caz;

l) sa beneficieze, o singura data pe an, de decontarea de catre angajator a unui procent de 50% din cheltuielile ocazionate de efectuarea concediului de odihna. Suma decontata nu poate depasi nivelul a de 3 ori salariul minim brut pe tara garantat in plata si se stabileste prin contractul colectiv de munca;

m) sa primeasca indemnizatii de instalare, in cazul modificarii locului de munca, de delegare, precum si decontarea cheltuielilor de cazare. Nivelul minim al indemnizatiei de delegare pentru personalul feroviar este de 2,5 ori cuantumul stabilit potrivit legii pentru personalul bugetar;

n) in cazul mutarii in interesul serviciului in alta localitate, personalul feroviar va beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectele gospodaresti pentru fiecare membru de familie;

o) sa beneficieze de tratament medical in strainatate pentru afectiuni contractate in timpul exercitarii profesiei, in situatia in care acestea nu pot fi tratate in tara, in conditiile legii;

p) sa beneficieze de ajutoare materiale la sarbatorile de Paste si Craciun, de Ziua Feroviarilor, precum si in caz de deces al salariatului sau al unui membru de familie al acestuia, la nasterea copilului/adoptia unui copil minor, la casatorie. Cuantumul acestor ajutoare se stabileste prin contractul colectiv de munca;

q) sa beneficieze de vouchere de vacanta, tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresa sau alte tipuri de tichete de valoare acordate potrivit legii;

r) sa beneficieze de asigurare gratuita de viata, de sanatate, precum si pentru pagubele produse in cazul accidentelor si incidentelor de cale ferata sau de metrou;

s) sa beneficieze de zile libere platite cu ocazia unor evenimente familiale, stabilite prin contractul colectiv de munca;

s) sa beneficieze, la cerere, in cazul implicarii sale in producerea unor incidente sau accidente feroviare sau de metrou, pe tot parcursul cercetarii disciplinare, de asistenta, conform legii.

(2) In scopul evitarii acumularii oboselii excesive si afectarii sigurantei feroviare, limitele maxime ale timpului de munca si limitele minime ale timpului de odihna pentru personalul feroviar din siguranta feroviara se stabilesc prin reglementari specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative si/sau a asociatiilor profesionale, angajatorii fiind obligati sa ia toate masurile pentru asigurarea respectarii acestor limitari.

(3) In cazul in care contractul colectiv de munca a expirat si nu a fost incheiat un nou contract colectiv de munca, drepturile acordate personalului feroviar in baza acestuia se mentin pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca .

(4) Membrii legitimati, precum si personalul angajat in cluburile si asociatiile cultural-sportive feroviare sau ale S.C. Metrorex - S.A. beneficiaza anual de legitimatie de calatorie gratuita pe calea ferata sau cu metroul, dupa caz.

(5) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, personalul feroviar beneficiar de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, atat in interes personal, cat si in interes de serviciu, este exceptat de la plata taxelor si impozitelor aferente acestora.

Art. 12. -

Membrii familiei personalului feroviar beneficiaza gratuit, in conditiile legii, de:

a) asistenta medicala si medicamente in cadrul sistemului de asigurari de sanatate;

b) decontarea cheltuielilor de transport in situatia mutarii personalului feroviar in interes de serviciu in alta localitate;

c) legitimatii de calatorie gratuite pe calea ferata.

Art. 13. -

Copilul/Copiii personalului feroviar decedat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, care urmeaza o forma de invatamant cu plata, organizata potrivit legii, beneficiaza, la cerere, de suportarea, de catre unitatea angajatoare, a taxei de scolarizare, pana la finalizarea studiilor, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani.

CAPITOLUL IV

Obligatiile personalului feroviar

Art. 14. -

Personalul feroviar are urmatoarele obligatii:

a) sa indeplineasca la timp si corect obligatiile de serviciu stabilite prin fisa postului;

b) sa nu lase fara supraveghere, in timpul programului de lucru, mijloacele de transport, masinile si instalatiile in functiune, sa le predea sau sa le asigure in mod corespunzator, la terminarea programului de lucru;

c) la terminarea programului de lucru, sa nu paraseasca locul de munca cu activitate continua pana la sosirea schimbului, iar in caz de neprezentare a acestuia, are obligatia de a anunta seful ierarhic despre acest fapt, pentru a se lua masurile necesare asigurarii continuitatii activitatii;

d) sa respecte regulile de acces in unitate, normele de securitate si sanatate in munca si sa participe la preintampinarea accidentelor de munca;

e) sa respecte normele in domeniul situatiilor de urgenta;

f) sa se prezinte la examenele medicale, psihologice si profesionale periodice in cazurile si in conditiile stabilite prin reglementarile si ordinele interne;

g) sa actioneze pentru preintampinarea si inlaturarea oricaror fapte ce ar pune in pericol siguranta circulatiei;

h) sa aplice normele privitoare la exploatarea, intretinerea si repararea infrastructurii feroviare si a mijloacelor de transport pe calea ferata;

i) sa respecte dispozitiile si reglementarile cu privire la folosirea uniformei de serviciu, a mijloacelor si echipamentelor de protectie a muncii care le sunt incredintate;

Afişează Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    personal feroviar    Incetarea raporturilor de munca si pensionarea personalului feroviar    Procedura contestarii sanctiunilor disciplinare    Drepturi si obligatii ale unitatii cu specific feroviar    Salarizarea personalului feroviar    Drepturile personalului feroviar    Obligatiile personalului feroviar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.