din anul 2007, atuul tau de DREPT!
968 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

INTEGRAL: Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar


Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviarCAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 1. -


Prezenta lege reglementeaza statutul personalului feroviar, denumit in continuare statut, si cuprinde prevederi referitoare la:


a) raporturile de munca ce se stabilesc intre unitatea cu specific feroviar si personalul feroviar angajat in cadrul acesteia, inclusiv drepturile, obligatiile si raspunderile acestora;


b) formarea initiala si continua a personalului feroviar;


c) conditiile specifice si modalitatile de ocupare a functiilor, precum si conditiile specifice si modalitatile de eliberare din aceste functii, de incetare a activitatii si de pensionare a personalului feroviar;


d) criteriile de acordare a distinctiilor.


Art. 2. -


Autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul este Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor care raspunde, potrivit legii, de realizarea in mod unitar si nediscriminatoriu a programului de dezvoltare a transportului feroviar sau cu metroul, precum si de monitorizarea de specialitate in domeniul sau de activitate.


Art. 3. -


(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) unitate cu specific feroviar - orice entitate cu personalitate juridica, care este inregistrata sub una dintre urmatoarele forme: institutie publica, regie autonoma, companie nationala, societate organizata conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara urmatoarele activitati:


1. transport feroviar sau cu metroul;


2. exploatare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport feroviar sau cu metroul;


3. exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare sau de metrou;


4. comunicatii si informatica feroviara sau de metrou;


5. monitorizare, autorizare, control, supraveghere de siguranta, licentiere, investigare si certificare de siguranta;


6. formare-calificare, perfectionare-certificare periodica a competentelor profesionale si autorizare a personalului feroviar;


b) personal feroviar - orice persoana care detine competentele specifice si are incheiat un contract individual de munca cu o unitate cu specific feroviar.


(2) In intelesul prezentei legi, familia personalului feroviar cuprinde sotul/sotia si/sau copiii aflati in intretinerea acestuia.


Art. 4. -


Personalul feroviar, definitivat pe post, beneficiaza de stabilitate in serviciu, conform dispozitiilor prezentei legi.


Art. 5. -


Prin specificul activitatii sale, personalul feroviar este obligat sa dovedeasca disciplina bazata pe necesitatea indeplinirii indatoririlor de serviciu, indiferent de functie.


Art. 6. -


Personalul feroviar beneficiaza de protectia legii, a organizatiilor profesionale si/sau sindicale si a autoritatii de stat in transportul feroviar, in cazul:


a) insultelor, calomniilor, amenintarilor, loviturilor sau al oricaror acte de violenta care au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;


b) desfasurarii de anchete sau cercetari cu caracter administrativ ori penal, atunci cand acestea sunt generate de acte sau fapte produse ori savarsite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu.


Art. 7. -


Personalul feroviar are un statut special conferit de natura si conditiile specifice de indeplinire a atributiilor de serviciu, a riscurilor meseriei care ii pot afecta viata si integritatea fizica si psihica.


CAPITOLUL II


Recrutarea, incadrarea in munca, formarea si cariera profesionala


Art. 8. -


Recrutarea candidatilor in vederea incadrarii in munca se face din randul persoanelor:


a) necalificate, care vor urma cursurile de calificare specifice, organizate potrivit legii;


b) care au dobandit competente in specialitate, in cadrul unor institutii de invatamant sau programe de formare profesionala, organizate si/sau acreditate conform legii.


Art. 9. -


(1) Incadrarea in munca a personalului feroviar se face potrivit legii si prezentului statut.


(2) Pentru a fi incadrat in munca si a dobandi calitatea de personal feroviar, candidatul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) sa fie cetatean roman, cetatean strain, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene si sa detina, dupa caz, permis de sedere sau certificat de inregistrare, potrivit legii;


b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;


c) sa aiba varsta minima de 18 ani;


d) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;


e) sa aiba studiile si pregatirea adecvate pentru ocuparea functiei pe care se incadreaza.


Art. 10. -


(1) Formarea profesionala continua a personalului feroviar se realizeaza prin Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER si/sau alti furnizori de formare profesionala, autorizati conform legii.


(2) Unitatile cu specific feroviar, pe baza analizei nevoilor de instruire, stabilesc obiectivele si planul anual de formare profesionala continua pentru asigurarea desfasurarii transportului feroviar in conditii de siguranta a circulatiei trenurilor, de securitate a transporturilor si de calitate a serviciilor feroviare.


(3) In vederea implementarii planului anual de formare profesionala continua a personalului feroviar, unitatile cu specific feroviar finanteaza participarea la programele de formare profesionala continua.


(4) Analiza nevoilor de instruire, prevazuta la alin. (2), se face de catre unitatea cu specific feroviar numai dupa consultarea organizatiilor sindicale reprezentative sau a reprezentatilor salariatilor, dupa caz.


(5) Finantarea participarii personalului feroviar la programele de formare profesionala continua se poate face si prin proiecte sau programe finantate din fonduri europene.


CAPITOLUL III


Drepturile personalului feroviar


Art. 11. -


(1) Personalul feroviar are urmatoarele drepturi:


a) sa primeasca un salariu lunar compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, premii, prime si alte adaosuri al caror cuantum se stabileste conform legii, contractului individual de munca si/sau contractului colectiv de munca;


b) sa fie promovat in functie, ca urmare a calitatilor, aptitudinilor, abilitatilor si competentelor dovedite si a studiilor absolvite in timpul desfasurarii activitatii, in limita posturilor disponibile;


c) sa beneficieze de drepturile stabilite potrivit legislatiei in vigoare, contractului individual de munca si/sau contractului colectiv de munca aplicabil, pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite sau speciale de munca;


d) sa beneficieze de concediu de odihna anual, de cel putin 24 de zile lucratoare, precum si de alte concedii, stabilite prin contractul colectiv de munca;


e) sa beneficieze in mod gratuit de asistenta si servicii medicale si psihologice, in caz de boala sau de accidente, de proteze, de orteze sau de alte dispozitive medicale, precum si de medicamente, conform legii;


f) sa primeasca indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala sau de accident de munca in conformitate cu legislatia in vigoare;


g) sa beneficieze de autorizatie de calatorie gratuita pe calea ferata, atat in interes personal, cat si in interes de serviciu, in conditiile legii;


h) sa beneficieze in mod gratuit de uniforma, echipament specific, materiale igienico-sanitare;


i) sa beneficieze de masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii potrivit prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca;


j) sa beneficieze, in cazul concedierilor colective, de o suma compensatorie al carui cuantum nu poate fi mai mic decat nivelul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca;


k) sa primeasca locuinta de interventie, de serviciu, sociala sau de protocol, dupa caz;


l) sa beneficieze, o singura data pe an, de decontarea de catre angajator a unui procent de 50% din cheltuielile ocazionate de efectuarea concediului de odihna. Suma decontata nu poate depasi nivelul a de 3 ori salariul minim brut pe tara garantat in plata si se stabileste prin contractul colectiv de munca;


m) sa primeasca indemnizatii de instalare, in cazul modificarii locului de munca, de delegare, precum si decontarea cheltuielilor de cazare. Nivelul minim al indemnizatiei de delegare pentru personalul feroviar este de 2,5 ori cuantumul stabilit potrivit legii pentru personalul bugetar;


n) in cazul mutarii in interesul serviciului in alta localitate, personalul feroviar va beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectele gospodaresti pentru fiecare membru de familie;


o) sa beneficieze de tratament medical in strainatate pentru afectiuni contractate in timpul exercitarii profesiei, in situatia in care acestea nu pot fi tratate in tara, in conditiile legii;


p) sa beneficieze de ajutoare materiale la sarbatorile de Paste si Craciun, de Ziua Feroviarilor, precum si in caz de deces al salariatului sau al unui membru de familie al acestuia, la nasterea copilului/adoptia unui copil minor, la casatorie. Cuantumul acestor ajutoare se stabileste prin contractul colectiv de munca;


q) sa beneficieze de vouchere de vacanta, tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresa sau alte tipuri de tichete de valoare acordate potrivit legii;


r) sa beneficieze de asigurare gratuita de viata, de sanatate, precum si pentru pagubele produse in cazul accidentelor si incidentelor de cale ferata sau de metrou;


s) sa beneficieze de zile libere platite cu ocazia unor evenimente familiale, stabilite prin contractul colectiv de munca;


s) sa beneficieze, la cerere, in cazul implicarii sale in producerea unor incidente sau accidente feroviare sau de metrou, pe tot parcursul cercetarii disciplinare, de asistenta, conform legii.


(2) In scopul evitarii acumularii oboselii excesive si afectarii sigurantei feroviare, limitele maxime ale timpului de munca si limitele minime ale timpului de odihna pentru personalul feroviar din siguranta feroviara se stabilesc prin reglementari specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative si/sau a asociatiilor profesionale, angajatorii fiind obligati sa ia toate masurile pentru asigurarea respectarii acestor limitari.


(3) In cazul in care contractul colectiv de munca a expirat si nu a fost incheiat un nou contract colectiv de munca, drepturile acordate personalului feroviar in baza acestuia se mentin pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca.


(4) Membrii legitimati, precum si personalul angajat in cluburile si asociatiile cultural-sportive feroviare sau ale S.C. Metrorex - S.A. beneficiaza anual de legitimatie de calatorie gratuita pe calea ferata sau cu metroul, dupa caz.


(5) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, personalul feroviar beneficiar de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, atat in interes personal, cat si in interes de serviciu, este exceptat de la plata taxelor si impozitelor aferente acestora.


Art. 12. -


Membrii familiei personalului feroviar beneficiaza gratuit, in conditiile legii, de:


a) asistenta medicala si medicamente in cadrul sistemului de asigurari de sanatate;


b) decontarea cheltuielilor de transport in situatia mutarii personalului feroviar in interes de serviciu in alta localitate;


c) legitimatii de calatorie gratuite pe calea ferata.


Art. 13. -


Copilul/Copiii personalului feroviar decedat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, care urmeaza o forma de invatamant cu plata, organizata potrivit legii, beneficiaza, la cerere, de suportarea, de catre unitatea angajatoare, a taxei de scolarizare, pana la finalizarea studiilor, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani.


CAPITOLUL IV


Obligatiile personalului feroviar


Art. 14. -


Personalul feroviar are urmatoarele obligatii:


a) sa indeplineasca la timp si corect obligatiile de serviciu stabilite prin fisa postului;


b) sa nu lase fara supraveghere, in timpul programului de lucru, mijloacele de transport, masinile si instalatiile in functiune, sa le predea sau sa le asigure in mod corespunzator, la terminarea programului de lucru;


c) la terminarea programului de lucru, sa nu paraseasca locul de munca cu activitate continua pana la sosirea schimbului, iar in caz de neprezentare a acestuia, are obligatia de a anunta seful ierarhic despre acest fapt, pentru a se lua masurile necesare asigurarii continuitatii activitatii;


d) sa respecte regulile de acces in unitate, normele de securitate si sanatate in munca si sa participe la preintampinarea accidentelor de munca;


e) sa respecte normele in domeniul situatiilor de urgenta;


f) sa se prezinte la examenele medicale, psihologice si profesionale periodice in cazurile si in conditiile stabilite prin reglementarile si ordinele interne;


g) sa actioneze pentru preintampinarea si inlaturarea oricaror fapte ce ar pune in pericol siguranta circulatiei;


h) sa aplice normele privitoare la exploatarea, intretinerea si repararea infrastructurii feroviare si a mijloacelor de transport pe calea ferata;


i) sa respecte dispozitiile si reglementarile cu privire la folosirea uniformei de serviciu, a mijloacelor si echipamentelor de protectie a muncii care le sunt incredintate;


j) sa respecte dispozitiile prevazute de lege, reglementarile specifice activitatii feroviare, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca si regulamentul intern;


k) in situatii de calamitati, catastrofe ori alte asemenea evenimente, sa se prezinte neconditionat la locul de munca la solicitarea sefului ierarhic;


l) sa apere autoritatea, interesele si patrimoniul unitatilor cu specific feroviar;


m) sa participe la programele de formare profesionala si de specialitate organizate de angajator;


n) sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca;


o) sa il instiinteze de indata pe seful ierarhic despre existenta unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri in activitatea de la locul de munca, de natura sa aduca prejudicii sau sa afecteze siguranta circulatiei feroviare si sa propuna masuri pentru prevenirea unor asemenea situatii.


Art. 15. -


Personalul feroviar trebuie sa cunoasca si sa aplice legile, regulamentele, instructiunile si ordinele referitoare la serviciul pe care il indeplineste, conformandu-se acestora. Aceste reglementari sunt puse la dispozitia personalului feroviar prin grija angajatorului, iar invocarea necunoasterii lor nu constituie motiv de exonerare de raspundere.


Art. 16. -


(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul feroviar manifesta o conduita civilizata, are o atitudine demna si raspunde cererilor adresate acestuia in conformitate cu legile, regulamentele si instructiunile de serviciu, fara partinire.


(2) Personalului feroviar ii este interzis sa pretinda sau sa primeasca bunuri sau alte foloase ori avantaje, de orice natura.


CAPITOLUL V


Salarizarea personalului feroviar


Art. 17. -


(1) Personalul feroviar beneficiaza, pentru munca prestata, de un salariu lunar corespunzator functiei, meseriei si clasei in care este incadrat.


(2) Salariul lunar este confidential si este compus din salariul de baza si o parte variabila constituita din indemnizatii, sporuri, premii, prime, bonusuri, alte adaosuri si drepturi salariale suplimentare, stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca sau regulamentul intern.


(3) Salariul lunar reprezinta un element esential al contractului individual de munca si este stabilit cu respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca.


Art. 18. -


(1) Salariul de baza in unitatile feroviare se calculeaza pornind de la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, majorat cu coeficienti minimi de ierarhizare, dupa cum urmeaza:


Nr. crt. Functia si gradul profesional Coeficient minim de ierarhizare


Muncitori:


1. Necalificati 1,00


2. Calificati 1,50


Personal administrativ si de specialitate incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:


3. Scoala profesionala 1,40


4. Studiile liceale 1,40


5. Studiile liceale + curs de calificare 1,45


6. Scoala postliceala 1,50


7. Scoala de maistri 1,60


8. Studiile superioare de scurta durata 1,80


Personal cu studii superioare:


9. Studiile superioare de lunga durata 2,20


(2) Personalul feroviar care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de majorarea coeficientului prevazut la alin. (1) cu 0,5 daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul.


(3) Salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) si (2) nu cuprinde sporuri, indemnizatii si/sau alte adaosuri.


Art. 19. -


Salariatii au calitatea de creditori privilegiati in cazul lichidarii unitatii.


CAPITOLUL VI


Recompense si distinctii


Art. 20. -


(1) Angajatii feroviari chemati sa desfasoare activitati in afara orelor de program sunt recompensati, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca.


(2) Activitatile prevazute la alin. (1) pot fi:


a) preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor naturale sau a altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata altor persoane;


b) inlaturarea efectelor unor situatii neprevazute care ar dauna continuarii sau bunei functionari a transporturilor feroviare sau cu metroul;


c) efectuarea reparatiilor la linii, lucrari de arta, instalatii si dispozitive din dotare, daca defectiunea provoaca intreruperea sau impiedica desfasurarea normala a activitatii feroviare sau cu metroul.


Art. 21. -


(1) Personalul feroviar cu rezultate exceptionale in activitatea profesionala poate fi recompensat de catre angajator prin ordine, medalii si recompense banesti.


(2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului feroviar sunt:


a) Ordinul Anghel Saligny;


b) Medalia de onoare Meritul feroviar.


(3) Sunt considerate rezultate exceptionale:


a) initiativa pentru preintampinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situatii care ar putea produce perturbatii, pagube sau intreruperea activitatii de transport;


b) participarea la inlaturarea efectelor unor avarii, dezastre sau calamitati si restabilirea activitatii de transport;


c) realizarile in domeniul tehnico-stiintific: inventii, inovatii, manuale si carti de specialitate care sa conduca la imbunatatiri ale nivelului tehnic si de intretinere a infrastructurii feroviare, a vehiculelor feroviare, a utilajelor si instalatiilor, a nivelului de exploatare a infrastructurii feroviare, precum si a nivelului de pregatire a personalului feroviar.


(4) Modelul ordinelor si medaliilor, precum si conditiile de acordare se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.


CAPITOLUL VII


Drepturi si obligatii ale unitatii cu specific feroviar


Art. 22. -


Unitatea cu specific feroviar are in principal urmatoarele drepturi:


a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;


b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;


c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;


d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;


e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, acordurilor incheiate cu organizatiile sindicale/contractului colectiv de munca aplicabil sau regulamentului intern;


f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a acestora.


Art. 23. -


Unitatii cu specific feroviar ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) sa aduca la cunostinta angajatilor prevederile legale referitoare la activitatea societatii, inclusiv a regulamentelor, ordinelor, instructiunilor de serviciu si a dispozitiilor in vigoare;


b) sa puna la dispozitia angajatilor, potrivit specificului muncii si sarcinilor de serviciu, instalatiile, aparatura, sculele si materialele necesare in scopul folosirii complete si eficiente a timpului de lucru;


c) sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea conditiilor de munca, asigurarea conditiilor specifice de protectia muncii si igienico-sanitare, precum si instruirea personalului in acest domeniu;


d) sa dimensioneze personalul conform normativelor si sa asigure selectionarea, repartizarea si utilizarea acestuia potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca;


e) sa asigure formarea si perfectionarea profesionala a angajatilor, potrivit legii si tinand cont de nevoile specifice pentru desfasurarea activitatii;


f) sa analizeze propunerile facute de angajati si sindicate, informandu-i pe acestia de modul de rezolvare;


g) sa organizeze si sa asigure paza, intretinerea si curatenia in spatiile ocupate de unitate;


h) sa asigure accesul angajatilor in unitate;


i) sa informeze angajatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;


j) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;


k) sa acorde angajatilor toate drepturile ce decurg din lege, din acordurile incheiate cu organizatiile sindicale/contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.


CAPITOLUL VIII


Procedura contestarii sanctiunilor disciplinare


Art. 24. -


Pentru toate categoriile profesionale, in centralul unitatii cu specific feroviar se organizeaza si functioneaza un Consiliu central de disciplina, in vederea stabilirii si tratarii in mod transparent a abaterilor si sanctiunilor disciplinare prevazute in Codul muncii.


Art. 25. -


(1) Consiliile de disciplina sunt formate din 5 persoane, dupa cum urmeaza:


a) conducatorul structurii juridice centrale sau regionale ori o persoana desemnata de acesta din cadrul structurii juridice, in calitate de presedinte;


b) conducatorul structurii centrale sau regionale care a efectuat cercetarea faptei sau o persoana desemnata de acesta;


c) conducatorul structurii centrale sau regionale de specialitate sau o persoana desemnata de acesta;


d) doua persoane propuse de organizatiile sindicale reprezentative sau 2 reprezentanti ai salariatilor, acolo unde nu sunt constituite sindicate.


(2) Fiecare consiliu de disciplina are un secretar, desemnat de catre compartimentul resurse umane al structurii centrale sau regionale.


Art. 26. -


In cazul in care salariatul supus cercetarii disciplinare prealabile considera ca i-au fost incalcate drepturile cu privire la formularea si sustinerea apararii si a probelor pe care le considera necesare in apararea sa, acesta se poate adresa Consiliului de disciplina, contestand modul in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila.


Art. 27. -


(1) In situatia prevazuta la art. 26, contestatia se depune la Consiliul de disciplina regional sau central, dupa caz, in termen de 7 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii disciplinare prealabile.


(2) In unitatile cu specific feroviar, consiliile de disciplina regionale solutioneaza toate contestatiile depuse pentru faptele pentru care sunt susceptibile sanctiuni disciplinare, cu exceptia celor prin care se contesta desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, acestea fiind de competenta Consiliului central de disciplina.


(3) Pentru faptele pentru care este susceptibila aplicarea sanctiunii de desfacere disciplinara a contractului individual de munca, contestatia se adreseaza Consiliului central de disciplina.


(4) Sanctiunile disciplinare aplicate personalului unitatii feroviare in conformitate cu prevederile Codului muncii pot fi contestate la Consiliul de disciplina in termen de 7 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de aplicare a sanctiunii.


Art. 28. -


Consiliul de disciplina sesizat in termenul legal este obligat sa se intruneasca in maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.


Art. 29. -


Contestatarul are dreptul sa cunoasca in intregime actele aflate la dosarul cauzei si sa solicite admiterea de probe suplimentare in apararea sa.


Art. 30. -


Pe perioada cercetarii disciplinare si in fata Consiliului de disciplina, contestatarul are dreptul sa fie asistat de un avocat, de un reprezentant al sindicatului din care face parte sau de o alta persoana aleasa de acesta.


Art. 31. -


Audierea celui in cauza si consemnarea scrisa a sustinerilor sale sunt obligatorii.


Art. 32. -


(1) Consiliul de disciplina al unitatii cu specific feroviar solutioneaza contestatia formulata impotriva deciziei de sanctionare, cu citarea partilor, si poate hotari mentinerea, inlocuirea sanctiunii sau anularea sanctiunii aplicate.


(2) Hotararea Consiliului de disciplina se pronunta prin decizie motivata cu majoritate de voturi si se comunica partilor in termen de 3 zile de la pronuntare.


Art. 33. -


Unitatea cu specific feroviar, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, va elabora un regulament de functionare a Consiliului de disciplina.


CAPITOLUL IX


Incetarea raporturilor de munca si pensionarea personalului feroviar


Art. 34. -


(1) Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, daca indeplineste conditiile privind stagiul minim de cotizare si varsta standard de pensionare prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Personalul feroviar care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel putin 30 de ani in activitatile prevazute la art. 35, are dreptul la reducerea varstei standard de pensionare cu 5 ani fara aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.


(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul feroviar beneficiaza, prin cumul, de reducerea prevazuta la alin. (2) si de reducerea varstei standard de pensionare pentru activitatea desfasurata in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite sau speciale de munca.


(4) Reducerea cumulata prevazuta la alin. (3) nu poate fi mai mare de 13 ani.


(5) Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiaza de pensie de urmas in conditiile prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii.


Art. 35. -


(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi incadrate in conditii speciale locurile de munca ale personalului feroviar cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare sau cu metroul din:


a) activitatea de circulatie a trenurilor;


b) activitatea de exploatare, revizie si intretinere material rulant;


c) activitatea de exploatare, revizie si intretinere linii;


d) activitatea de exploatare, revizie si intretinere instalatii, telecomenzi feroviare, control si telecomunicatii feroviare;


e) activitatea de instruire teoretica si practica de serviciu a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare, pentru functia de instructor;


f) activitatea de revizie, intretinere, exploatare si reparatii la metrou.


(2) Metodologia si criteriile de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale potrivit alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.


Art. 36. -


In cazul in care angajatorul stabileste, ca masura organizatorica, concedieri colective cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare la data producerii lor, personalul feroviar beneficiaza de masuri active de protectie sociala, potrivit legii.


CAPITOLUL X


Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 37. -


Ziua Feroviarilor, sarbatorita anual la data de 16 februarie, se declara zi de sarbatoare legala pentru personalul feroviar, prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 38. -


Lista functiilor si meseriilor cu atributii si responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare sau cu metroul se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 39. -


In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi va fi elaborat regulamentul de functionare al Consiliului de disciplina, prevazut la art. 33.


Art. 40. -


La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitatile de transporturi, publicat in Buletinul Oficial nr. 100 din 13 noiembrie 1976.


Art. 41. -


(1) Prevederile din contractele colective de munca in vigoare, contrare dispozitiilor prezentei legi, se aplica pana la data expirarii contractului colectiv de munca, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


(2) In masura in care prezentul statut nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu celelalte prevederi ale legislatiei muncii.


Art. 42. -


Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 34 alin. (2) si (3), care intra in vigoare la data de 1 septembrie 2021.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice