Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       62174 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorānd din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorānd din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.

(1) Articolul 73b nu aduce atingere aplicarii, in raport cu tarile terte, a restrictiilor existente la 31 decembrie 1993, in temeiul dreptului intern sau comunitar, in ceea ce priveste circulatia capitalurilor avand ca destinatie tari terte sau provenind din tari terte, in cazul in care acestea implica investitii directe, inclusiv investitiile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe pietele de capital .

(2) Straduindu-se sa realizeze obiectivul liberei circulatii a capitalurilor intre statele membre si tari terte, in cea mai mare masura posibila si fara a aduce atingere celorlalte capitole ale prezentului tratat, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate adopta masuri privind circulatia capitalurilor avand ca destinatie tari terte sau provenind din tari terte, in cazul in care acestea implica investitii directe, inclusiv investitiile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau admiterea de titluri pe pietele de capital . Pentru adoptarea acelor masuri care, intemeiate fiind pe dispozitiile prezentului alineat, sunt mai putin favorabile decat cele in vigoare in dreptul comunitar in ceea ce priveste liberalizarea circulatiei capitalurilor avand ca destinatie tari terte sau provenind din tari terte, este necesara unanimitatea.

Articolul 73d

(1) Articolul 73b nu aduce atingere dreptului pe care il au statele membre:

(a) de a aplica dispozitiile incidente ale legislatiei lor fiscale care stabilesc o distinctie intre contribuabilii ce nu se afla in aceeasi situatie in ceea ce priveste resedinta lor sau locul in care le sunt investite capitalurile;

(b) de a lua toate masurile indispensabile pentru a combate incalcarea legilor si a regulamentelor proprii, in special in domeniul fiscal sau al controlului prudential al institutiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulatiei capitalurilor in scopul informarii administrative sau statistice sau de a lua masuri justificate de motive privind ordinea sau siguranta publica.

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere posibilitatii de a aplica restrictii privind dreptul de stabilire care sunt compatibile cu prezentul tratat.

(3) Masurile si procedurile prevazute la alineatele (l) si (2) nu trebuie sa constituie un mijloc de discriminare arbitrara si nici o restrangere mascata a liberei circulatii a capitalurilor si a platilor, astfel cum este aceasta definita la articolul 73b.

Articolul 73e

Prin derogare de la articolul 73b, statele membre care beneficiaza la 31 decembrie 1993 de o derogare in temeiul dreptului comunitar in vigoare sunt autorizate sa mentina, pana la 31 decembrie 1995 cel tarziu, restrictiile la circulatia de capital autorizate prin derogarile existente la aceasta data .

Articolul 73f

In cazul in care, in imprejurari exceptionale, circulatia capitalurilor provenind din sau avand ca destinatie tari terte provoaca sau ameninta sa provoace dificultati grave pentru functionarea uniunii economice si monetare, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE, poate adopta in raport cu tari terte masuri de salvgardare pentru o perioada care nu poate depasi sase luni, in cazul in care aceste masuri sunt strict necesare.

Articolul 73g

(1) In cazul in care, in situatiile mentionate la articolul 228a, este considerata necesara o actiune a Comunitatii, Consiliul, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 228a, poate adopta in raport cu tarile terte in cauza masurile urgente necesare in ceea ce priveste circulatia capitalurilor si platile.

(2) Fara a aduce atingere articolului 224 si atat timp cat Consiliul nu a luat masuri in conformitate cu alineatul (l), un stat membru poate lua, din ratiuni politice grave si din motive de urgenta, masuri unilaterale impotriva unei tari terte in ceea ce priveste circulatia capitalurilor si platile. Comisia si celelalte state membre sunt informate despre aceste masuri cel tarziu la data intrarii lor in vigoare.

Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate decide ca statul membru in cauza este obligat sa modifice sau sa elimine masurile in discutie. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la deciziile luate de Consiliu .

Articolul 73h

Pana la 1 ianuarie 1994, se aplica urmatoarele dispozitii:

(1) Fiecare stat membru se angajeaza sa autorizeze, in moneda statului membru in care isi are resedinta creditorul sau beneficiarul, platile aferente schimburilor de marfuri, de servicii si de capital, precum si transferurile de capital si de salarii, in masura in care circulatia marfurilor, a serviciilor, a capitalurilor si a persoanelor este liberalizata intre statele membre in conformitate cu prezentul tratat.

Statele membre se declara dispuse sa treaca la liberalizarea platilor lor dincolo de ceea ce este prevazut de paragraful precedent, in masura in care situatia lor economica, in general, si starea balantei lor de plati, in special, permit acest lucru.

(2) In masura in care schimburile de marfuri, servicii si capitaluri sunt limitate numai de restrictii la platile aferente, se aplica prin analogie, in vederea eliminarii treptate a acestor restrictii, dispozitiile prezentulului capitol si ale capitolelor privind eliminarea restrictiilor cantitative si la liberalizarea serviciilor.

(3) Statele membre se angajeaza sa nu introduca intre ele noi restrictii la transferurile aferente tranzactiilor invizibile enumerate in lista din anexa III la prezentul tratat.

Eliminarea treptata a restrictiilor existente se efectueaza in conformitate cu dispozitiile articolelor 63 - 65, in masura in care ea nu este reglementata prin dispozitiile alineatelor (1) si (2) din prezentul capitol.

(4) Daca este cazul, statele membre se consulta cu privire la masurile care trebuie luate pentru a permite efectuarea platilor si a transferurilor prevazute de prezentul articol; aceste masuri nu pot aduce atingere obiectivelor enuntate in prezentul tratat."

16. Articolul 75 se inlocuieste cu urmatorul text:

- Articolul 75

(1) In vederea aplicarii articolului 74 si tinand seama de aspectele speciale ale transporturilor, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, stabileste:

(a) norme comune aplicabile transporturilor internationale avand punctul de plecare sau destinatia pe teritoriul unui stat membru, sau traversand teritoriul unuia sau mai multor state membre;

(b) conditiile de admitere a transportatorilor nerezidenti pentru a efectua transporturi nationale intr-un stat membru;

(c) masurile care permit imbunatatirea sigurantei transportului;

(d) orice alta dispozitie utila.

(2) Dispozitiile mentionate la alineatul (1) literele (a) si (b) se adopta in cursul perioadei de tranzitie.

(3) Prin derogare de la procedura prevazuta la alineatul (1), dispozitiile privind principiile regimului transporturilor si a caror aplicare ar putea aduce o atingere grava nivelului de viata si de ocupare a fortei de munca in anumite regiuni, precum si exploatarii echipamentelor de transport, tinand seama de necesitatea unei adaptari la dezvoltarea economica care rezulta din instituirea pietei comune, se adopta de Consiliu, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social".

17. In partea a treia, formularea titlului I se inlocuieste cu urmatorul text:

"TITLUL V

REGULILE COMUNE PRIVIND CONCURENTA, impozitarea SI APROPIEREA LEGISLATIILOR"

18. La articolul 92 alineatul (3),

- se introduce urmatoarea litera:

"(d) ajutoarele destinate promovarii culturii si conservarii patrimoniului, in cazul in care acestea aduc modificari conditiilor schimburilor comerciale si ale concurentei in Comunitate intr-o masura care contravine interesului comun."

- litera (d) devine litera (e).

19. Articolul 94 se inlocuieste cu urmatorul text:

- Articolul 94

Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, poate adopta toate reglementarile utile in vederea aplicarii articolelor 92 si 93, si poate stabili, in special, conditiile de aplicare a articolului 93 alineatul (3) si categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la aceasta procedura ."

20. Articolul 99 se inlocuieste cu urmatorul text:

- Articolul 99

Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta dispozitiile privind armonizarea legislatiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele si alte impozite indirecte, in masura in care aceasta armonizare este necesara pentru a asigura instituirea si functionarea pietei interne in termenul stabilit in articolul 7a."

21. Articolul 100 se inlocuieste cu urmatorul text:

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice