Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       62183 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:

- Articolul 100

Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta directive pentru apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre care au un impact direct asupra instituirii sau functionarii pietei comune."

22. Articolul 100a alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:

(1) Prin derogare de la articolul 100 si cu exceptia cazului in care prezentul tratat dispune altfel, urmatoarele dispozitii se aplica in vederea realizarii obiectivelor enuntate la articolul 7a. Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189b si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, adopta masurile privind apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect stabilirea si functionarea pietei comune."

23. Se introduce urmatorul articol:

- Articolul 100c

(1) Consiliul, hotarand in unanimitate, la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, stabileste tarile terte ai caror resortisanti sunt obligati sa posede o viza la trecerea frontierelor externe ale statelor membre.

(2) Cu toate acestea, in cazul in care intr-o tara terta survine o situatie de urgenta care confrunta Comunitatea cu amenintarea unui aflux brusc de resortisanti din aceasta tara, Consiliul poate, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, sa impuna ca obligatorie, pentru o perioada care nu poate depasi sase luni, obtinerea unei vize de catre resortisantii tarii respective. Obligativitatea vizei introdusa de prezentul alineat poate fi prelungita in conformitate cu procedura prevazuta la alineatul (1).

(3) Incepand cu 1 ianuarie 1996, Consiliul va adopta cu majoritate calificata deciziile prevazute la alineatul (1). Inainte de aceasta data, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, adopta masurile privind introducerea unui model tip de viza.

(4) In domeniile mentionate de prezentul articol, Comisia este obligata sa analizeze orice cerere formulata de un stat membru si prin care se urmareste ca aceasta sa faca o propunere Consiliului.

(5) Prezentul articol nu aduce atingere exercitarii responsabilitatilor care revin statelor membre in ceea ce priveste mentinerea ordinii publice si salvgardarea securitatii interne.

(6) Prezentul articol se aplica altor subiecte in cazul in care se hotaraste astfel in conformitate cu articolul K.9 din dispozitiile Tratatului privind Uniunea Europeana privind cooperarea in domeniile justitiei si afacerilor interne, sub rezerva conditiilor de vot stabilite in acelasi timp .

(7) Dispozitiile conventiilor in vigoare intre statele membre privind domeniile reglementate de prezentul articol raman in vigoare, atat timp cat continutul lor nu a fost inlocuit de directive sau de masuri luate in conformitate cu prezentul articol ."

24. Se introduce urmatorul articol:

- Articolul 100d

Comitetul de coordonare alcatuit din inalti functionari, instituit prin articolul K.4 din Tratatul privind Uniunea Europeana, contribuie, fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 151, la pregatirea lucrarilor Consiliului in domeniile mentionate la articolul 100c."

25. In partea a treia, titlul II, capitolele 1, 2 si 3 se inlocuiesc cu urmatorul text:

"Titlul VI

Politica economica si monetara

CAPITOLUL 1

POLITICA ECONOMICA

Articolul 102a

Statele membre isi conduc politicile economice pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunitatii, astfel cum sunt acestea definite la articolul 2 si in contextul orientarilor generale mentionate la articolul 103 alineatul (2). Statele membre si Comunitatea actioneaza respectand principiul unei economii de piata deschise, in care concurenta este libera, favorizand o alocare eficienta a resurselor, in conformitate cu principiile stabilite la articolul 3a.

Articolul 103

(1) Statele membre isi considera politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun si le coordoneaza in cadrul Consiliului, in conformitate cu articolul 102a.

(2) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, elaboreaza un proiect privind orientarile generale ale politicilor economice ale statelor membre si ale Comunitatii si prezinta Consiliului European un raport in acest sens.

Consiliul European, pe baza raportului Consiliului, dezbate pentru a ajunge la o concluzie privind orientarile generale ale politicilor economice ale statelor membre si ale Comunitatii.

In temeiul acestei concluzii, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, adopta o recomandare care stabileste aceste orientari generale. Consiliul informeaza Parlamentul European cu privire la recomandarea sa.

(3) In scopul asigurarii unei coordonari mai stranse a politicilor economice si a unei convergente sustinute a performantelor economice ale statelor membre, Consiliul, pe baza rapoartelor prezentate de Comisie, supravegheaza evolutia economica in fiecare dintre statele membre si in Comunitate, precum si conformitatea politicilor economice cu orientarile generale mentionate la alineatul (2), si efectueaza periodic o evaluare de ansamblu.

Pentru a realiza aceasta supraveghere multilaterala, statele membre transmit Comisiei informatii privind masurile importante pe care le-au luat in domeniul politicii lor economice, precum si orice alta informatie pe care o considera necesara.

(4) In cazul in care, in cadrul procedurii prevazute la alineatul (3), se constata ca politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientarile generale prevazute la alineatul (2) sau ca acestea risca sa compromita buna functionare a uniunii economice si monetare, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandarile necesare statului membru in cauza. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate decide sa faca publice recomandarile sale.

Presedintele Consiliului si Comisia raporteaza Parlamentului European cu privire la rezultatele supravegherii multilaterale. In cazul in care Consiliul a facut publice recomandarile sale, presedintele Consiliului poate fi invitat sa se prezinte in fata comisiei competente a Parlamentului European.

(5) Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, poate stabili metodele procedurii de supraveghere multilaterala mentionata la alineatele (3) si (4) ale prezentului articol .

Articolul 103a

(1) Fara a aduce atingere celorlalte proceduri prevazute de prezentul tratat, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate adopta masurile corespunzatoare situatiei economice, in special in cazul in care survin dificultati grave in aprovizionarea cu anumite produse.

(2) In cazul in care un stat membru intampina dificultati sau este amenintat de dificultati grave datorita unor evenimente exceptionale care ii scapa de sub control, Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru respectiv, in anumite conditii, o asistenta financiara comunitara. In cazul in care dificultatile grave sunt cauzate de catastrofe naturale, Consiliul hotaraste cu majoritate calificata. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la decizia luata.

Articolul 104

(1) BCE si bancilor centrale ale statelor membre, denumite in continuare "banci centrale nationale", le este interzis sa acorde credite fara acoperire sau orice alt tip de credit institutiilor sau organelor Comunitatii, administratiilor centrale, autoritatilor regionale sau locale, celorlalte autoritati publice, celorlalte organisme sau intreprinderi publice din statele membre; este de asemenea interzisa si achizitionarea directa de la acestea a instrumentelor datoriei lor de BCE sau de bancile centrale nationale.

(2) Alineatul (l) nu se aplica institutiilor publice de credit care, in cadrul punerii la dispozitie de lichiditati de bancile centrale, beneficiaza din partea bancilor centrale nationale si a BCE de acelasi tratament ca si institutiile private de credit .

Articolul 104a

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice