Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

  Publicat: 07 Apr 2009       5732 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 06/04/2009

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Criteriile de convergenta (cunoscute drept criteriile de la Maastricht) permit statelor membre ale Uniunii Europene sa intre in a treia etapa a Uniunii Economice si Monetare Europene (UME), etapa in care pot adopta moneda euro.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte

d) pentru nivelul capitalurilor proprii se realizeaza clasamentul, in ordine descrescatoare, a fondurilor proprii ale administratorilor ofertanti si fiecare administrator primeste un punct in plus fata de administratorul cu suma fondurilor proprii imediat inferioara sumei fondurilor sale, cel cu cea mai mica suma a fondurilor proprii primind un punct .

Art. 9. - (1) In termen de 5 zile calendaristice de la data la care Comisia i-a notificat, administratorii de fonduri de pensii administrate privat transmit in scris ofertele de administrare temporara.

(2) Aceste oferte contin date referitoare la indeplinirea criteriilor prevazute la art. 8.

(3) Comisia analizeaza ofertele primite si selecteaza oferta care intruneste punctajul cel mai mare, calculat conform art. 8.

(4) Decizia se notifica administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala, in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia.

Art. 10. - (1) Daca in termenul prevazut de art. 9 alin. (1) nu s-a primit nicio oferta, Comisia procedeaza la desemnarea unui administrator special, selectat dintre administratorii de fonduri de pensii administrate privat autorizati, pe baza acelorasi criterii .

(2) Decizia se notifica administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala, in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia.

(3) Contestatia nu suspenda efectele deciziei prevazute la alin. (2), administratorul selectat avand obligatia sa preia in administrare activele fondului de pensii aflat in administrare speciala.

Art. 11. - (1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la notificarea deciziei prevazute la art. 10 alin. (2), administratorul are obligatia sa predea, iar administratorul special are obligatia sa preia, pe baza de proces-verbal de predare-primire, toate documentele referitoare la fondul de pensii, inclusiv arhiva fondului de pensii, pe suport hartie si in format electronic.

(2) O copie a procesului-verbal de predare-primire se transmite Comisiei de catre administratorul special in aceeasi zi in care a fost incheiat.

(3) In termenul prevazut la alin. (1), administratorul special are obligatia sa comunice depozitarului fondului aflat in administrare speciala documente privind specimenele de semnatura apartinand reprezentantilor sai legali.

(4) In termenul prevazut la alin. (1), administratorul special are obligatia de a notifica decizia Comisiei de instituire a administrarii speciale tuturor partilor contractante existente in contractele incheiate de administrator, in numele si pe seama fondului de pensii.

(5) Administratorul special se substituie de drept in drepturile si obligatiile administratorului, care ii incumba acestuia conform contractelor prevazute la alin. (4).

(6) In termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiara auditata a fondului de pensii prevazuta la art. 82 alin. (1) din Lege.SECTIUNEA a 3-a
Procedura de administrare a fondului de pensii intre data comunicarii
deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a
administratorului/a fondului si data desemnarii administratorului
special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de
retragere a autorizatiei de administrare

Art. 12. - (1) In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si data desemnarii administratorului special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, activitatea administratorului nu inceteaza, dar va fi asistata si supervizata de catre reprezentanti ai Comisiei special desemnati in acest scop prin decizie .

(2) Odata cu comunicarea deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, Comisia comunica administratorului si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala decizia de desemnare a reprezentantilor Comisiei.

(3) Reprezentantii Comisiei au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

(4) Reprezentantii Comisiei asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii, dar nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

(5) Reprezentantii Comisiei au urmatoarele atributii:

a) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

b) avizeaza prealabil toate deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului;

c) propun Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse;

d) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

e) alte atributii stabilite de Comisie.

Art. 13. - De la data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si pana la data desemnarii administratorului special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, sunt interzise:

a) incheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii;

b) repartizarea de catre CNPAS, in cadrul procedurii de repartizare aleatorie, de noi participanti la acest fond .

Art. 14. - In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare sunt aplicabile toate prevederile legale privind drepturile si obligatiile participantilor, mai putin cele interzise in mod expres prin prezenta norma.

SECTIUNEA a 4-a
Atributiile administratorului special

Art. 15. - (1) Administratorul special are urmatoarele atributii:

a) sa realizeze transferul participantilor care au depus o cerere de transfer, inainte de data deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, catre alte fonduri de pensii administrate privat, conform Normei nr. 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobate prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008, cu respectarea prevederilor art. 20;

b) sa administreze fondul de pensii aflat in administrare speciala, in vederea efectuarii transferului activelor personale ale participantilor catre fondurile de pensii administrate privat alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati;

c) sa evalueze obligatiile de plata ale fondului de pensii;

d) sa realizeze transferul activelor personale ale participantilor de la fondul de pensii aflat in administrare speciala catre fondurile de pensii administrate privat alese de participanti sau la care acestia au fost repartizati, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii Comisiei privind repartizarea participantilor;

e) sa notifice Fondului de Garantare si Comisiei suma necesara a fi compensata, daca este necesar.

(2) De la data desemnarii administratorului special sunt interzise:

a) incheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii aflat in administrare speciala;
Afişează Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat
Articole Juridice

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 209/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din OUG 44/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Ştiri Juridice