Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

  Publicat: 07 Apr 2009       5671 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 06/04/2009

Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Dividends in arrears) Dividende datorate detinatorilor de actiuni preferentiale cumulative, care nu au fost platite si care s-au acumulat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la fond, capitalizate si administrate privat, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat.
Desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la fond, capitalizate si administrate privat, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale

b) orice transferuri ale participantilor de la fondul de pensii aflat in administrare speciala catre alte fonduri de pensii administrate privat, pana la data primirii notificarii Comisiei privind repartizarea participantilor, prevazuta la art. 19 alin. (3);

c) repartizarea de catre CNPAS, in cadrul procedurii de repartizare aleatorie, de noi participanti la acest fond .

Art. 16. - Pentru activitatea desfasurata, administratorul special incaseaza acelasi comision de administrare prevazut in prospectul schemei de pensii private al fondului de pensii aflat in administrare speciala.SECTIUNEA a 5-a
Procedura de administrare a fondului de pensii

Art. 17. - (1) Incepand cu data selectarii/desemnarii administratorului special si referitor la activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat, se suspenda:

a) atributiile actionarilor semnificativi si ale conducatorilor administratorului, aceste atributii transferandu-se administratorului special desemnat, care este in drept sa le exercite pe toata perioada procedurii de administrare speciala;

b) activitatea, atributiile si competentele consiliului de administratie/consiliului de supraveghere al administratorului, precum si dreptul acestora la remuneratie;

c) exercitarea dreptului de vot al actionarilor in privinta numirii si/sau a revocarii membrilor consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere al administratorului;

d) dreptul actionarilor la dividende .

(2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) opereaza si isi produce efectele pe toata durata procesului de administrare speciala.

Art. 18. - (1) In ziua lucratoare urmatoare desemnarii administratorului special, Comisia si administratorul special informeaza participantii despre necesitatea aderarii in termen de 90 de zile calendaristice la alt fond de pensii administrat privat, cu respectarea prevederilor Normei nr. 3/2008.

(2) Pe toata durata termenului mentionat la alin. (1), decizia privind instituirea administrarii speciale asupra fondului de pensii administrat privat se publica atat pe website-ul Comisiei, www.csspp.ro, cat si pe website-ul administratorului fondului de pensii aflat in administrare speciala si al administratorului special, cu mentionarea expresa a urmatoarelor informatii: datele de contact ale administratorului special, drepturile si obligatiile acestuia, drepturile si obligatiile participantilor in decursul celor 90 de zile calendaristice.

(3) In ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de 90 de zile calendaristice prevazut la alin. (1), administratorul special transmite Comisiei lista cu numele si codul numeric personal ale participantilor care nu au ales un nou fond de pensii administrat privat .

Art. 19. - (1) Comisia procedeaza la ierarhizarea tuturor administratorilor, inclusiv a administratorului special, conform criteriilor prevazute la art. 8, in vederea repartizarii participantilor care nu au ales un nou fond de pensii administrat privat .

(2) Repartizarea participantilor prevazuti la art. 18 alin. (3) catre fiecare fond de pensii se face direct proportional cu valoarea punctajului obtinut de administratorul respectivului fond, raportata la suma tuturor punctajelor acordate administratorilor de fonduri de pensii rezultate in urma ierarhizarii.

(3) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii listei prevazute la art. 18 alin. (3), Comisia efectueaza repartizarea participantilor care nu au solicitat transferul si notifica administratorului special, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, lista participantilor repartizati, rezultata ca urmare a efectuarii acestei operatiuni .

(4) Administratorul special intocmeste un raport cuprinzand cererile de transfer ale participantilor, precum si datele aferente participantilor repartizati de Comisie conform alin. (2), pe care il transmite catre CNPAS in termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii prevazute la alin. (3).

(5) In termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii raportului prevazut la alin. (4), CNPAS modifica Registrul participantilor si transmite fiecarui administrator, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa, lista participantilor rezultati in urma acestei operatiuni .

Art. 20. - Administratorul special calculeaza obligatiile de plata ale fondului de pensii fata de participanti, luand in considerare valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal si garantiile prevazute in prospect. Contravaloarea activului personal al participantului care urmeaza a fi transferat nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale.

Art. 21. - (1) In cazul in care, dupa efectuarea calculului conform art. 20, administratorul special constata ca activele fondului aflat in administrare speciala sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor fata de participanti, acesta suplimenteaza activele fondului cu cele care constituie provizionul tehnic aferent fondului in cauza, pana la concurenta obligatiei de plata determinata conform art. 20.

(2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii prevazute la art. 19 alin. (3), in cazul in care administratorul special constata ca activele prevazute la alin. (1) nu sunt suficiente pentru onorarea obligatiilor fata de participanti, acesta notifica Fondului de Garantare si Comisiei suma necesara a fi compensata.

Art. 22. - (1) In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prevazute la art. 19 alin. (3), administratorul special, impreuna cu administratorii fondurilor de pensii la care vor fi transferati participantii, intocmeste si transmite Comisiei spre avizare un plan de transfer al activelor personale ale participantilor.

(2) Planul contine suma totala care urmeaza a fi distribuita, precum si prezentarea detaliata a modului de distribuire a acesteia, prin transfer direct de active si/sau prin transfer de lichiditati.

(3) In cazul prevazut la art. 21 alin (1), planul detaliaza si modalitatea de transfer si/sau de lichidare, partiala ori totala, a provizionului tehnic aferent fondului de pensii aflat in administrare speciala.

Art. 23. - (1) Comisia aproba sau respinge planul de transfer prevazut la art. 22 alin. (1).

(2) De la data comunicarii aprobarii planului catre administratorul special, acesta incepe procedura de transfer al activelor personale ale participantilor.

CAPITOLUL III
Obligatiile administratorului special dupa transferul participantilor
de la fondul de pensii aflat in administrare speciala

Art. 24. - (1) Administratorul special raspunde pentru modul de indeplinire a mandatului primit, conform masurilor si dispozitiilor stabilite de Comisie prin decizia de desemnare ca administrator special.

(2) In termen de doua zile lucratoare de la finalizarea transferului participantilor catre noile fonduri de pensii, administratorul special transmite Comisiei un raport privind modul de desfasurare si rezultatele operatiunii de transfer.

(3) In acelasi termen prevazut la alin. (2), depozitarul intocmeste si transmite Comisiei raportul sau privind modul de desfasurare si rezultatele operatiunii de transfer al activelor personale ale participantilor.

Art. 25. - Dupa primirea rapoartelor prevazute la art. 24, Comisia retrage autorizatia fondului de pensii administrat privat si dispune radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor.CAPITOLUL IV
Incetarea calitatii de administrator special

Art. 26. - Pentru motive intemeiate, Comisia poate dispune, oricand in cursul procedurii de administrare speciala, inlocuirea administratorului special.

Art. 27. - Incetarea calitatii de administrator special are loc in urmatoarele cazuri:

a) ca urmare a hotararii instantei judecatoresti;

b) prin inlocuirea de catre Comisie a administratorului special, procedura prevazuta in cap. II sectiunea a 2-a urmand a fi reluata;
Afişează Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat
Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian GalesJurisprudenţă

Decizia nr. 248/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 126 alin. (4)-(6) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca ob
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice