Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania

Statutul Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania

  Publicat: 16 Mar 2009       13792 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 18/08/2005

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Caracteristica a unui bun mobil sau imobil care nu poate fi impartit,
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
A fost promulgat la 11.09.1865
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, Ón forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

 

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, succesoare de drept a Uniunii Generale a Vanatorilor din Romania (U.G.V.R.), infiintata in anul 1919, recunoscuta ca persoana morala prin Legea promulgata prin Decretul Regal nr. 1.393/1923, reorganizata prin transformare ca Asociatia Generala a Vanatorilor din Romania (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 si ca Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3.126/1953, institutionalizata ca atare prin prevederile actelor normative adoptate ulterior in legatura cu vanatoarea, pescuitul si regimul armelor, definita expres prin prevederile Legii nr. 26/1976 si ale Legii nr. 103/1996, republicata, este mentinuta in fiinta prin efectul inscrierii in registrele speciale si este recunoscuta ca fiind de utilitate publica prin Hotararea Guvernului nr. 259/2001.
(2) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, denumita in continuare A.G.V.P.S., este persoana juridica de utilitate publica si de drept privat, apolitica, fara scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil.
(3) A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, sigla si drapel proprii; durata functionarii acesteia este nedeterminata; modelele siglei si drapelului sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2.
(4) A.G.V.P.S. este inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la Judecatoria Sectorului 2 sub nr. 4 din 31 mai 2000 si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub numarul 1.561/A/2000.
(5) A.G.V.P.S. are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 128, sectorul 2.
Art. 2. - (1) A.G.V.P.S. este constituita din organizatiile de vanatori si/sau de pescari sportivi constituite pe principiul liberei asocieri si afiliate la aceasta, pe care le reprezinta in plan intern si international.
(2) Afilierea organizatiilor de vanatori si/sau de pescari sportivi la A.G.V.P.S. se face potrivit prezentului statut .
(3) Numarul organizatiilor care se pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.
Art. 3. - A.G.V.P.S. este afiliata la Consiliul International al Vanatorii si al Protectiei Vanatului (C.I.C.), la Confederatia Internationala de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.) si la Federatia Asociatiilor de Vanatoare si Conservare a Faunei Salbatice din Uniunea Europeana (F.A.C.E.)
Art. 4. - (1) A.G.V.P.S. are urmatoarele atributii:
a) sustine activitatile de conservare a biodiversitatii si de protectie a faunei de interes vanatoresc si piscicol, precum si a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezinta si apara interesele organizatiilor afiliate, ale membrilor si personalului angajat al acestora in fata autoritatilor interne si internationale;
c) aproba afilierea sau, dupa caz, excluderea organizatiilor de vanatori si/sau de pescari sportivi legal constituite, potrivit criteriilor cuprinse in prezentul statut; inregistreaza si tine evidenta acestor organizatii si a membrilor vanatori ai acestora;
d) armonizeaza interesele organizatiilor afiliate si mediaza neintelegerile dintre acestea;
e) acorda sprijin si asistenta de specialitate;
f) organizeaza reuniuni, conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestari cinegetice si de pescuit sportiv si participa la astfel de manifestari in tara si in strainatate;
g) infiinteaza, in conditiile legii, cluburi, fundatii si unitati economice ori desfasoara activitati economice si agricole cu caracter accesoriu, cuprinse in codul CAEN, inclusiv de pescuit si acvacultura, de import-export si de comercializare armament si munitie de vanatoare, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate;
h) editeaza si difuzeaza publicatii in domeniul cinegetic si halieutic si sprijina editarea si difuzarea unor lucrari de specialitate destinate instruirii candidatilor si membrilor organizatiilor afiliate;
i) formuleaza initiative legislative sau propuneri si observatii, in calitate de organizatie neguvernamentala de utilitate publica interesata pentru imbunatatirea unor acte normative, reglementari si instructiuni in domeniul specific de activitate;
j) tine cartea de origine a cainilor de vanatoare si elibereaza certificatele de origine, permisele si semnele distincte pentru cainii proprietate a organizatiilor afiliate si a membrilor acestora;
k) tipareste, inseriaza si distribuie carnetele de membru vanator si de membru pescar sportiv pentru organizatiile afiliate;
l) sprijina activitatea de pregatire si de promovare a noilor membri vanatori si pescari sportivi ai organizatiilor afiliate, prin elaborarea si punerea la dispozitie a materialelor bibliografice necesare si prin participarea la examinare; coordoneaza activitatea de perfectionare a pregatirii personalului propriu si al organizatiilor afiliate;
m) sustine activitatea de prevenire si de combatere a braconajului, prin cooperare cu organele abilitate;
n) monitorizeaza respectarea legii si a statutului propriu de catre organizatiile afiliate;
o) promoveaza imaginea activitatii cinegetice si halieutice din Romania, la nivel national si international;
p) sprijina si participa la activitati de cercetare stiintifica specifice faunei de interes cinegetic si piscicol;
r) alte atributii stabilite prin lege si prin reglementarile in domeniu .
(2) Atributiile A.G.V.P.S. pot fi completate operativ, in functie de necesitati, de catre Consiliul A.G.V.P.S., urmand sa fie supuse ratificarii primului congres.

 

CAPITOLUL II
Structura A.G.V.P.S.

 

Art. 5. - A.G.V.P.S. este forul de reprezentare a organizatiilor membre, compuse din vanatori si/sau pescari sportivi, care sunt legal constituite si afiliate la aceasta potrivit prezentului statut .
Art. 6. - Organele A.G.V.P.S. sunt:
a) congresul;
b) consiliul;
c) comisia de cenzori.
Art. 7. - (1) Congresul este forul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegatii alesi de adunarile generale ale organizatiilor afiliate potrivit normei de reprezentare, in acest scop, pentru o perioada de 4 ani, care este de un delegat la minimum 200 de vanatori si, respectiv, de un delegat la minimum 800 de pescari sportivi cu drept de vot si de o vechime mai mare de 10 ani intr-o asociatie afiliata.
(2) Organizatiile afiliate care nu indeplinesc conditiile normelor de reprezentare se pot grupa si desemneaza prin consens un reprezentant al acestora, cu drept de vot.
(3) Organizatiile afiliate care nu indeplinesc conditiile normei de reprezentare si nu se grupeaza pentru a-si desemna un delegat cu drept de vot pot fi reprezentate in congres de catre un delegat in calitate de invitat.
(4) Calitatea de delegat la congres se pierde prin deces, demisie, revocare sau prin pierderea calitatii de membru vanator si/sau de pescar sportiv.
(5) Inlocuirea delegatilor la congres se face de adunarea generala a organizatiei afiliate al carei delegat a pierdut calitatea, respectandu-se principiul reprezentativitatii.
Art. 8. - (1) Congresul se convoaca anual in sesiune ordinara, iar in sesiune extraordinara ori de cate ori este necesar, de catre consiliu, presedinte, presedinte executiv sau la cererea unor organizatii afiliate care insumeaza cel putin o treime din numarul membrilor vanatori si pescari sportivi inscrisi in evidentele tuturor organizatiilor afiliate.
(2) O data la 4 ani, dupa desfasurarea adunarilor generale de alegeri la organizatiile afiliate, congresul alege presedintele, 2 vicepresedinti, presedintele executiv si 17 membri ai consiliului, precum si comisia de cenzori.
Art. 9. - Congresul are urmatoarele atributii:
a) dezbate si aproba raportul de activitate al consiliului, raportul comisiei de cenzori, bugetul de venituri si cheltuieli si se pronunta asupra gestiunii A.G.V.P.S.;
Afişează Statutul Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice