Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

  Publicat: 23 Mar 2011       55880 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Ordonanta de urgenta nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 22 martie 2011

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Prevederi contractuale convenite de parti pentru a evita sau a neutraliza riscurile valutare sau nevalutare la care se expun pe durata executarii contractului.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Confirmare intr-o anumita functie
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
A fost promulgat la 11.09.1865
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;

In vederea depasirii de catre contribuabili a dificultatilor generate de lipsa temporara a disponibilitatilor banesti, precum si in scopul prevenirii acumularii de noi datorii, tinand cont de faptul ca volumul arieratelor a crescut semnificativ in perioada de criza economico-financiara, datorita dificultatilor financiare cu care s-au confruntat contribuabilii,
in scopul asigurarii unei mai bune incasari de catre stat a arieratelor fiscale,
avand in vedere recomandarile Fondului Monetar International, in urma carora Guvernul Romaniei si-a asumat angajamentul reintroducerii posibilitatii acordarii esalonarilor la plata pentru contribuabili, cu clauze asiguratorii din partea statului roman ca se va comporta ca un creditor prudent in incasarea veniturilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu procedurile europene,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul 1 - Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organele fiscale competente definite potrivit art. 33 sau 36, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 2 - Beneficiarii esalonarii
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.

Articolul 3 - Obiectul esalonarii
(1) Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .
(2) Esalonarea la plata nu se acorda pentru:
a) obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 1.500 lei in cazul persoanelor juridice;
b) obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, care si-a pierdut valabilitatea;
c) obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
d) obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 116 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
e) obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;
f) creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii;
g) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat .
(3) Perioada de esalonare la plata se stabileste de organul fiscal competent in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata.

Articolul 4 - Conditii de acordare
(1) Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
b) sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare. Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal;
c) sa aiba constituita garantia potrivit art. 9;
d) sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;
f) sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.
(2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. a) trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Articolul 5 - Cererea de acordare
(1) Cererea contribuabilului de acordare a esalonarii la plata, denumita in continuare cerere, se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin posta cu confirmare de primire si se solutioneaza de organul fiscal competent, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Continutul cererii prin care se solicita esalonarea la plata, precum si documentele justificative care se anexeaza acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Articolul 6 - Prevederi speciale privind stingerea obligatiilor fiscale
(1) Pentru deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si pe perioada esalonarii la plata se aplica dispozitiile art. 116 din Codul de procedura fiscala.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 116 alin. (5) lit. b) din Codul de procedura fiscala, in cazul deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data emiterii deciziei de esalonare la plata, momentul exigibilitatii sumei de rambursat este data emiterii deciziei de rambursare.
(3) Prin data emiterii deciziei de rambursare, prevazuta la alin. (2), se intelege data inregistrarii acesteia la organul fiscal competent.
(4) Diferentele de obligatii fiscale ramase nestinse in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata .

Articolul 7 - Eliberarea certificatului de atestare fiscala
(1) Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala este de cel mult 10 zile lucratoare in cazul cererilor depuse de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

Afişează OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 29/2011    Esalonare    Esalonare la plata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro