Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordinul MFP nr. 2441/2011

Ordinul MFP nr. 2441/2011

  Publicat: 31 Aug 2011       5709 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.441/2011 privind modificarea Procedurii de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011

Publicat in Monitorul Oficial din 29 august 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Confirmare intr-o anumita functie
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Confirmare intr-o anumita functie
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Avand in vedere Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 3.282/C8/2761, 2.775, 2.905 din data de 4 august 2011, emisa in conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privin d atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune d e servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - Procedura de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 26 mai 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
`` Art. 3. - (1) In urma aplicarii prezentei proceduri vor fi selectati in vederea incheierii acordului-cadru de asistenta si reprezentare toti avocatii care au primit un punctaj final mai mare de 70 de puncte
(2) Contractele subsecvente de asistenta si reprezentare juridica se vor incheia prin reluarea competitiei cu toti avocatii selectati in acordul-cadru
(3) Procedura de negociere in vederea atribuirii contractelor subsecvente cu avocatii selectati in acordul-cadru este reglementata in anexa D.``

2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 14. - (1) Acordul-cadru de asistenta si reprezentare juridica produce efecte fata de Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE doar din punct de vedere al acceptarii ofertei/ofertelor avocatului/avocatilor, acestia din urma fiind obligati sa respecte toate elementele/conditiile care guverneaza contractele subsecvente atribuite in perioada de valabilitate a acordului-cadru.
(2) Societatile de avocati sunt indreptatite la solicitarea de plati Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE doar in baza contractului subsecvent de asistenta si reprezentare juridica, atribuite in conditiile prevazute de art. 5 alin. (2), si doar ulterior emiterii mandatului de reprezentare .``

3. La anexa B la procedura ``Caiet de sarcini`` capitolul 2 ``Calificarea ofertantilor`` punctul 2.1 litera a), subpunctula.1) va avea urmatorul cuprins:
``a.1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 (formularul din anexa nr. 3 A«Declaratie privind eligibilitateaA») din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta in original sau copie cu mentiunea A«conform cu originalulA» urmatoarele documente sau echivalentul acestora pentru avocatii ofertanti straini:
- certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala competent privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent . Certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor;
- certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor;
- cazier judiciar pentru avocatul/avocatii propus/propusi in oferta;
- cazier fiscal pentru avocatul/avocatii propus/propusi in oferta.``

4. La anexa B la procedura capitolul 2 punctul 2.1 literab) subpunctul b.1), a patra si a cincea liniuta vor avea urmatorul cuprins: ``- documente doveditoare care sa ateste faptul ca avocatul/avocatii detine/detin asigurare profesionala valabila;
- pentru persoanele juridice/fizice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care avocatul/avocatii este/sunt stabilit/stabiliti, precum si indeplinirea conditiei stipulate la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare.``

5. La anexa B la procedura capitolul 2 punctul 2.1 literad), nota va avea urmatorul cuprins:
``NOTA: Echipa propusa va contine cel putin un avocat cu atributii de a acorda consultanta si un avocat cu atributii de coordonare, in acceptiunea caietului de sarcini.``

6. La anexa B la procedura capitolul 2 punctul 2.1, litera e) va avea urmatorul cuprins:
``e) Fiecare avocat ofertant sa fi prestat servicii de asistenta si reprezentare juridica in cel putin 3 contracte de achizitii publice de lucrari si/sau contracte de servicii de supervizare lucrari, a caror atribuire s-a efectuat potrivit cadrului de reglementare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de celelalte acte normative subsecvente in materia achizitiilor publice din Romania si/sau potrivit procedurilor legale ale Uniunii Europene. NOTA: Informatiile privind experienta anterioara solicitata mai sus se pot regasi si in CV-urile membrilor echipei propuse. Totodata, in demonstrarea experientei anterioare solicitate mai sus, se vor anexa documente-suport cum ar fi: copii dupa contracte, recomandari.``

7. La anexa B la procedura capitolul 2 punctul 2.1, litera f) va avea urmatorul cuprins:
``f) Cunostinte de nivel postuniversitar in materia dreptului comertului international sau experienta in prestarea de servicii de asistenta si reprezentare juridica in cel putin un contract comercial international. NOTA: Cunostintele in materia dreptului comertului international se demonstreaza prin prezentarea oricarui document de cel putin nivelul unei diplome postuniversitare, iar in cazul experientei in cel putin un contract comercial international, prin prezentarea unor documente-suport cum ar fi: copii dupa contracte, recomandari.``

8. La anexa B la procedura capitolul 2 punctul 2.1, literag) va avea urmatorul cuprins:
``g) Cunostinte de limba engleza NOTA: Avocatii vor depune certificate de atestare lingvistica pentru fiecare membru al echipei propuse sau declaratii pe propria raspundere care sa ateste cunostinte avansate de limba engleza. Pentru vorbitorii nativi de limba engleza se va depune copia actului de identitate ce atesta calitatea de cetatean al unei tari unde limba oficiala de comunicare este limba engleza.``

9. La anexa B la procedura capitolul 3 ``Criterii de selectie``, literele a), c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
``a) numarul de avocati definitivi care vor face parte din echipa, cu o vechime de minimum 10 ani de la data emiterii actului de numire in calitatea de avocat, pentru avocatii cu atributii de a acorda consultanta si cei cu atributii de coordonare propusi, si cu o vechime de minimum 5 ani de la data emiterii actului de numire in calitatea de avocat, pentru ceilalti avocati;
........................................................................................
c) numarul avocatilor din echipa care au participat la proceduri ale Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau la alte proceduri de mediere/conciliere comerciala;
d) numarul avocatilor din echipa care au participat la proceduri de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana sau la alte proceduri de mediere/conciliere desfasurate in fata unei alte entitati internationale donatoare de fonduri nerambursabile;``.

10. La anexa B la procedura capitolul 7 ``Punctajul`` punctul 7.1 ``Punctajul ofertei tehnice``, literele a), c), d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
``a) numarul de avocati definitivi care vor face parte din echipa, cu o vechime de minimum 10 ani de la data emiterii actului de numire in calitatea de avocat, pentru avocatii cu atributii de a acorda consultanta si cei cu atributii de coordonare propusi, si cu o vechime de minimum 5 ani de la data emiterii actului de numire in calitatea de avocat, pentru ceilalti avocati - cate un punct pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul de minimum 10 ani de la data emiterii actului de numire in calitatea de avocat si 0,5 puncte pentru cei cu o vechime de minimum 5 ani de la data emiterii actului de numire in calitatea de avocat, dar nu mai mult de 10 puncte in total pentru cele doua tipuri de vechime;
...............................................................................................
c) numarul avocatilor din echipa care au prestat servicii de asistenta si reprezentare in proceduri ale Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau la alte proceduri de mediere/conciliere comerciala - cate doua puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 10 puncte;
d) numarul avocatilor din echipa care au prestat servicii de asistenta si reprezentare in proceduri de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana sau la alte proceduri de mediere/conciliere desfasurate in fata unei alte entitati internationale donatoare de fonduri nerambursabile - cate doua puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 10 puncte;
e) numarul avocatilor din echipa care au experienta in litigii comerciale internationale cu o valoare mai mare de 1.000.000 euro si aflate in legatura cu contracte finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE, precum si in alte programe cu finantare externa, in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert - cate 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 40 de puncte.``

11. La anexa B la procedura capitolul 7, punctul 7.3 ``Punctajul final`` va avea urmatorul cuprins:

Afişează Ordinul MFP nr. 2441/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Oficiul de Plati si Contractare    OUG 34/2006    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro