din anul 2007, atuul tau de DREPT!Materiale juridice despre OUG 34/2006 (24)


    Jurisprudenta   Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor �circumstante imprevizibile�
  Demararea procedurii de achizitie publica prin �negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare" conform prevederilor art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006 este permisa daca alaturi de indeplinirea, in mod cumulativ, a conditiilor mentionate la acest articol, se constata nevoia achizitionarii unor lucrari sau servicii suplimentare/ aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2021

    Jurisprudenta   Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
  Este nelegala stabilirea in documentatia de atribuire a cerintei privind demonstrarea capacitatii printr-un contract similar - incheiat si finalizat in ultimii trei ani - prestat in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene. Un astfel de criteriu, dincolo de faptul ca impune cerinta de a demonstra experienta similara � asa cum permit dispozitiile art. 187 din O.U.G. nr. 34/2006 - indica si sursa de finantare a respectivului contract, fiind prin urmare restrictiv si de natura a ingradi accesul la procedura, prin impunerea de limite pentru viitorii ofertanti.
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2016

    Jurisprudenta   Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica
  Este legala cerinta impusa ofertantilor de a dispune de resurse financiare confirmate de banca inainte de depunerea ofertelor - cu posibilitatea de demonstrare a cerintei la o anumita data aleasa de catre ofertant � aceasta cerinta fiind in consonanta deplina cu art. 7 din HG nr. 925/2006 pentru ca tinde sa demonstreze potentialul financiar al participantilor la procedura, respectiv, posibilitatea lor concreta de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia.
   Data aparitiei: 28 Decembrie 2016

    Legislatie   Legea achizitiilor publice, Actualizata 2014. OUG 34/2006
  OUG 34/2006, actualizata 2014, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
   Data aparitiei: 26 Decembrie 2013

    Jurisprudenta   Contract de achizitie publica. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
  In acord cu prevederile cu caracter imperativ cuprinse in art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006, litigiile privitoare la contractele de achizitii publice sunt de competenta exclusiva a instantelor de contencios administrativ, astfel ca este nelegala inserarea unei clauze arbitrale in continutul unui contract de achizitie publica.
   Data aparitiei: 03 Septembrie 2013

    Legislatie   Hotararea 183/2013, privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006
  Hotararea 183/2013, privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 19 aprilie 2013
   Data aparitiei: 22 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
  Inscrisul eliberat la cererea unei societati, in scopul explicit al asigurarii indeplinirii conditiei de participare a acesteia la procedurile de achizitii publice, reprezinta o specie particulara de conventie care creeaza anumite obligatii partilor, dar care nu valoreaza contract, deoarece nu orice conventie reprezinta un contract, ci mai degraba un acord de principiu pentru incheierea in viitor a unui contract de furnizare de produse in ipoteza in care respectiva societate ar fi castigat licitatia.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Arendare. Anularea actului administrativ al autoritatii locale
  Pe rol judecarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul P.J. Gorj impotriva paratilor C.L. C si P. Comunei C.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Infractiunea de luare de mita
  Pe rol fiind pronuntarea in cauza penala privind pe inculpatului R. K., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prevazuta de art. 254 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (zece acte materiale). Pronuntarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 310 al. 1 C. proc. pen., si s-a inregistrat pe suport audio-video computerizat.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
  Prin plangerea inregistrata la data de 21.01.2010 sub nr.5521/2/2010 petenta SC P. B. G. C. I. SA in contradictoriu cu intimatul - autoritate contractanta Institutul National de Endocrinologie C.I Parhon a solicitat modificarea Deciziei CNSC nr.191/15C4/7829/180 prin care i-a respins ca nefondata contestatia petentei; anularea in tot a Dispozitiei emisa de autoritatea contractanta si comunicata prin Adresa nr.A26/06.01.2011 prin care aceasta a decis anularea procedurii de atribuire; obligarea autoritatii contractante la respectarea Deciziei cuprinse in Adresa nr.A238/24.12.2001, respectiv obligarea acestuia la semnarea contractului de achizitie publica servicii avand ca obiect "Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru "Lucrari de consolidare, inclusiv interventii la instalatiile aferente pentru corpurile G si A ale Institutului National de Endocrinologie C.I Parhon, cod CPV: 79314000-8; obligarea autoritatii contractante si a Ministerului Sanatatii la prevederea in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a uni credit bugetar care sa acopere cheltuielile generate de acest contract. In motivarea plangerii se arata ca intr-o prima faza a evaluarii ofertelor a fost declarata castigatoare, insa ca urmare a promovarii unei contestatii de catre SC L. C. SRL, un alt participant la procedura, CNSC prin Decizia nr.6258/632C4/7362/16.12.2010 a depus anularea raportului procedurii de atribuire nr.A2274/06.12.2010 si reevaluarea ofertelor.
   Data aparitiei: 23 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Declinare competenta
  Prin decizia nr. 1016/83C4/308-352-587 din 03.03.2010 CNSC a declinat competenta de solutionare a contestatiilor formulate de catre ofertantii SC R.L.C. SA, SC I. SRL ZALAU si SC E. SA TIMISOARA in favoarea Tribunalului Salaj, sectia de contencios administrativ.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de achizitie publica. Emitere act de adjudecare
  Prin decizia civila nr. 3.113 din data de 2 decembrie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, s-a admis plangerea formulata de contestatoarea S.C. S.A. ,in contradictoriu cu intimata REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL si a fost modificata decizia nr. 1.234/118C4/993/30.03.2009 a C.N.S.C., in sensul ca s-a admis in parte contestatia nr. 6.504/12.03.2009. De asemenea, a fost obligata parata la emiterea actului de adjudecare in urma verificarii punctajelor obtinute de ofertanti si raportat la deciziile C.N.S.C. anterioare precum si sa incheie contractul de achizitie publica avand ca obiect achizitionarea a 20 de autobuze cu podea joasa pentru transportul urban de calatori si servicii de reparare si intretinere a autobuzelor, cod CPV 34121400-0 respectiv 50113000-0, in conditiile art. 204 din O.U.G . nr 34/2006.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Suspendare procedura de atribuire. Contract de achizitie publica
  Prin cererea formulata la data de 08.06.2011, petenta S.C. C.C. S.R.L. Negresti Oas in calitate de leader al Asocierii formata din S.C. C.C. S.R.L. NEGRESTI OAS si S.C. A. S.R.L. MANEClU,a solicitat, in contradictoriu cu autoritatea contractanta Administratia Bazinala de apa Somes Tisa Cluj-Napoca si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor suspendarea procedurii de atribuire a Contractului de achizitie publica pentru pentru obiectivul "Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319" jud.Maramures, precum si a incheierii si/sau executarii Contractului de achizitie publica pentru pentru obiectivul "Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319" jud.Maramures, pana la judecarea irevocabila a Plangerii impotriva Deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nr.9894/C6/876,887 din 12.05.2011 depusa la Curtea de Apel Cluj.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Reziliere contract prestari servicii. Procedura achizitie publica
  Prin sentinta civila nr. 6600 din 10.12.2010 pronuntata de Tribunalul Salaj s-a admis in parte actiunea reclamantei ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE DIN JUDETUL SALAJ � PRIN PRESEDINTE ASOCIATIE P.M. impotriva paratei DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA SALAJ si a fost obligata parata ca in limita fondurilor alocate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si in termen de 5 zile de la aceasta alocare, sa achite reclamantei un procent de 70 % din suma de 385.722 lei, contravaloare servicii de control oficial al performantelor de productie la bovine in judetul Salaj.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Exceptia tardivitatii. Calculul termenelor. OUG 34/2006
  Prin sentinta civila nr.4085 pronuntata la data de 26.11.2010, a Tribunalului Cluj a fost admisa exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, respinsa contestatia formulata de reclamanta S.C. U.C. SRL in contradictoriu cu parata U.B.B. Cluj-Napoca; obligata reclamanta la plata cheltuielilor de judecata in favoarea paratei in suma de 1240 lei.
   Data aparitiei: 07 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
  Potrivit art.298 din O.U.G nr. 34/2006 �contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora�
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Plata sumei reprezentand contravaloare lucrari prestate
  Prin cererea inregistrata la Tribunalul Gorj-Sectia a II-a Civila, la data de 14.12.2011, sub nr�� reclamanta SC ��� SA TG-JIU a chemat in judecata pe paratul ����, reprezentat de ���.., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 342.031,44 lei, reprezentand contravaloare lucrari prestate , precum si la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 30 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Plata sumei reprezentand contravaloarea lucrarilor de contructii-montaj
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nr. �., reclamanta S.C. E� S.A. Bucuresti-Sucursala Craiova a chemat in judecata pe paratii Consiliul Local al orasului Rovinari si Primaria orasului Rovinari, solicitand instantei obligarea acestora la plata sumei de 41.464,11 lei, reprezentand contravaloare lucrari de constructii-montaj, executate si facturate, la plata dobanzilor legale aferente contravalorii lucrarilor executate si achitate cu intarziere, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
  Fata de imprejurarea ca, in cadrul procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor urma sa se atribuie un contract a carui valoare estimata fara TVA era sub cuantumul sumei de 125.000 euro, aspect cunoscut petentei din prezenta cauza, actele acestei proceduri puteau fi atacate in termen de 5 zile de la data la care persoana care se considera nedreptatita de un asemenea act a luat cunostinta de existenta lui (dispozitiile coroborate ale art.271 alin.l si cele ale art.256 ind.2 alin.l lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii).
   Data aparitiei: 16 Mai 2012

    Stiri   Executivul a modificat reglementarile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
  Executivul a modificat reglementarile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, in sensul responsabilizarii si sanctionarii autoritatilor contractante atunci cand se constata intarzieri in incheierea contractelor autoritatilor respective, a anuntat Cristina Traila, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP).
   Data aparitiei: 23 Martie 2012

    Articole   Analiza termenelor si perioadelor mentionate in cadrul legislatiei achizitiilor publice
  In cadrul Manualului operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. I, publicat de catre ANRMAP, la Sectiunea 8.12 intitulata �Modul de calcul al termenelor� se arata cu titlu de nota ca:
   Data aparitiei: 04 Noiembrie 2011

    Legislatie   Ordinul MFP nr. 2441/2011
  Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.441/2011 privind modificarea Procedurii de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.003/2011 Publicat in Monitorul Oficial din 29 august 2011
   Data aparitiei: 31 August 2011

    Stiri   MDRT: Inca 2 mil de euro pentru promovarea brandului turistic national
  In cadrul proiectului de promovare a Romaniei prin noua identitate definita prin brandul national de turism, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului achizitioneaza servicii de creatie si productie, in vederea realizarii campaniilor de promovare si crestere a gradului de constientizare asupra brandului turistic national.
   Data aparitiei: 16 August 2011

    Stiri   Trusoul pentru nou-nascuti va fi acordat si in 2010
  In sprijinul acordarii unor prestatii sociale eficient adresate publicului vulnerabil, Legea nr.482/2006 prevede o noua forma de sprijin pentru familiile in care se nasc copii, respectiv trusoul pentru nou-nascuti.
   Data aparitiei: 03 Februarie 2010