Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma

Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma

  Publicat: 16 Mar 2009       5122 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
Anexa diplome licente.txt
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 17.09.2008.

1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Tip special de acord, prin care o intreprindere (francizor) ii cedeaza alteia (francizatul), in schimbul unei compensatii financiare directe sau indirecte, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala (franciza), in scopuri de productie sau de comercializare a anumitor tipuri de produse si / sau de servicii.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 890/2008 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, al art. 5, 6 si art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin .

Art. 1.
- Se aproba modelul Diplomei de licenta, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin .
Art. 2. - (1) Institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu elibereaza, gratuit, suplimentul la diploma, ca document insotitor al diplomei de licenta eliberate dupa finalizarea studiilor universitare de licenta (ciclul I), in conformitate cu structura introdusa prin reorganizarea studiilor universitare pe cicluri.
(2) Suplimentul la diploma este un document obligatoriu, anexat actului de studii mentionat la alin. (1), care ofera o descriere standardizata a tipului si nivelului calificarii, a continutului, a contextului institutional si a statutului studiilor universitare absolvite de catre titularul diplomei, precum si a rezultatelor obtinute pe parcursul studiilor. Modelul de referinta al suplimentului la diploma pentru ciclul I - studii universitare de licenta este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin .
Art. 3. - (1) Suplimentul la diploma este redactat bilingv (in limba romana si intr-o limba de larga circulatie), pentru a asigura transparenta sistemului de formare universitara din Romania si pentru a facilita comparabilitatea internationala a titlurilor, diplomelor si certificatelor care pot fi obtinute in invatamantul superior romanesc.
(2) Suplimentul la diploma emis de catre institutiile de invatamant superior trebuie sa respecte modelul prevazut in anexa nr. 2, care are la baza schema-tip elaborata de grupul de experti ai Comisiei Europene, Consiliului Europei si CEPES/UNESCO. Toate cele 8 sectiuni ale documentului sunt obligatorii si trebuie completate corect, cu respectarea indicatiilor de limba special mentionate la anumite rubrici.
(3) Sectiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesita inscrierea urmatoarelor date: numele de nastere, numele (altul decat cel de nastere, daca este cazul), initiala tatalui, prenumele, data nasterii, locul nasterii, numarul matricol si, dupa caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentara a identitatii posesorului diplomei), precum si anul inmatricularii in institutia de invatamant superior.
(4) Sectiunea a 2-a "Informatii privind calificarea", in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cuprinde: denumirea calificarii si (daca este cazul) titlul acordat (dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor), domeniul de studii, programul de studii/specializarea, numele si statutul institutiei de invatamant superior care acorda diploma (prin "statut" intelegandu-se daca institutia este publica sau privata, acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu, in conformitate cu legislatia specifica), facultatea organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, numele si statutul institutiei de invatamant superior si ale facultatii absolvite (daca difera de 2.3a) care administreaza studiile si limba/limbile de studiu/examinare. Suplimentul la diploma se elibereaza numai dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor. In cazul in care institutia de invatamant superior care acorda diploma difera de institutia de invatamant superior absolvita, inscrierea la examenul de finalizare a studiilor se va face in baza situatiei scolare.
(5) Sectiunea a 3-a "Informatii privind nivelul calificarii" prezinta acele mentiuni care permit incadrarea corecta a calificarii certificate, coroborat cu prezentarea din sectiunea a 8-a. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificarii - unde se va face mentiunea "studii universitare de licenta", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie sa se realizeze in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data absolvirii, respectiv, "bachelor studies" pentru "studii universitare de licenta" -, durata oficiala a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificari si numarul de credite, precum si conditiile de acces.
(6) Sectiunea a 4-a "Informatii privind curriculumul si rezultatele obtinute" cuprinde: forma de invatamant (zi, frecventa redusa, invatamant la distanta, invatamant seral); competentele asigurate prin programul de studii (in conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultatii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitatile de studiu obligatorii, optionale si facultative, numarul total de ore, notele/calificativele obtinute, creditele transferabile acumulate si media de promovare a anilor de studii; sistemul de notare (se va specifica scala de notare si/sau de acordare de calificative, cu mentionarea notei/calificativului de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scala de la 1 la 10; notele acordate sunt numere intregi; nota minima de promovare este 5, iar nota maxima este 10). Se recomanda institutiilor de invatamant superior sa mentioneze fie distributia propriilor absolventi, pe niveluri de performanta (de exemplu: in intervalul 8-10 se situeaza 27% dintre absolventi, in intervalul 6-8 se situeaza 65% dintre absolventi, iar in intervalul 5-6 se situeaza 8% dintre absolventii institutiei), fie nivelul normal de promovabilitate in cadrul domeniului de studiu (media generala a promotiei este, de exemplu, 7,43), astfel incat titularul diplomei sa poata fi corect clasificat in cadrul promotiei sale.
(7) Sectiunea a 5-a "Informatii suplimentare" prezinta mentiuni in cazul titularilor care au efectuat o parte dintre studiile lor intr-o alta institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, precum si alte mentiuni privind scolarizarea titularului (intreruperi de studii, prelungiri ale scolaritatii, transferuri etc.). De asemenea, in aceasta sectiune se mentioneaza alte certificate sau atestate obtinute pe parcursul anilor de studii universitare in institutia de invatamant superior respectiva, inclusiv informatii privind programul de pregatire psihopedagogica. In situatia in care programul de studii se deruleaza in franciza sau este rezultatul unei cooperari internationale, trebuie mentionat in aceasta sectiune. Se recomanda sa se indice o adresa de contact, postala sau electronica, pentru informatii suplimentare cu privire la suplimentul la diploma emis.
(8) Sectiunea a 6-a "Informatii privind drepturile conferite de calificare si de titlu" (daca este cazul) se refera la accesul la continuarea studiilor dupa promovarea examenului de finalizare si la statutul profesional (de exemplu, in cazul parcurgerii programului de studii psihopedagogice, va putea fi mentionat dreptul de a profesa in cadrul invatamantului preuniversitar).
(9) Sectiunea a 7-a "Legalitatea suplimentului" cuprinde: functia, numele si semnatura persoanelor responsabile din institutia de invatamant superior (rector, decan/director, secretar-sef universitate, secretar-sef facultate/departament), elemente de siguranta (numarul si data eliberarii), iar in continuare se va mentiona numarul de pagini pe care il contine suplimentul la diploma si se va aplica stampila sau sigiliul oficial al institutiei de invatamant superior care a asigurat scolarizarea titularului.
(10) Sectiunea a 8-a "Informatii privind sistemul national de invatamant" cuprinde o diagrama a sistemului de invatamant din Romania, precum si o descriere a sistemului de invatamant superior, in conformitate cu Legea nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - Directia generala strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) si institutiile de invatamant superior vor duce la indeplinire prezentul ordin .
Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Documente Atasate
Anexa diplome licente.txt

Afişează Ordinul MECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenta si suplimentul la diploma pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice