Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se va desfasura in zilele de 21 si 22 martie 2009

Sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se va desfasura in zilele de 21 si 22 martie 2009

  Publicat: 18 Feb 2009       7973 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 21 si 22 martie 2009.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
A fost promulgat la 11.09.1865
Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 16 martie 2009.
Examenul va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.
Inscrierile la examen se fac in perioada 23 februarie-4 martie 2009 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3, Bucuresti.

Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, impreuna cu documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007.


TEMATICA DE EXAMEN

1. Notiuni de drept comercial:
- faptele de comert;
- comercianti;
- constituirea si functionarea societatilor comerciale;
- reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari.
2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile directivelor europene:
- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;
- principiile fiscalitatii.
3. Impozitul pe profit:
- contribuabili si sfera de cuprindere;
- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;
- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
- rezerve si provizioane fiscale;
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;
- amortizarea fiscala;
- termene de plata si de declarare a impozitului;
- pierderi fiscale;
- facilitati fiscale;
- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe).
4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:
- definitia microintreprinderii;
- conditiile pe care trebuie sa le intruneasca o microintreprindere si procedura de formulare a optiunii pentru acest sistem de impunere;
- cota de impozitare;
- determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din baza impozabila);
- termenul de plata;
- impunerea asocierilor cu persoanele fizice.
5. Impozitul pe venit:
- contribuabili si sfera de cuprindere;
- categorii de venituri impozabile;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
- plati anticipate in contul impozitului pe venit;
- obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
- termene de plata;
- aspecte fiscale internationale;
- reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.
6. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:
- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obtinute din Romania;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;
- certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti;
- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);
- principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului platitor, definitia platii dobanzilor, eliminarea dublei impuneri in cazul platilor din dobanzi primite de la rezidenti romani din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioada de tranzitie in ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;
- principiile prevazute in aplicarea retinerii la sursa a impozitelor asupra redeventelor si dobanzilor primite/platite intre intreprinderi asociate rezidente in state membre ale Uniunii Europene; definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate, reguli tranzitorii in aplicarea prevederilor legate de impunere a redeventelor si dobanzilor la intreprinderile asociate.
7. Impozitul pe proprietate si taxele locale:
- baza de impozitare;
- contribuabili;
- mod de calcul;
- termene de plata;
- reduceri si scutiri;
- modul de declarare a proprietatilor.
8. Taxa pe valoarea adaugata:
- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
- locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
- baza de impozitare;
- cote de taxa pe valoarea adaugata;
- operatiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata;
- obligatii;
- regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana, care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile;
- masuri de simplificare;
- raspunderea pentru plata taxei pe valoarea adaugata;
- dispozitii tranzitorii.
9. Accize:
a) Accize armonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor;
- regimul de antrepozitare:
a reguli generale;
a autorizarea ca antrepozite fiscale;
a conditii de autorizare;
a obligatiile antrepozitarilor autorizati;
a anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;
- operatori inregistrati, operatori neinregistrati, reprezentant fiscal;
- deplasarea si primirea produselor aflate in regim suspensiv;
- deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;
- vanzarea la distanta;
- scutiri de la plata accizelor;
- restituiri;
- sistemul de marcare.
b) Accize nearmonizate:
- sfera de aplicare;
- calculul accizelor;
- platitori;
- scutiri.
10. Taxele vamale:
- tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
- originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);
- datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);
- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
11. Contabilitate:
- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
- forma si continutul situatiilor financiare anuale.
12. Sanctiuni si cai de contestare:
- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.
13. Aspecte privind procedura fiscala:
- principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
- creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
- domiciliul fiscal;
- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
- inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;
- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;
- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
- procedura de colectare a creantelor fiscale;
- solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
- inspectia fiscala;
- stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;
- acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;
- procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;
- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;
- termene de prescriptie;
- stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;
- recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- contraventii si sanctiuni prevazute de Codul de procedura fiscala.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Legislaţie

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiil ...

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 ...