din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2752 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat

  Publicat: 01 Jan 2008       11052 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prezentul model de contract de salarizare este oferit ca anexa in Statutul profesiei de avocat din 25/09/2004 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 13/01/2005.

Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Timp necesar parcurgerii unui traseu dat, de catre un mijloc de transport, exprimat in unitati de timp (ore sau minute).
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Totalitatea clientilor unei firme, local, avocat, medic etc.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
CONTRACT DE SALARIZARE IN INTERIORUL PROFESIEI

 


    - Societatea civila profesionala de avocati ".................." /Societatea civila profesionala de avocati cu raspundere limitata "........................" reprezentata prin avocat coordonator ........................................... denumita in continuare "Societatea"


    si


   - Avocat ................................, denumit in continuare "Salarizat",


    potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si Statutului profesiei, partile incheie prezentul


 


    CONTRACT DE SALARIZARE IN INTERIORUL PROFESIEI


 


   Art. 1. - OBIECTUL CONTRACTULUI


   1.1. - Obiectul contractului il constituie exercitarea profesiei de avocat de catre Salarizat in cadrul Societatii.


   1.2. - In exercitarea activitatii ce i se incredinteaza, Salarizatul este independent profesional. Salarizatul este subordonat Societatii cu privire la conditiile de munca .


   1.3. - Domiciliul profesional al Salarizatului este la sediul Societatii.


   1.4. - Prezentul contract nu este un contract de munca si nu se supune legislatiei muncii.


    Art. 2. - DURATA CONTRACTULUI


   2.1. - Prezentul Contract se incheie pe o durata de ............. si intra in vigoare de la data avizarii de catre barou.


   2.2. - Salarizatul va lucra exclusiv pentru Societate pe perioada contractului fara a avea dreptul la clientela proprie.


   Art. 3. - TIMPUL DE MUNCA


   3.1. - Salarizatul va presta zilnic .......... ore de munca .


   3.2. - In cadrul timpului de munca convenit, Salarizatul se obliga sa-si ofere toata experienta si competenta profesionala pentru indeplinirea sarcinilor incredintate de Societate .


    Art. 4. - ONORARII RETROCEDATE


   4.1. - Retrocedarea bruta de onorarii este convenita la suma de ......... lei lunar*).


    __________


   *) In cazul in care Salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decat cele prevazute in Statutul profesiei.


 


   Art. 5. - OBLIGATIILE PARTILOR


   A. - Societatea se obliga:


   5.1. - sa retrocedeze salarizatului suma convenita la data de ............. a fiecarei luni;


   5.2. - sa puna la dispozitia Salarizatului conditiile de munca necesare indeplinirii sarcinilor incredintate**);


    __________


   **) In cazul in care Salarizatul este avocat stagiar, contractul se completeaza cu clauze specifice pentru formarea profesionala initiala.


 


    Urmatoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci cand colaboratorul este avocat stagiar:


    Beneficiarul se obliga:


   a) sa asigure ca avocat indrumator pentru formarea profesionala initiala a colaboratorului pe dl./d-na ....... pe toata durata stagiului, care indeplineste conditiile prevazute de Lege si Statutul profesiei;


   b) sa permita colaboratorului sa participe la formele de pregatire si formare profesionala initiala prevazute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;


   c) sa asigure avocatului stagiar conditiile necesare indeplinirii obligatiilor specifice prevazute de Lege si Statutul profesiei;


   d) sa contribuie financiar la fondul pentru formarea profesionala initiala si sa achite contributia stabilita de barou, potrivit prevederilor Statutului;


   e) sa supravegheze formarea tehnicilor si deprinderilor profesionale si la insusirea regulilor deontologice de catre colaborator pe toata perioada stagiului;


   f) sa repartizeze sarcinile ce revin avocatului indrumator pentru asigurarea unui stagiu efectiv al colaboratorului;


    Colaboratorul se obliga:


   a) sa informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participa pentru pregatirea si formarea profesionala initiala, hotarata de organele profesiei, in termen rezonabil;


   b) sa indeplineasca intocmai si la timp sarcinile repartizate de avocatul indrumator;


   c) sa respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor prevazute in prezentul contract cu titlu de contributie la suportarea cheltuielilor de formare profesionala initiala prevazute la capitolul VIII din prezentul contract .


   5.3. - sa nu impuna Salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare constiintei acestuia sau pot aduce atingere independentei profesionale.


   B. - Salarizatul se obliga:


   5.4. - sa dedice intreg timpul de munca convenit indeplinirii sarcinilor incredintate de Societate, cu intreaga sa capacitate profesionala;


   5.5. - sa nu aiba clientela personala;


   5.6. - sa se abtina de la orice concurenta profesionala neloiala dupa incetarea contractului, sub sanctiunile prevazute de Lege si Statutului profesiei;


   5.7. - sa nu participe, ca avocat, in cauzele in care a depus activitate in calitate de salarizat si sa nu angajeze clienti ai Societatii pe o perioada de 2 ani de la data incetarii contractului;


   5.8. - sa raspunda civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesionala.


   Art. 6. - PERIOADA DE INCERCARE


   6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de incercare pe o durata de trei luni de la incheierea sa.


   6.2. In perioada de incercare, partile pot denunta contractul, cu un preaviz de 15 zile .


   Art. 7. - INCETAREA CONTRACTULUI


   7.1. Contractul inceteaza la expirarea duratei pentru care a fost incheiat.


   7.2. Contractul poate fi denuntat unilateral de catre fiecare parte, cu un preaviz de o luna.


   7.3. In cazul in care una dintre parti isi incalca grav obligatiile contractuale, fara preaviz.


    Art. 8. - CLAUZE FINALE


   8.1. Notificarile si avizarile dintre parti se fac in scris sau prin scrisoare recomandata cu aviz de primire.


   8.2. Orice modificare a contractului se face prin act aditional subscris de fiecare din parti.


   8.3. Orice litigiu intre parti in legatura cu prevederile prezentului contract sunt supuse Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.


   8.4. Prezentul contract si orice modificare a acestuia se depun, de indata, la barou.


    Art. 9. - ALTE CLAUZE


   .....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................


................................................................


    Incheiat astazi .......... la ........... in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou.


   


SEMNATURILE:SOCIETATE,


SALARIZAT,DEPUS AZI ......................... LA BAROUL ...................... .

VIZATDECAN,L.S.Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...