din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2974 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP

  Publicat: 30 Mar 2019       2758 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Prin Sentinta civila nr. 564 din 26 aprilie 2016 pronuntata de Tribunalul Maramures in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata C___ judeteana de P_____ Maramures si in consecinta s-a respins actiunea civila formulata de reclamantul N_______ V_____ impotriva paratei C___ judeteana de P_____ Maramures, ca fiind introdusa impotriva unei parate fara calitate procesuala pasiva. A fost respinsa actiunea formulata de catre reclamat impotriva paratei Primariei P______, prin P_____, ca nefondata.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Casei judetene de P_____ Maramure? invocata de aceasta parata tribunalul a retinut ca aceasta exceptie este intemeiata intrucat casa judeteana de pensii nu are atributii in stabilirea timpului util la pensie .

Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca actiunea este nefondata intrucat reclamantul nu a facut dovada realizarii normelor planificate in cadrul fostului C.A.P. P______ asa cum prevad dispozitiile art.121 alin.1 din Normele de aplicare a Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011: ``prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevazut la art. 17 alin.3 din lege, se in?elege perioada in care fo?tii membri cooperatori au realizat un volum de munca in fostele unitati agricole, potrivit prevederilor Legii nr.4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de produc?ie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr.80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.``

Totodata, asa cum a mentionat parata C___ judeteana de P_____ Maramure?, reclamantul beneficiaza de pensie pentru limita de varsta in dosarul nr. xxxxxx fiindu-i stabilita pensia prin decizia nr.xxxxxx/24.12.2013. Din inscrisul depus la dosar, respectiv copia livretului militar rezulta ca in perioada 24.04.xxxxxxxxxxxxx70, reclamantul a efectuat stagiul militar, aceasta perioada constituind stagiu asimilat in sistemul public de pensii potrivit art.49 alin.1 lit. c.) din Legea nr.263/2010, reclamantul neputand beneficia prin suprapunere de aceeasi perioada ca stagiu de cotizare si stagiu asimilat in sistemul public de pensii.

In considerarea celor de mai sus actiunea a fost respinsa, ca nefondata, iar impotriva Casei judetene de P_____ Maramure? s-a respins ca fiind introdusa impotriva unei parate fara calitate procesuala pasiva.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamantul N_______ V_____ solicitand modificarea sentintei atacate in sensul admiterii actiunii.

In sustinerea cererii, apelantul a aratat ca, la inscrierea in CAP P______, tatal lui, numitul N_______ V_____ s-a angajat a realiza normele impuse de adunarea generala impreuna cu intreaga familie .

Din totalul produc?iei realizate, CAP-ul retinea un procent de 3,5 reprezentand contribu?ie la pensie, fapt atestat si de declara?ia martorului audiat in cauza.

Parin?ii lui nu au fost niciodata beneficiarii unei pensii de la CAP pentru munca prestata, fapt atestat si de C___ judeteana de P_____ Maramure?, tatal lui a decedat in anul 1977, normele au fost realizate de el si inscrise in continuare pe numele N_______ V_____ care este si numele lui.

Apelantul a apreciat ca este absolut legitim pentru munca depusa in CAP, ca cineva din familia lui sa aiba dreptul sa primeasca pensie, deoarece principiul contributivita?ii trebuie respectat si dovedit.

Cu privire la lipsa eviden?elor care sa ateste munca lui in CAP apelantul a precizat ca nu are nicio culpa in acest sens, acestea au fost sinute de CAP si apoi de ___________________________ aveau dreptul la lot ajutator, iar suprafata de teren nu era indestulatoare pentru intreaga popula?ie. Chiar dupa decesul parin?ilor sai a continuat sa realizeze normele impuse de adunarea generala, pana in anul 1989.

Normele stabilite pentru perioada respectiva erau in numar de 25/an.

Reclamantul sustine ca a lucrat timp de 16 ani la CAP P______, fiind justificat si legal ca reclamantului sa i se recunoasca aceasta munca sub forma timpului util la pensie in sensul Legii nr.263/2010 si nr. 80/1992.

In ceea ce priveste cadrul legal aplicabil actiunii dreptul reclamantului de a beneficia de pensie de agricultor pentru perioada in care a lucrat in cadrul CAP P______, se invoca dispozitiile art. 17 al 3 din Legea nr. 263/2010, ale art. 121 din Normele de aplicare a Legii 263/2010.

In ceea ce priveste munca prestata de reclamant, art. 5 din Legea nr. 4/1977 prevedea ca munca in cadrul CAP era obligatorie pentru to?i cei care nu erau angajati in alte institutii, inclusiv pentru copiii membrilor cooperatori. To?i cooperatorii ap?i de munca inclusiv membrii de familie ai cadrelor de conducere care nu lucreaza in alte sectoare de activitate si ai persoanelor incadrate cu contract de munca in unitatile agricole cooperatiste, aveau obligatia sa lucreze cel pu?in 200 zile calendaristice anual.

Intimata C.J.P.M. a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului si men?inerea hotararii apelate.

Analizand apelul formulat de reclamantul N_______ V_____, prin prisma motivelor de apel invocate si a dispozitiilor legale aplicabile in cauza, se retine ca acesta este nefundat, pentru considerentele ce vor fi expuse in cele ce urmeaza:

Prin actiunea formulata, dar si prin cererea de apel, reclamantul a solicitat constatarea timpului util la pensie aferent perioadei 1964-1989.

Curtea retine ca, potrivit art. 121 din H.G.nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

(1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevazut la art. 17 alin. (3) din lege, se in?elege perioada in care fo?tii membri cooperatori au realizat un volum de munca in fostele unitati agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de produc?ie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculeaza in ani si se determina prin raportarea volumului total de munca, exprimat in numarul de norme realizate in intreaga perioada in care asiguratul a lucrat in fosta unitate agricola cooperatista, la cel mai mic numar de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectiva, stabilit de adunarea generala a cooperatorilor. Frac?iunile de an se neglijeaza.

(3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. (2), nu poate depa?i numarul anilor calendaristici in care asiguratul a prestat munca in fosta unitate agricola cooperatista.

(4) Timpul util la pensie se determina pe baza datelor, elementelor si informa?iilor continute in carnetul de pensii si asigurari sociale si/sau in actele doveditoare eliberate de primaria care de?ine arhiva fostelor unitati agricole cooperatiste, intocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

Aceste prevederi au preluat practic dispozitiile art.160 alin.3 din Legea nr.19/2000 si ale art.39, 391 cap.B, pct.VIII din Normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Ordinul nr.340/2001.

Prin urmare, conform legii privind sistemul unitar de pensii publice, prin timp util la pensie realizat de agricultori se in?elege doar perioada in care fo?tii membri cooperatori au realizat un volum de munca in fostele unitati agricole, ori, in spe?a, nu s-a probat ca reclamantul a realizat, in mod direct, un volum de munca in cadrul acestor unitati.

La solicitarea instantei de control judiciar C.J.P.Maramures a depus la dosar, cu adresa nr.xxxxxx/07.10.2016, ``Situa?ia timpului util la pensie a membrilor fostei cooperative agricole din __________________________.27-38 dosar apel, insa in acest tabel nu se regase?te reclamantul, ci numai mama acestuia, N_______ M____

Mai mult, potrivit disp.art.1 alin.1 din Decretul nr.92/1976, carnetul de munca este actul oficial prin care se dovede?te vechimea in munca, vechimea in functie, timpul lucrat in locuri de munca cu conditii deosebite, retribu?ia tarifara si alte drepturi ce se includ in acestea, ori, in cartea de munca a reclamantului, fila nr.41 dosar de fond, s-a mentionat ca acesta, in perioada 1965-1966 a fost angajat in cadrul ?colii Generale P______ si din buletinul de calcul al pensiei sale , fila nr.62 dosar de fond, rezulta ca reclamantul si-a satisfacut stagiul militar in perioada 24.04.xxxxxxxxxxxxx70, fila nr.25 dosar de fond .

Pentru aceste considerente, se retine ca reclamantul-apelant, cu dovezile administrate in cauza, nu a dovedit ca in perioada 1964-1989 a realizat timp util la pensie, muncind in mod nemijlocit in cadul C.A.P.P______.

Pentru aceste considerente, in temeiul disp.art.480 alin.1 Cod. proc. civila, se va respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul N_______ V_____ si se va pastra Sentinta primei instante.PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul N_______ V_____ domiciliat in ____________________, judetul Maramure? CNPxxxxxxxxxxxx9, cu domiciliul procesual ales in Baia M___, __________________. 25A/44, judetul Maramure?, impotriva sentintei civile nr. 564 din 26.04.2016 a Tribunalului Maramure? pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, pe care o pastreaza.

Definitiva.

pronuntata in sedinta publica din data de 09.03.2017.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Dovada munca norme CAP    Timp util la pensie agricultor CAP    Stagiu militar asimilat    Un singur membru de familie pensie CAP principiul contributivitatii    Notiunea legala de timp util la pensie explicata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe