din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 145/2014, Legea pietelor

Legea nr. 145/2014, Legea pietelor

  Publicat: 05 Nov 2014       23364 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 794 din 31 octombrie 2014

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act oficial (carte de munca)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I - Dispozitiile generale

Art. 1

Prezenta lege reglementeaza modul de desfasurare a activitatilor economice, de valorificare de catre producatorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii si de exercitare a comertului cu aceste produse.

Art. 2

In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate economica in sectorul agricol - activitatea desfasurata in propria ferma/gospodarie de un producator agricol persoana fizica, pentru obtinerea unor produse agricole care depasesc necesarul de consum propriu si sunt destinate vanzarii pe piata;

b) comert cu produse agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie - comertul cu ridicata sau comertul cu amanuntul, care se desfasoara in structuri de vanzare cu locatie permanenta sau temporara in teritorii delimitate special amenajate si dotate corespunzator, precum piete agroalimentare, targuri, piete ambulante, de catre producatorii agricoli persoane fizice;

c) atestat de producator - documentul eliberat persoanei fizice care desfasoara activitate economica in sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia si care atesta calitatea de producator agricol persoana fizica;

d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizica care detine atestat de producator, precum si de sotul/sotia, rudele/afinii de gradul I, dupa caz, pentru exercitarea actului de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul, a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie.

Capitolul II - Procedura de obtinere a atestatului de producator

Art. 3

(1) Atestatul de producator cuprinde informatii si date privind:

a) numele si prenumele producatorului agricol;

b) denumirea produselor si suprafata de teren exploatata, respectiv efectivele de animale, care sunt inregistrate in registrul agricol organizat de autoritatile administratiei publice locale pe a carei raza se afla terenul/ferma/gospodaria.

(2) Valabilitatea atestatului de producator este de un an calendaristic de la data emiterii si se vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si semnaturii primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.

(3) Atestatul de producator se elibereaza, la cerere, persoanelor fizice care opteaza pentru desfasurarea unei activitati economice in sectorul agricol, dupa verificarea cu privire la existenta suprafetelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea atestatului de producator.

(4) Verificarile prevazute la alin. (3) se fac in conditiile legii, atat pe baza datelor din registrul agricol, cat si in teren, la fermele/gospodariile agricole detinute de solicitanti, de catre reprezentanti imputerniciti, prin dispozitie a primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, si de catre reprezentati ai oricarora dintre entitatile prevazute la art. 4.

(5) In cazul verificarilor efectuate de entitatile prevazute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora se consemneaza in cadrul unui aviz consultativ, care se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producator sau respingerea solicitarii.

Art. 4

(1) Atestatul de producator se elibereaza de catre primar in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, dupa caz, constituite potrivit legii si organizate la nivel local si judetean, care se inregistreaza la primariile comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti si care nominalizeaza cel putin un reprezentant in acest scop.

(2) Pentru autoritatile administratiei publice locale la care nu s-a inregistrat nicio structura asociativa prevazuta la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) si (5) se aduc la indeplinire de catre o entitate teritoriala din subordine sau in coordonare, stabilita in conditiile legii, in acest scop, de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau catre de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

(3) In vederea inregistrarii, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura depun la primariile la care solicita inregistrarea, urmatoarele documente:

a) certificatul de identificare fiscala;

b) hotararea judecatoreasca definitiva de constituire;

c) statutul, care sa prevada exercitarea de atributii privind furnizarea de servicii de consultanta, informarea si certificarea calitatii de producator a fermierilor;

d) situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior inregistrarii prevazute la alin. (1), depuse/transmise la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia structurilor asociative constituite in cursul anului in care se solicita inregistrarea la primarie;

e) documentul care atesta afilierea la o organizatie/federatie/confederatie reprezentativa la nivel national, dupa caz.

(4) Primarii asigura conditiile necesare pentru informarea publica cu privire la structurile si entitatile prevazute la alin. (1) si (2), prin afisarea si actualizarea listelor cu acestea la primarii, precum si prin publicarea pe paginile de internet ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective.

Art. 5

(1) Modelul atestatului de producator, al registrului pentru evidenta atestatelor de producator, regimul de completare si utilizare al acestuia, precum si procedurile si conditiile specifice anularii atestatului, se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Costurile generate de tiparire a atestatului de producator din sectorul agricol se suporta de catre consiliile judetene/Consiliul Generale al Municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor, din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive.

(3) Formularul atestatului de producator are regim special, este prevazut cu elemente de siguranta si se tipareste in conditiile legii de catre Imprimeria Nationala, la solicitarea consiliilor judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 6

(1) Presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, transmit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, inregistrate in scopurile prevazute la art. 3 alin. (4) si (5), intocmita pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, orase, sectoare, dupa caz.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura accesul la informatia publica, prin afisarea, pe site-ul oficial, a listelor prevazute la alin. (1).

Capitolul III - Regimul de intocmire, de eliberare si de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Art. 7

(1) Exercitarea activitatilor de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul, a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie, de catre producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, se realizeaza in baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

(2) Se interzice vanzarea produselor cumparare de la terte persoane in baza carnetului de comercializare.

Art. 8

(1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevazut cu elemente de siguranta si se tipareste, in conditiile legii, de catre Imprimeria Nationala la solicitarea consiliilor judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora.

(2) Costurile generate de tiparire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suporta din bugetele locale ale judetelor sau, dupa caz, din bugetul local al municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive.

(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se elibereaza la cerere solicitantului, de catre primarul pe a carui raza de competenta se afla terenul/ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, dupa verificarea existentei atestatului de producator si verificarea faptica in teren, a existentei produsului/produselor supuse comercializarii.

(4) Autoritatile administratiei publice locale tin evidenta carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis in acest sens condus, de regula, de persoanele carora le revine sarcina completarii si tinerii la zi a registrului agricol.

(5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizeaza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum si pentru produse apicole.

(6) Prima fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care contine datele privind identitatea producatorului agricol ca titular si, dupa caz, a sotului/sotiei, rudelor/afinilor de gradul I, informatiile privind suprafetele cultivate si structurile corespunzatoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, vita-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masa, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si productiile estimate a fi destinate comercializarii, este semnata de primar si ramane nedetasabila la carnet .

Art. 9

(1) Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si modul de completare a acestuia si modelul registrului de evidenta a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Afişează Legea nr. 145/2014, Legea pietelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2014    Legea pietelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.