din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3200 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 35/2019 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut

Ordinul nr. 35/2019 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut

  Publicat: 08 Apr 2019       2419 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 264 din 05.04.2019

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere dispozitiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:


Articolul 1
Prezentul ordin reglementeaza conditiile de stabilire a majorarii salariale, denumita in continuare majorare, prevazuta de art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut pentru care se acorda acest drept personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit in continuare M.A.I.


Articolul 2
In sensul prezentului ordin, prin personal cu statut special se intelege cadrele militare in activitate, politistii si soldatii si gradatii profesionisti in activitate din unitatile M.A.I.


Articolul 3
(1) Prestarea muncii suplimentare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind programul de lucru si formele de organizare a acestuia.
(2) Comandantii/sefii unitatilor din M.A.I. au obligatia de a dispune masuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacitatii de munca in cazul personalului propriu care a prestat munca suplimentara.


Articolul 4
(1) Sunt activitati deosebite desfasurate in domeniul ordinii si sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu specifice unitatii potrivit competentelor legal stabilite, acele activitati care se realizeaza in una dintre urmatoarele conditii:
a) au un grad ridicat de risc asupra integritatii fizice, sanatatii sau vietii personalului implicat;
b) au un grad ridicat de complexitate si dificultate;
c) presupun interventia specializata in functie de nivelul de urgenta si/sau gravitate al situatiei/evenimentului;
d) la cresterea capacitatii operationale a unitatii, precum si in situatii de catastrofe, calamitati, tulburari de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente.
(2) In toate situatiile, activitatile prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba un caracter operativ sau neprevazut.


Articolul 5
(1) Prestarea muncii suplimentare in conditiile prevazute la art. 4 se dispune de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore anual.
(2) In cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, in baza unui raport nominal intocmit de seful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii, precum si cu incadrarea in fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.
(3) Conducatorii/sefii unitatilor care au calitatea de ordonatori de credite, potrivit legii, analizeaza in sedinta de comanda organizata la inceputul fiecarei luni calendaristice evolutia evenimentelor/situatiilor din aria de responsabilitate, in baza datelor si informatiilor specifice detinute si stabilesc, la propunerea personalului cu functii de conducere din subordine, masuri privind munca suplimentara prestata in conditiile prevazute la art. 4, in vederea incadrarii in fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv in limita de 3% din suma soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda.


Articolul 6
(1) Majorarea se plateste personalului cu statut special daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) exista ordinul/dispozitia sefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare in conditiile prevazute la art. 4, scris(a) si emis(a) conform competentelor si regulilor stabilite la nivelul fiecarei unitati. In situatiile care implica desfasurarea de urgenta a muncii suplimentare, ordinul/dispozitia sefului ierarhic poate fi comunicat(a) si verbal, dar cu obligatia de a fi consemnat(a) ulterior in scris, in cel mai scurt timp posibil;
b) nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri, compensatii etc. ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru munca suplimentara;
c) compensarea muncii suplimentare, prin ore libere platite, nu a fost posibila in urmatoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;
d) se asigura incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.
(2) Timpul normal de lucru se stabileste lunar, prin inmultirea numarului de zile lucratoare din luna calendaristica cu 8 ore/zi.
(3) Timpul liber corespunzator se acorda pentru munca suplimentara prestata si presupune ca pentru numarul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acorda acelasi numar de ore libere platite. In cazul in care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere platite in termenul prevazut la alin. (1) lit. c), majorarea nu se mai plateste.
(4) Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat ca munca suplimentara si se determina pe baza raportului dintre solda de functie/salariul de functie si durata timpului normal de lucru din luna in care s-a desfasurat munca suplimentara.
(5) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) lit. c), majorarea se plateste prin adaugare la drepturile salariale platite in luna urmatoare expirarii termenului respectiv si la drepturile salariale corespunzatoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzator. Orele suplimentare care fac obiectul acordarii altor drepturi salariale expres prevazute pentru munca suplimentara nu se iau in calcul la plata majorarii in conditiile prezentului ordin .


Articolul 7
(1) Plata majorarii se face pe baza centralizatorului lunar cu personalul care a prestat munca suplimentara, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .
(2) Centralizatorul lunar prevazut la alin. (1) se intocmeste de seful ierarhic nemijlocit, se aproba de ordonatorul de credite sau, dupa caz, de persoanele delegate potrivit competentelor si se comunica structurii financiar-contabile pana la data de 5 a lunii. La momentul intocmirii centralizatorului lunar, seful ierarhic nemijlocit intocmeste si un raport catre ordonatorul de credite prin care isi asuma motivele pentru care nu a fost posibila acordarea timpului liber corespunzator.
(3) Pentru personalul cu statut special ale carui raporturi de serviciu/munca au incetat sau au fost suspendate, precum si pentru cel transferat, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, precum si a drepturilor corespunzatoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale.
(4) Pentru personalul M.A.I. detasat, mutat, imputernicit pe o functie de conducere sau pus la dispozitie la o unitate, alta decat cea la nivelul careia a fost dispusa desfasurarea activitatii, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, precum si a drepturilor corespunzatoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale, de catre ordonatorul de credite cedent.
(5) Dupa plata drepturilor salariale lunare ale personalului propriu, fiecare ordonator de credite transmite, ierarhic, catre Directia generala financiara o raportare centralizata la nivel de unitate privind sumele aferente platii lunare a majorarii pentru munca suplimentara prestata, asigurate cu incadrarea in fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci suplimentare.


Articolul 8
(1) Structurile cu atributii de control din M.A.I. verifica modul de respectare a dispozitiilor prezentului ordin, conform competentelor.
(2) Dispozitiile prezentului ordin nu aduc atingere prevederilor care reglementeaza acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Conducatorii unitatilor/structurilor centrale si teritoriale ale M.A.I. dispun masurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin .


Articolul 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul nr. 35/2019 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul MAI 35/2019    M.A.I    Munca suplimentara    Personal cu statut special

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocupat
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 107 din 11.01.2012

Contestatie privind pierderea gradului militar
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita - Sectia Civila, Sentinta civila nr. 1219F din 15.05.2012

Gradul 3 de invaliditate. Incetarea raporturilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 821 din data 29.02.2012

Plangere impotriva actelor procurorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta penala nr.229 din data 20.12.2011

Insolventa. Excludere asociat. Nerespectarea obligatiilor legale de aducere a aportului
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 726/C din data 08.03.2011

Omor calificat. Plangere impotriva actelor procurorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta penala nr. 229 din data 20.12.2011