din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3155 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019

  Publicat: 10 May 2019       6420 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 09.05.2019

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Sistem de organizare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Sistem de organizare
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019

Articolul 1
(1) In vederea acordarii licentei prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, denumita in continuare Legea nr. 142/2018, operatorul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) contine informatiile mentionate la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei, denumit in continuare Regulamentul delegat 2015/1.011.
(3) La cererea prevazuta la alin. (1), operatorul anexeaza urmatoarele:
a) documentele sau declaratiile din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) lit. a) si b) pct. v), vi), ix), x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;
b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri;
c) documente din care rezulta procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operatiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extractie, conditionare sau folosire, cantitatile de materie prima ce se utilizeaza si randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operatiunilor cu substante clasificate din categoria 1 pentru care se solicita acordarea licentei.
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (3) se depun sau se transmit prin posta, curierat, e-mail sau fax la Agentia Nationala Antidrog.

Articolul 2
(1) In cazul in care cererea prevazuta la art. 1 alin. (1) este incompleta ori nu sunt anexate documentele prevazute la art. 1 alin. (3) sau Agentia Nationala Antidrog apreciaza ca sunt necesare informatii suplimentare, considerate relevante, aceasta transmite operatorului o solicitare de completare a documentatiei sau de furnizare a informatiilor suplimentare. Operatorul are obligatia de a transmite Agentiei Nationale Antidrog documentele sau informatiile suplimentare, in cel mai scurt timp, fara a depasi 15 zile de la transmiterea solicitarii.
(2) Din momentul transmiterii solicitarii prevazute la alin. (1) si pana la data furnizarii de catre operator a datelor, a documentelor sau a informatiilor solicitate, solutionarea cererii de acordare a licentei se suspenda.
(3) Netransmiterea datelor sau a documentelor ori necomunicarea informatiilor in termenul prevazut la alin. (1) atrage refuzul acordarii licentei.

Articolul 3
(1) In vederea acordarii licentei prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, formatiunile antidrog ale Politiei Romane, competente teritorial, comunica Agentiei Nationale Antidrog punctul de vedere solicitat.
(2) Pe baza informatiilor cuprinse in punctul de vedere prevazut la alin. (1) si a informatiilor rezultate din verificarile proprii, Agentia Nationala Antidrog stabileste daca exista motive intemeiate de suspiciune ca substantele clasificate sunt destinate productiei ilegale de stupefiante sau de substante psihotrope.
(3) Licenta se acorda in termenul si pentru operatiunile prevazute la art. 3 alin. (4) si (6) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind precursorii drogurilor si Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului intre Uniune si tarile terte cu precursori ai drogurilor, denumit in continuare Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013, in formatul stabilit in anexa I la acesta.

Articolul 4
(1) Refuzul acordarii licentelor, suspendarea sau revocarea lor, prevazute la art. 9 din Legea nr. 142/2018, se realizeaza prin decizie motivata a Agentiei Nationale Antidrog, care se comunica de indata solicitantului sau titularului prin orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea deciziei si confirmarea primirii acesteia.
(2) In cazul in care a fost emisa o decizie de refuz a acordarii licentei, solicitantul poate depune la Agentia Nationala Antidrog o noua solicitare numai dupa indeplinirea conditiilor legale a caror nerespectare a stat la baza deciziei de refuz a acordarii licentei.
(3) In cazul in care a fost emisa o decizie de suspendare sau revocare a licentei, titularul are obligatia ca de la momentul comunicarii respectivei decizii sa inceteze operatiunile cu precursori de droguri si sa informeze Agentia Nationala Antidrog cu privire la stocurile de substanta de care dispune. In cazul in care suspendarea sau revocarea licentei intervin pe parcursul derularii unei operatiuni sau a unui ciclu de productie, care nu pot fi suspendate, titularul informeaza de indata Agentia Nationala Antidrog despre acest lucru.
(4) Suspendarea licentei opereaza pana la momentul incetarii motivelor care au stat la baza acestei masuri .

Articolul 5
(1) In cazul prevazut la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, solicitarea acordarii unei noi licente se face cu respectarea prevederilor art. 1.
(2) In cazul acordarii unei noi licente, titularul acesteia are obligatia de a depune la Agentia Nationala Antidrog, in original, licenta anterioara.
(3) In cazul prevazut la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 142/2018, Agentia Nationala Antidrog opereaza modificarile notificate de titular si elibereaza acestuia un exemplar actualizat al licentei, cu pastrarea celorlalte elemente. Pe licenta actualizata, Agentia Nationala Antidrog insereaza, pe verso, mentiunea "actualizat la data de .".

Articolul 6
(1) In vederea acordarii licentei speciale prevazute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 142/2018, solicitantul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Farmaciile si cabinetele de medicina veterinara anexeaza la cererea pentru acordarea licentei speciale inclusiv autorizatia de functionare emisa de autoritatea competenta .
(3) Licenta speciala se acorda in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii la Agentia Nationala Antidrog.
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) precum si documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.

Articolul 7
(1) In vederea acordarii inregistrarii prevazute la art. 7 din Legea nr. 142/2018, solicitantul formuleaza o cerere care contine informatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat 2015/1.011. Modelul de cerere este prevazut in anexa nr. 2.
(2) La cererea prevazuta la alin. (1), operatorul anexeaza urmatoarele:
a) documentele si declaratiile din care rezulta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 3 alin. (2) lit. a) si b) pct. v), vi), ix) si x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;
b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri;
c) documente din care rezulta procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operatiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extractie, conditionare sau folosire, cantitatile de materie prima ce se utilizeaza si randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operatiunilor cu substante clasificate din categoria 2, pentru care se solicita acordarea inregistrarii.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele prevazute la alin. (2) se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.

Articolul 8
(1) In vederea acordarii inregistrarii speciale, solicitantul formuleaza o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Farmaciile si cabinetele de medicina veterinara anexeaza la cererea pentru acordarea inregistrarii speciale inclusiv autorizatia de functionare emisa de autoritatea competenta .
(3) Inregistrarea speciala se acorda in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii la Agentia Nationala Antidrog.
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) si documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agentia Nationala Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) si art. 2 aplicandu-se in mod corespunzator.

Articolul 9
(1) Inregistrarea prevazuta la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 se acorda in termenul de 60 de zile lucratoare prevazut la art. 3 alin. (4) din Regulamentul de punere in aplicare 2015/1.013, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) - (3), (5) si (6), art. 4, 6 si 7 din acelasi regulament, in formatul prevazut in anexa II la acesta.
(2) Prevederile art. 4 si art. 5 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul solicitarilor de acordare a unor noi inregistrari in temeiul art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, dispozitiile art. 7 se aplica in mod corespunzator.

Articolul 10

Afişează Regulamentul de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, din 18.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament de aplicare    Precursori de droguri    Legea 142/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea sporului de stres
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta comerciala nr. 373 din data a16.06.2009Articole Juridice

Protectia designului industrial in Comunitatea Europeana
Sursa: Saptamana Financiara